Oznámenie o ochrane údajov pre zákazníkov využívajúcich aplikáciu News Suite

Zásady ochrany osobných údajov aplikácie News Suite

Dátum poslednej revízie a účinnosti: 2021-09-30

[Language: Slovak]

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú nasledujúce položky.

(i) Ako bude spoločnosť Sony Network Communications Inc. („Sony“, „my“, „naša spoločnosť“) spracúvať (napr. čítať, zhromažďovať, používať, zdieľať alebo ukladať) osobné údaje o vašom používaní údajov aplikácie News Suite a obsah, ku ktorému pristupujete prostredníctvom tejto aplikácie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na informácie zhromaždené aplikáciou News Suite a prostredníctvom nej a nevzťahujú sa na žiadne informácie zhromaždené v akejkoľvek inej aplikácii, na webovej stránke alebo v režime offline spoločnosťou Sony (pokiaľ to nie je konkrétne uvedené).

(ii) Ako nás môžete kontaktovať.

1. Informácie o službe News Suite

Služba News Suite zhromažďuje informácie z viacerých online zdrojov (napríklad zo spravodajských kanálov s technológiou Really Simply Syndication (RSS)). K službe môžete pristupovať prostredníctvom aplikácie News Suite, ktorá je predinštalovaná alebo si ju môžete stiahnuť do svojho zariadenia. Pomocou tejto aplikácie si môžete vybrať, ktoré online zdroje chcete agregovať pomocou tejto služby. Používateľské rozhranie aplikácie potom zobrazí kombinované informácie na jednom mieste ako jeden informačný kanál. Aplikácia má navyše funkciu, ktorá zobrazuje podrobnosti o online zdrojoch, ktoré by vás mohli podľa našej spoločnosti zaujímať, na základe obsahu, ku ktorému pristupujete prostredníctvom svojej aplikácie News Suite.

2. Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme?

Osobné údaje zahŕňajú všetky informácie o konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktoré nám oznámite alebo ktoré naša spoločnosť vygeneruje alebo zhromaždí. Keď použijete aplikáciu News Suite, táto aplikácia môže čítať a komunikovať našej spoločnosti na účely nášho spracovania nasledujúce typy osobných údajov na účely uvedené nižšie v odseku 3. Väčšina týchto informácií sa zhromažďuje automaticky pri používaní aplikácie News Suite.

2.1 Vaše nastavenia aplikácie News Suite: Napríklad krajina a jazyk, ktorý ste vybrali počas nastavovania, informácia o tom, či ste povolili určité funkcie, a ktoré informačné kanály s technológiou RSS ste zaregistrovali na príjem informácií.

2.2 Informácie o vašom zariadení: Napríklad názov modelu, verzia, nastavenia operačného systému, nainštalované aplikácie, reklamné ID a vaša adresa IP.

2.3 Jedinečné ID: Údaje, ktoré sa generujú automaticky pri prvom použití aplikácie News Suite.

2.4 Informácie o vašom používaní aplikácie News Suite: Môžeme tiež zhromažďovať údaje o vašej histórii a preferenciách prehliadania obsahu počas používania aplikácie News Suite vrátane dátumu a času vašej návštevy a informácií o tom, ktoré informačné kanály čítate a ktoré príspevky zdieľate s ostatnými používateľmi. Keď používate naše webové stránky, údaje o vašom použití (ako je dátum a čas vašej návštevy, vyvolané stránky a požadované súbory, typ a verzia používaného webového prehliadača, typ a operačný systém koncového zariadenia, ktoré používate, ako aj vaša adresa IP) sú dočasne ukladané do súboru denníka na našom serveri.

2.5 Odoslať záznam o histórii (smartfón Android, tablet Android, smartfón iOS a tablet iOS): Z dôvodu zlepšenia kvality a vylepšovania funkcií táto nová funkcia odosiela štatistiku používania aplikácie News Suite and systémov na server spoločnosti Sony. Keď sa pripájate k mobilnej sieti, môže vám byť za dátovú komunikáciu účtovaný poplatok

Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet.

Nastavenia možnosti Odoslať záznam o histórii je možné zmeniť.

Upozorňujeme, že aplikácia News Suite môže načítať a oznámiť nám vyššie uvedené informácie, a to aj v prípade, že sa táto aplikácia na vašom zariadení momentálne nezobrazuje.

