Điều khoản sử dụng News Suite (Socialife)
Phiên bản cuối cùng, ngày 01 Tháng 10 2016

[ Language : Vietnamese, Tiếng Việt ]

Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”) quy định các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc sử dụng dịch vụ News Suite (Socialife) (“Dịch vụ”) của Công ty Sony Network Communications Inc. (“Sony”), được cung cấp cho những người sử dụng Dịch Vụ đã đăng ký (được gọi là “Thành viên” hoặc “Bạn”)

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA DỊCH VỤ (GỌI LÀ “CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ”) ĐƯỢC SONY CUNG CẤP RIÊNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý VÀ CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY.

Ngoài ra, việc sử dụng Dịch vụ có thể yêu cầu sử dụng thêm dịch vụ của bên thứ ba khác, mà họ có những điều khoản và điều kiện sử dụng riêng. Trước khi sử dụng dịch vụ, vui lòng kiểm tra chắc chắn các điều khoản và điều kiện được áp dụng đối với việc sử dụng các dịch vụ này của bên thứ ba.
Dịch vụ này chỉ cung cấp cho công dân Việt Nam; và Dịch vụ sẽ không cung cấp cho những công dân dưới mười bốn (14) tuổi hoặc còn dưới sự kiểm soát của bố mẹ.

1. TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
(1) Điều khoản sử dụng này bao gồm: (a) toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây; (b) toàn bộ các quy tắc và chính sách hoạt động được Sony hoặc các công ty liên kết của Sony công bố thông qua Dịch vụ theo từng thời điểm; và (c) Chính sách quyền riêng tư, mà mỗi nội dung vừa nêu có thể được Sony hoặc các công ty liên kết của Sony chỉnh sửa theo từng thời điểm. Sony và các công ty liên kết của mình có thể đăng tải hoặc phát sóng các thông báo thông qua Dịch vụ để thông báo cho Bạn về sự thay đổi của Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư, Dịch vụ và/hoặc các vấn đề quan trọng khác liên quan đến Dịch vụ. Việc phát sóng hoặc đăng tải này do Sony hoặc các công ty liên kết của Sony thực hiện sẽ được xem là một thông báo cho Bạn theo Điều khoản sử dụng này. Bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực ngay khi đăng thông báo hoặc phát sóng thông báo về việc sửa đổi đó. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thông báo được đăng hoặc phát sóng sẽ tái khẳng định việc Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng đã được sửa đổi này.
(2) Để sử dụng Dịch vụ, trước tiên bạn phải tạo một tài khoản người sử dụng bằng cách cung cấp cho Sony các thông tin chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của Sony. Thêm vào đó, Dịch vụ có thể được sử dụng với các tài khoản người sử dụng của các dịch vụ do bên thứ ba quản lý, các dịch vụ này có thể được Sony chỉ định riêng lẻ. Mỗi cá nhân chỉ được phép có một (01) tài khoản người sử dụng cho tư cách thành viên của Dịch vụ (“Tư cách thành viên”). Bạn không thể sử dụng bất kỳ ID của người khác khi sử dụng Dịch vụ.
(3) Bạn phải ngay lập tức thông báo cho Sony, theo cách thức do Sony quy định, về những thay đổi thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi dưới đây. Bạn không được chuyển nhượng Tư cách thành viên của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào.

2. DỊCH VỤ
(1) Thuật ngữ “Dịch vụ” được sử dụng ở đây bao gồm toàn bộ và bất kỳ chức năng nào được Sony cung cấp tại hoặc thông qua ứng dụng News Suite (Socialife). Sony có thể tự quyết định trong việc bổ sung, xóa bỏ hoặc sửa đổi Dịch vụ. Trừ trường hợp được quy định cụ thể khác, bất kỳ văn bản, nội dung, hồ sơ, dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ, thông tin, phần mềm, công cụ phần mềm hoặc các tính năng nào khác làm gia tăng Dịch vụ hiện tại sẽ phải tuân theo quy định tại Điều khoản sử dụng này. Các điều khoản đặc biệt liên quan đến lưu trữ hình ảnh hoặc nghe nhìn và/hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể áp dụng phù hợp với từng trường hợp. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn có quyền truy cập vào các dịch vụ mạng xã hội nhất định của bên thứ ba do Sony chỉ định (gọi là “Dịch vụ SNS của bên thứ ba”) và nội dung được bên thứ ba cung cấp thông qua RSS (“RSS Feeds”). Thêm vào đó, Bạn có thể đăng bài, hiển thị và chia sẻ với người dùng khác sử dụng Dịch vụ SNS của bên thứ ba về bất kỳ nội dung thành viên nào đối với Dịch vụ SNS của bên thứ ba này (gọi là “Nội dung thành viên”) bằng cách đăng tải Nội dung thành viên đó lên Dịch vụ SNS của bên thứ ba thông qua máy chủ được sử dụng để cung cấp dịch vụ (“Máy chủ dịch vụ”). “Nội dung thành viên” có thể bao gồm những hình ảnh, video, dữ liệu, văn bản và/hoặc dữ liệu khác của riêng Bạn hoặc của người khác mà Bạn được quyền để thực hiện những hành động được cho là phù hợp với Dịch vụ dưới đây. Bất kỳ nội dung thành viên nào là hình ảnh hoặc/và video sẽ được đăng tải trên Máy chủ dịch vụ phải tuân thủ theo các điều kiện quy định tại mục 8(2) dưới đây;
(2) Bạn nhận thức được và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc chuẩn bị các thiết bị và chịu bất kỳ khoản phí tổn nào theo yêu cầu để sử dụng Dịch vụ;
(3) Dịch vụ chỉ được cung cấp cho các cá nhân và không áp dụng cho các chủ thể kinh doanh, các doanh nghiệp.
(4) Dịch vụ có thể chạy các quảng cáo và khuyến mãi của Sony, Sony Corporation, các công ty con, công ty liên kết của Sony hoặc của bên thứ ba.