2.6 Reklamné ID: Všetky osobné údaje, ktoré sme zhromaždili, sa odovzdajú v súvislosti s reklamným ID pre Android alebo identifikáciou pre inzerentov (IDFA) poskytovanou systémom iOS. Takéto reklamné ID môžete vynulovať pomocou nastavení vo vašom zariadení.

3. Na čo používame vaše osobné údaje, na akom právnom základe a ako dlho?

3.1 Poskytovanie aplikácie a poskytovanie služieb

Spracovanie určitých údajov (t. j. údajov uvedených v ustanoveniach 2.1, 2.2, 2.3) je potrebné na poskytovanie aplikácie a poskytovanie služieb a následne na zaistenie bezpečnosti systému. To zahŕňa najmä (i) snahu poskytnúť vám vlastnosti a funkcie služby News Suite, ktoré požadujete, (ii) zaistenie lepšieho fungovania aplikácie a služby News Suite, poskytovanie aktualizácií softvéru, vývoj a zavádzanie nových vlastností a funkcií pre aplikáciu a službu News Suite a (iii) presadzovanie a zabezpečenie dodržiavania podmienok používania aplikácie a služby News Suite a týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Právnym základom pre spracovanie je plnenie používateľskej zmluvy s vami (čl. 6 (1) písm. b nariadenia GDPR), resp. náš legitímny záujem poskytovať aplikáciu s našimi službami (čl. 6 (1) písm. f nariadenia GDPR). Spracovanie je povinným predpokladom pre použitie našej aplikácie; preto nie je k dispozícii žiadne právo na námietky.

Tieto údaje sa vymažú po splnení vyššie uvedených cieľov a v prípade pominutia právneho základu, najneskôr po 6 mesiacoch. Tieto údaje môžu byť potom vyhodnotené v anonymizovanej podobe na štatistické účely a na zlepšenie kvality našej internetovej prítomnosti.

3.2 Prispôsobené a lokalizované služby

Máte možnosť prispôsobiť služby a obsah, ktorý sa vám zobrazuje, na základe návrhov, ktoré môžu byť prispôsobené, najmä na základe informácií, ktoré zhromažďujeme o vašom používaní aplikácie News Suite.

Z tohto dôvodu monitorujeme vaše správanie pri prehliadaní v aplikácii prostredníctvom určitých údajov (t. j. údajov uvedených v bodoch 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6). Tieto údaje môžeme prepojiť s inými údajmi, ktoré zhromažďujeme, alebo s údajmi, ktoré nám poskytuje iná spoločnosť.

Právnym základom pre toto spracovanie je váš súhlas na základe čl. 6 (1) písm. a, čl. 7 nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

3.3 Vaše otázky

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo prostredníctvom telefónu pre túto službu, spracúvame informácie uvedené v rámci týchto kontaktných možností, aby sme odpovedali na vašu otázku, ako aj adresu IP a dátum/čas žiadosti, aby sme sa vyhli zneužitiu kontaktného formulára.

Právnym základom pre toto spracovanie je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 (1) písm. f nariadenia GDPR pri poskytovaní vyššie uvedenej služby „otázok“. Ak sa vaša otázka týka vytvorenia alebo spracovania (vrátane zákazníckeho servisu alebo záruky) zmluvy, ďalším právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 (1) písm. b nariadenia GDPR.

Môžete namietať proti spracovaniu svojich údajov na základe čl. 6 (1) písm. f nariadenia GDPR. V takom prípade môžeme po preukázaní povinných dôvodov spracovania pokračovať v spracovaní. Takéto spracovanie môže byť obzvlášť potrebné na preukázanie minulých otázok a komunikácie s vami. Ak neexistujú takéto povinné dôvody, ukončíme našu komunikáciu s vami a vymažeme predtým zhromaždené údaje.

Tieto údaje sa vymažú, keď sa skončí naša komunikácia s vami, t. j. keď sa príslušná skutková situácia definitívne vyjasní a na uchovávanie už neexistuje žiadny legitímny záujem, resp. neexistujú žiadne ďalšie zákonné povinnosti na uchovávanie takýchto údajov.

3.4 Reklama a vývoj výrobkov, právo na vznesenie námietky

Chceme tiež používať údaje (t. j. údaje uvedené v bodoch 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6), ktoré ste zadali v každom prípade alebo ktoré sme zhromaždili počas používania aplikácie, aby sme vás mohli informovať o ďalších produktoch a službách alebo na zlepšenie našich ponúk produktov a služieb (vývoj produktov). Na tento účel používame údaje spôsobom uvedeným nižšie.