3. CÁC LIÊN KẾT TỚI CÁC DỊCH VỤ KHÔNG PHẢI CỦA SONY
Bạn tại đây thừa nhận và đồng ý rằng các trang web và dịch vụ của bên thứ ba dẫn tới hoặc từ Dịch vụ, bao gồm Dịch vụ SNS của bên thứ ba và RSS Feeds (“Dịch vụ và trang liên kết”) được sở hữu và duy trì độc lập bởi bên thứ ba và không chịu sự kiểm soát và/hoặc giám sát của Sony, bao gồm bất kỳ điều khoản sử dụng hoặc các yêu cầu thanh toán phí phù hợp với việc sử dụng các Dịch vụ và trang liên kết đó. Việc sử dụng Dịch vụ và trang liên kết tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định bởi nhà điều hành Dịch vụ và trang liên kết đó. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với mỗi Dịch vụ và trang liên kết. Sony không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, dù nguyên nhân là gì, phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ và trang liên kết nào, đồng thời Bạn tự chịu hoàn toàn rủi ro đối với việc truy cập vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ và trang liên kết. Không phần nào trong Dịch vụ được hiểu như một sự đề nghị và/hoặc sự chứng thực của Sony đối với các nội dung của Dịch vụ và trang liên kết và bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ xuất hiện tại và/hoặc được cung cấp thông qua Dịch vụ và trang liên kết này. Không nội dung nào dưới đây được xem như là tạo thành mối quan hệ hợp tác hay tương tự giữa những nhà điều hành Dịch vụ và trang liên kết với Sony.

4. NỘI DUNG THÀNH VIÊN
(1) Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) bạn có quyền chấp thuận Điều khoản sử dụng này; (b) bạn có quyền đăng, đăng tải và hiển thị Nội dung thành viên thông qua Dịch vụ; (c) bạn có quyền cấp phép đối với những quyền được bạn cấp phép theo Điều khoản sử dụng này; và (d) việc Sony sử dụng các quyền mà Bạn cho phép theo Điều khoản sử dụng này sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
(2) Căn cứ vào quyền sử dụng mà Sony cấp cho Bạn đối với các Dịch vụ dưới đây, và những lợi ích sẽ có liên quan, Bạn theo đây đồng ý cấp phép không độc quyền, có tính toàn thế giới, vĩnh viễn, không tính phí bản quyền cho Sony, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, những người kế thừa, được chỉ định, được cấp phép của Sony, đối với việc: (a) lưu trữ, sao chép, tái bản, xuất bản và phỏng tác Nội dung thành viên của Bạn cho mục đích chia sẻ nội dung này, theo sự lựa chọn của Bạn, với Dịch vụ SNS của bên thứ ba; và (b) sử dụng thông tin mà Sony có được liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ nhằm mục đích nâng cấp Dịch vụ.
(3) Bạn sẽ sở hữu Nội dung thành viên của mình, và Sony cùng với những người được cấp quyền của Sony sở hữu toàn bộ quyền, danh nghĩa và lợi ích (gồm cả những quyền sở hữu trí tuệ) từ Dịch vụ, công nghệ, thông tin, tài liệu, hồ sơ, trang web hoặc các sản phẩm khác được phát triển từ Dịch vụ theo từng thời điểm.
(4) Bất kể các quy định tại Chính sách quyền riêng tư, Sony vẫn được quyền công bố Nội dung thành viên của Bạn và bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến Bạn mà Sony có được phù hợp với việc cung cấp Dịch vụ cho bên thứ ba:
(i) nhằm tuân thủ các yêu cầu về mặt pháp lý;
(ii) nếu được sự đồng ý của Bạn;
(iii) để thực thi các quyền của Sony theo Điều khoản sử dụng này;
(iv) trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến Dịch vụ hoặc Điều khoản sử dụng này; hoặc
(v) Để bảo vệ quyền, tính mạng, tài sản của Sony, của Bạn hoặc của bên thứ ba bao gồm cả các thành viên khác

5. NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN
(1) Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào phát sinh từ việc sử dụng ID của Bạn để sử dụng Dịch vụ.
(2) Bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ và trang liên kết, bao gồm cả Dịch vụ SNS của bên thứ ba.
(3) Bạn đồng ý rằng Sony (i) không xác thực bất kỳ Nội dung thành viên nào hoặc các đánh giá thể hiện tại Nội dung thành viên này và (ii) không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ chỉ dẫn nào của Bạn hoặc các Thành viên khác hoặc đối với Nội dung thành viên.
(4) Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Nội dung thành viên mà Bạn đăng tải, hiển thị hoặc chia sẻ thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, chịu trách nhiệm đối với tính chất, nội dung, chủ đề, quan điểm bạn thể hiện, hiển thị hoặc công bố tại Nội dung thành viên của Bạn. Bạn sẽ bồi thường và bảo vệ cho Sony khỏi bất kỳ yêu cầu bồi thường và/hoặc tổn thất phát sinh từ việc Bạn sử dụng Dịch vụ, Nội dung thành viên của Bạn và/hoặc việc Bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này.

6. SỬ DỤNG VÌ MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ chỉ được sử dụng cho cá nhân và không vì mục đích thương mại

7. CÁC NGHĨA VỤ KHÁC CỦA THÀNH VIÊN
(1) Bạn đồng ý không đăng tải, hiển thị hoặc chia sẻ với người khác, thông qua qua bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bất kỳ Nội dung thành viên nào mà:
(a) chứa các dữ liệu của người khác được bảo vệ bởi pháp luật về quyền tác giả, thương hiệu hoặc bí mật kinh doanh, sáng chế hoặc sở hữu trí tuệ khác, mà không có sự cho phép của người có thẩm quyền hoặc chủ sở hữu của nó, dẫn đến việc vi phạm bản quyền, quyền nhân thân, quyền của tác giả, bí mật thương mại, thương hiệu, sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác;
(b) chứa thông tin không đúng sự thật hoặc lừa dối, gây hiểu lầm về mô tả nguồn gốc của dữ liệu hoặc thông tin liên lạc;
(c) gây trở ngại đối với quyền riêng tư của bất kỳ người nào, hoặc mạo nhận bất kỳ người nào;
(d) có chứa virus, có thể gây hại cho hồ sơ hoặc nội dung nào khác mà có thể làm tổn thương hoặc gây hại cho bất kỳ bên thứ ba nào;
(e) cấu thành tội phạm hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật phù hợp nào, hoặc khuyến khích người khác vi phạm pháp luật; hoặc biện hộ cho hành vi vi phạm pháp luật;
(f) chứa hoặc hiển thị bất kỳ nội dung thể hiện sự tin mù quáng, phân biệt chủng tộc hoặc lòng căm thù, hoặc là sự xúc phạm đạo đức hoặc không phù hợp với đạo đức;
(g) nội dung mà Sony hoặc bên thứ ba nhận thấy là sự phỉ báng, bôi nhọ, làm mất uy tín, tục tĩu, khiêu dâm, làm ô uế, đe dọa, lăng mạ, lừa dối, xúc phạm, khiếm nhã, không phù hợp với đạo đức, bao gồm tranh khỏa thân, nội dung người lớn, nội dung phi pháp, nội dung có tính chất tình dục hoặc ngôn ngữ không thể chấp nhận được
(h) cản trở việc sử dụng Dịch vụ của người khác; hoặc
(i) chứa các liên kết tới bất kỳ Nội dung thành viên nào mà gây ra các điều trên
(2) Bạn đồng ý không dịch, nghiên cứu đảo ngược, biên soạn ngược, tháo rời hoặc tạo các sản phẩm phái sinh từ chương trình phần mềm có trong Dịch vụ.