3.4.1 Anonymizované údaje o použití

Používame anonymizované alebo agregované údaje zhromaždené pomocou analytických nástrojov, aby sme porozumeli správaniu všetkých návštevníkov pri prehliadaní, a tým zlepšili dizajn našej aplikácie a nášho radu produktov všeobecne. Podrobnosti o analytických nástrojoch sa uvádzajú v bode 4 nižšie.

3.4.2 Prispôsobené a pseudonymizované údaje o použití

Vaše údaje navyše používame na to, aby sme pomohli s vývojom úplne nových produktov a služieb, porozumeli vášmu správaniu pri prehliadaní, a tým zlepšili ponuky, ktoré sa vám zobrazujú.

3.4.3 Priamy marketing

V našej aplikácii spracúvame vaše údaje, aby sme vám mohli poskytnúť cielenú a kontextovú reklamu a ponuky v rámci aplikácie News Suite a na iných miestach online.

Aj bez súhlasu vás môžeme v prípade potreby informovať v zákonne prípustnom rozsahu inzerciou pomocou funkcie kontextového zobrazenia v aplikácii News Suite.

Kedykoľvek môžete úplne alebo čiastočne namietať proti vytváraniu pseudonymizovaných údajov, použitiu vašich osobných údajov na reklamné účely a na účely vývoja produktov, ako aj proti následnému kontaktovaniu na tieto účely v konkrétnej forme alebo môžete odvolať akékoľvek súhlasy, ktoré ste udelili. Použite príslušné funkcie, ktoré sú už k dispozícii na vaše použitie (napr. funkcia zrušenia odberu vo vašej aplikácii), odošlite príslušné písomné oznámenie (referencia: ochrana údajov) alebo použite funkciu kontextového okna v aplikácii.

Právnym základom pre toto spracovanie je váš súhlas (čl. 6 (1) písm. a nariadenia GDPR) a naše legitímne záujmy (čl. 6 (1) písm. f nariadenia GDPR, prípadne v súvislosti s odd. 7 par. 3 Nemeckého zákona o nekalej súťaži (UWG).

Tieto údaje naša spoločnosť vymaže na základe vašej námietky, resp. zrušenia akýchkoľvek udelených súhlasov alebo iného zrušenia najneskôr po ukončení vášho používania, resp. budú uložené iba v súhrnnej anonymizovanej podobe. V nevyhnutnom rozsahu budeme uchovávať informáciu o tom, že ste vzniesli túto námietku, aby sme predišli ďalšiemu kontaktovaniu.

4. Prenos údajov

4.1 Prenos údajov spracovateľom údajov

Poskytovateľov služieb čiastočne využívame, v súlade so zákonnými požiadavkami, prostredníctvom vzťahov so spracovateľmi údajov, t. j. spracovanie sa vykonáva na základe príslušnej zmluvy, v našom mene, podľa našich pokynov a pod našou kontrolou.

Spracovatelia údajov sú najmä

(a) Funkcia vyhľadávania správ podľa kľúčových slov využíva technológiu Bing, ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft Corporation. Kľúčové slová, ktoré zadáte, sa odošlú na server Bing. Prečítajte si zmluvu o službách spoločnosti Microsoft (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Funkcia zobrazovania správ pre smartfóny alebo tablety so systémom Android využíva službu Firebase Cloud Messaging (FCM), ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. Správy, ktoré dostanete, a váš používateľský denník sa odošlú na server spoločnosti Google Inc. a tieto informácie sa môžu použiť na účely služby FCM a alebo v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google (http://www.google.com/privacypolicy.html). V správe, ktorú dostanete, môže byť navyše zahrnutá reklama dodaná spoločnosťou Google Inc.

(c) Funkcia zobrazovania správ pre smartfóny alebo tablety so systémom iOS využíva službu Apple Push Notification (APN) poskytovanú spoločnosťou Apple Inc. („Apple“). Správy, ktoré dostanete, a váš používateľský denník sa odošlú na server spoločnosti Apple a tieto informácie sa môžu použiť na účely služby APN alebo v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Vaše informácie môžu byť uložené alebo spracované tretími stranami spoločnosti Sony, ktoré spoločnosť Sony používa na poskytovanie služieb, ktoré pomáhajú pri poskytovaní a prevádzke aplikácie a služieb News Suite (pozrite si bod 5).

V takýchto prípadoch sme naďalej zodpovední za spracovanie údajov; prenos osobných údajov našim spracovateľom a spracovanie z ich strany sa uskutočňuje na právnom základe, na základe ktorého máme povolenie spracúvať údaje v jednotlivých prípadoch. Nevyžaduje sa žiadny samostatný právny základ.

4.2 Prenos údajov tretím stranám

Čiastočne tiež prenášame vaše údaje tretím stranám, t. j. partnerom, s ktorými spolupracujeme mimo zmluvného spracovania. Títo partneri poskytujú svoje služby na vlastnú zodpovednosť; spracovanie vašich údajov našimi partnermi sa riadi výlučne oznámeniami o ochrane údajov tejto tretej strany.

4.2.1 Spoločnosti skupiny Sony

Vaše informácie môžu byť zdieľané s ostatnými spoločnosťami skupiny Sony Group Corporation na účely uvedené nižšie.

(a) Zlepšenie služby alebo aplikácie a vývoj nových produktov

Právnym základom pre prenos a spracovanie spoločnosťami skupiny Sony Group Corporation je ich oprávnený záujem podľa čl. 6 (1) písm. f nariadenia GDPR s cieľom zlepšiť ich ponuky produktov a služby, z ktorých budete mať úžitok aj vy ako používateľ.

Môžete namietať proti spracovaniu svojich údajov na základe čl. 6 (1) písm. f nariadenia GDPR. V takom prípade môžeme po preukázaní povinných dôvodov spracovania pokračovať v spracovaní. Ak takéto povinné dôvody neexistujú, spoločnosti skupiny Sony Group Corporation vaše informácie odstránia.

4.2.2 Prevody spoločností

Vaše informácie môžu byť prevedené našou spoločnosťou ako súčasť transakcie, ktorou prevedieme celú našu spoločnosť alebo jej časť. V takom prípade budú informácie o našich zákazníkoch, ktoré vlastníme, jedným z prevedených aktív.

4.2.3 Súlad

Môžeme si ponechať, použiť alebo sprístupniť akékoľvek vaše informácie tak, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon, právny predpis alebo príkaz vrátane predpisov či príkazov polície alebo iných príslušných orgánov, na vyšetrovanie sťažností, ktoré ste podali vy alebo boli podané alebo proti vám, alebo na ochranu či obhajobu našej spoločností alebo iných strán proti nezákonným, trestným alebo škodlivým činnostiam.

4.2.4 Sociálne siete

Pokiaľ chcete zdieľať jednu z našich aplikácií v sociálnej sieti (napr. Facebook alebo Twitter) a na tento účel kliknite na jedno z tlačidiel „zdieľať“, príslušné informácie sa prenesú do danej sociálnej siete. Samozrejme, musíte byť prihlásení do príslušnej sociálnej siete. Právnym základom tohto prevodu je náš oprávnený záujem poskytnúť vám možnosť „zdieľať“, čl. 6 (1) písm. F nariadenia GDPR.

4.3 Prenos údajov do iných krajín

Vaše informácie budú spracúvané, ukladané a prenášané na účely uvedené vyššie v odseku 3 do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Japonska alebo krajiny vášho pobytu. Vaše informácie budú spracúvané zamestnancami pôsobiacimi mimo EHP alebo krajiny vášho bydliska, ktorí pracujú pre našu spoločnosť alebo pre niektorého z našich poskytovateľov služieb, a títo zamestnanci ich môžu vidieť v týchto krajinách. Zákony o ochrane údajov a súkromia v týchto krajinách nemusia ponúkať rovnakú úroveň ochrany ako v krajinách EHP alebo vo vašej krajine bydliska a môžete tu mať menej zákonných práv vo vzťahu k vašim informáciám.

Ak by to zahŕňalo obchodné sídla v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nepodliehajú žiadnym rozhodnutiam o primeranosti zo strany Európskej komisie, zaistíme ochranu vašich osobných údajov, ako aj vymáhateľnosť vašich práv týkajúcich sa primeraných záruk (napr. prostredníctvom klauzúl o ochrane údajov, ktoré uzákonila alebo povolila Komisia EÚ). Kontaktujte nás (pozrite si odsek 9), ak potrebujete ďalšie informácie alebo si prajete dostať kópiu týchto záruk.

5. Spracovanie vášho reklamného ID

5.1 Čo je reklamné ID?

Naši partneri a naša spoločnosť používame takzvané „reklamné ID“ na to, aby sme našu aplikáciu upravili čo najprijateľnejším spôsobom pre používateľov a aby sme zvýšili relevantnosť reklám pre používateľov našej aplikácie. Reklamné ID je jedinečné identifikačné číslo, ktoré poskytuje operačný systém vášho mobilného zariadenia (iOS alebo Android) a je možné ho kedykoľvek obnoviť alebo úplne deaktivovať v nastaveniach vášho zariadenia. V prípade mobilných zariadení so systémom iOS sa toto jedinečné identifikačné číslo nazýva „IDFA“ a v prípade mobilných zariadení so systémom Android „ADID“ (ďalej spoločne „IDFA/ADID“).

Na spracovanie vášho IDFA/ADID používame nástroje, aby sme vám poskytli personalizovanú reklamu a štatisticky vyhodnotili využitie našej aplikácie na optimalizáciu našej ponuky pre vás. Ďalej používame vaše IDFA/ADID, aby sme vám poskytli pohodlné používanie našej aplikácie.

5.2 Na aké účely používa naša spoločnosť a naši partneri vaše IDFA/ADID, na akom právnom základe a ako dlho?

V tejto aplikácii používame nástroje tretích strán na spracovanie vášho IDFA/ADID na dva účely: (1) voliteľne na analytické účely a (2) voliteľne na účely zacielenia a reklamy, spravidla stanovené poskytovateľmi tretích strán:

Nástroje pre analýzy

Nástroje pre analýzy zhromažďujú všeobecné informácie o tom, ako používatelia používajú aplikáciu, napr. ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či dostávajú chybové správy od aplikácií. Údaje zhromaždené pomocou týchto nástrojov nebudú zlúčené s inými informáciami o návštevníkoch našej aplikácie. Všetky informácie získané pomocou týchto nástrojov slúžia výlučne na pochopenie a zlepšenie funkčnosti a služieb aplikácie. Na analýzu používame nasledujúce nástroje tretích strán:

 

• Google Analytics (Google Inc):

https://policies.google.com/privacy

• Doba uloženia: 26 mesiacov

 

Právnym základom pre toto spracovanie je váš súhlas získaný prostredníctvom panela súhlasu zobrazeného pri prístupe k našej žiadosti (článok 6 (1) písm. a nariadenia GDPR). Pri prvej návšteve našej aplikácie sa na vstupnej stránke zobrazia informácie o ochrane osobných údajov a príslušné znenie týkajúce sa súhlasu s používaním vášho IDFA/ADID. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s použitím týchto nástrojov a takýto súhlas sa uloží do vašej aplikácie, aby sa tieto informácie nemuseli opakovať na každej stránke našej aplikácie. V nastaveniach našej aplikácie môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Zacielenie a reklamné nástroje

Zacielenie a reklamné nástroje sa používajú na lepšie prispôsobenie reklám vašim záujmom. Obmedzujú počet zobrazení tej istej reklamy, vyhodnocujú efektívnosť reklamnej kampane a analyzujú, ako zobrazenie určitej reklamy ovplyvňuje správanie jednotlivých používateľov. Takéto nástroje zvyčajne umiestňujú reklamné siete so súhlasom príslušného prevádzkovateľa aplikácie (v tomto prípade našej spoločnosti). Zaznamenávajú návštevu aplikácie používateľom a takéto informácie odovzdávajú iným subjektom, napríklad reklamným spoločnostiam, alebo priamo zodpovedajúco prispôsobujú reklamy. Často sú spojené s určitými funkciami aplikácie, ktoré poskytujú takéto tretie spoločnosti. Tieto nástroje používame na vytvorenie prepojenia na sociálne siete, ktoré môžu následne použiť informácie o vašom používaní aplikácie na prispôsobenie reklám v iných aplikáciách vašim záujmom, a tiež na poskytnutie informácií o vašej návšteve reklamným sieťam, ktoré používame, vďaka čomu sa na základe vášho správania pri prehliadaní zobrazia presne také reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať. V takýchto prípadoch údaje zhromaždené pomocou takýchto nástrojov nebudú zlúčené s inými informáciami o návštevníkoch našej aplikácie. Na účely reklám používame nasledujúce nástroje tretích strán:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

Právnym základom pre toto spracovanie je váš súhlas získaný prostredníctvom panela súhlasu zobrazeného pri prístupe k našej žiadosti (článok 6 (1) písm. a nariadenia GDPR). Pri prvej návšteve našej aplikácie sa na vstupnej stránke zobrazia informácie o ochrane osobných údajov a príslušné znenie týkajúce sa súhlasu s používaním vášho IDFA/ADID. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s použitím týchto nástrojov a takýto súhlas sa uloží do vašej aplikácie, aby sa tieto informácie nemuseli opakovať na každej stránke našej aplikácie. V nastaveniach našej aplikácie môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Proti spracovaniu môžete namietať obmedzením prístupu k IDFA/ADID vo vašich nastaveniach. Svoju námietku môžete podať centrálne v aplikácii. Na vykonanie tohto nastavenia prejdite do nastavení v časti „Súkromie“ a zrušte začiarknutie príslušného políčka. Prípadne si pozrite naše pokyny pomocou nasledujúceho odkazu:

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Upozorňujeme, že reklamné a analytické spoločnosti od vás môžu stále zhromažďovať informácie a odhlásenie sa z používanie týchto mechanizmov nezruší zobrazovanie reklám. Na internete alebo na vašom zariadení sa budú aj naďalej zobrazovať všeobecné reklamy. Aplikácia News Suite je aplikácia podporovaná reklamou. Ak chcete úplne zastaviť zhromažďovanie údajov týmito poskytovateľmi alebo nechcete dostávať žiadne reklamy, musíte odinštalovať aplikáciu News Suite.

 

6. Zabezpečenie

Naša spoločnosť a naši poskytovatelia služieb prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ktoré spravujeme, pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše spracúvanie údajov a bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú na základe technického vývoja.

Počas prenosu vašich osobných údajov do našej spoločnosti sú šifrované pomocou protokolu Secure Socket Layer (SSL). Osobné údaje, ktoré sa vymieňajú medzi vami a nami alebo inými zúčastnenými spoločnosťami, sa zásadne prenášajú prostredníctvom šifrovaných spojení, ktoré spĺňajú najnovšie technické normy.

Naši zamestnanci a naši zadržiavaní poskytovatelia služieb sú, samozrejme, povinní zachovávať mlčanlivosť.

7. Vaše práva na informácie, opravu, zablokovanie alebo vymazanie

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, má v zásade (t. j. v závislosti od príslušných predpokladov) tieto práva voči nám:

• Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, radi vám kedykoľvek a bezplatne poskytneme informácie o uložených údajoch o vás (čl. 15 nariadenia GDPR).

• Máte právo na opravu nesprávnych údajov, ako aj na doplnenie neúplných údajov (čl. 16 nariadenia GDPR).

• Máte právo na zablokovanie/obmedzenie spracovania alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré už nie sú potrebné alebo uložené na základe právnych záväzkov (čl. 17, 18 nariadenia GDPR).

• Máte právo na prenos údajov v štruktúrovanom, štandardnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ ste nám údaje poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy medzi nami a vami (čl. 20 nariadenia GDPR).

• Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich údajov na účely priameho marketingu (pozrite si tiež ustanovenie 3.4; čl. 21 ods. 2 a 3 nariadenia GDPR).

• Máte právo namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu, v takom prípade sme oprávnení preukázať naše presvedčivé dôvody (čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR). Vyššie sme už uviedli (ustanovenie 3), v ktorých prípadoch sa toto právo uplatňuje.

• Pokiaľ ste súhlasili so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, t. j. zákonnosť spracovania údajov zostáva nedotknutá až do dátumu zrušenia. Po odvolaní súhlasu už nebudete môcť využívať naše služby.

V prípade obáv nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného v bode 11 nižšie. Vyhradzujeme si právo skontrolovať vašu totožnosť, aby sme zaistili, že vaše osobné údaje nebudú poskytnuté neoprávneným osobám.

Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov.

8. Kontakt pre ochranu údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov vrátane otázok, sťažností alebo sporov týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich informácií, odošlite svoju žiadosť prostredníctvom stránky

http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/

 

9. Zmeny

Obsah tohto oznámenia o ochrane údajov sa môže z času na čas zmeniť. Vyhradzujeme si preto právo ho kedykoľvek zmeniť a doplniť. Na tomto mieste uverejníme aj zmenenú a doplnenú verziu oznámenia o ochrane údajov. Revidovanú verziu s aktualizovaným dátumom revízie zverejníme v ponuke „Zásady ochrany osobných údajov“ v aplikácii News Suite alebo na našich webových stránkach. Zmeny sú účinné, keď ich uverejníme (alebo k dátumu uvedenému v aktualizovaných zásadách). Pri opätovnej návšteve by ste si preto mali znovu prečítať oznámenie o ochrane údajov.