8. GIỚI HẠN LƯU TRỮ
(1) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:
(i) Sony có thể xóa Nội dung thành viên của Bạn nếu Sony xác định rằng dung lượng của Nội dung thành viên (bao gồm cả của Thành viên khác) vượt quá giới hạn được phép lưu trữ mà Sony cho phép đối với Dịch vụ, mà không cần phải thông báo và không làm Sony phát sinh bất kỳ trách nhiệm nào đối với Bạn;
(ii) Sony có thể xóa Nội dung thành viên đến mức cần thiết để duy trì các tiện ích của Dịch vụ mà không cần thông báo và không làm Sony phát sinh bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn; và
(iii) việc định dạng lại hoặc xử lý kỹ thuật đối với Nội dung thành viên có thể được yêu cầu để (a) thực hiện chức năng lập chỉ mục; (b) làm cho phù hợp với yêu cầu về kỹ thuật kết nối mạng; hoặc (c) làm cho phù hợp với giới hạn của Dịch vụ hoặc các yêu cầu tương tự khác.
(2) Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng, như là kết quả của việc xóa Nội dung thành viên theo quy định ở trên hoặc việc chấm dứt, ngừng cung cấp Dịch vụ, một số Nội dung thành viên mà Bạn đã đăng tải lên Dịch vụ SNS bên thứ ba thông qua Máy chủ Dịch vụ có thể không còn truy cập được từ hoặc sẵn có tại Dịch vụ SNS bên thứ ba. Do đó, nếu Bạn muốn tránh trường hợp này, chúng tôi khuyên Bạn nên đăng tải Nội dung thành viên trực tiếp lên Dịch vụ SNS bên thứ ba và không đăng tải thông qua Dịch vụ.
(3) Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc tạo một bản sao dự phòng đối với Nội dung thành viên. Sony không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc mất mát, hư hỏng hoặc thay đổi dữ liệu mà Bạn đã đăng lên thông qua Dịch vụ

9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Ngoại trừ Nội dung thành viên của riêng Bạn, bất kỳ và toàn bộ quyền đối với thông tin, phần mềm, nội dung sẵn có thông qua Dịch vụ đều thuộc về Sony hoặc nhà cung cấp/người cấp quyền cho Sony.

10. THAY ĐỔI DỊCH VỤ
Bằng quyết định của mình, Sony có thể lựa chọn để thay đổi, xóa, rút gọn hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ. Sony không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào đối với những thay đổi này. Dịch vụ không được thiết kế như hoặc được dự định sử dụng như một tiện ích khôi phục dữ liệu sau sự cố hoặc lưu trữ dữ liệu khẩn cấp. Bằng chi phí của riêng mình, bạn chịu trách nhiệm đối với việc tạo và duy trì các bản sao của Nội dung thành viên như các bản dự phòng trước khi đăng tải bất kỳ Nội dung thành viên nào. Khả năng và dung lượng lưu trữ trực tuyến đối với nội dung có thể thay đổi bởi Sony theo từng thời điểm

11. TẠM NGƯNG DỊCH VỤ
(1) Sony có thể tạm thời ngưng hoặc chấm dứt Dịch vụ mà không cần thông báo, trong trường hợp (i) bảo trì các tiện ích của Dịch vụ, (ii) hỏa hoạn, cúp điện, thiên tai làm cho Dịch vụ không thể hoạt động và/hoặc (iii) bất kỳ sự kiện nào khác mà Sony cho là cần thiết phải tạm ngưng Dịch vụ.
(2) Trong mọi trường hợp, Sony không chịu trách nhiệm với các Thành viên về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào của các Thành viên phát sinh từ việc tạm ngưng Dịch vụ

12. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
(1) Sony không tuyên bố hoặc bảo đảm bất kỳ điều nào sau đây:
(a) dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của Bạn;
(b) phần mềm của Dịch vụ không có khuyết điểm hoặc những khuyết điểm đó sẽ được sửa chữa nếu có;
(c) dịch vụ cung cấp kịp thời, an toàn, không có lỗi hoặc liên tục, không đứt quãng.
(d) dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc thông tin nào trong Dịch vụ là chính xác, đúng đắn, đáng tin cậy hoặc đầy đủ;
(e) Nội dung thành viên được đăng, hiển thị, lưu trữ hoặc chia sẻ thông qua Dịch vụ sẽ không bị thay đổi, xóa hoặc làm hỏng, hoặc có thể truy cập, đăng lên hoặc tải xuống bất kỳ lúc nào;
(f) bất kỳ kết quả cụ thể nào có thể đạt được từ việc sử dụng Dịch vụ; hoặc
(g) Dịch vụ không có virus hoặc các thành phần khác có thể ảnh hưởng, làm hại hoặc gây hư hỏng cho thiết bị máy tính, dữ liệu, phần mềm hoặc tài sản khác khi Bạn truy cập, đọc, đăng lên, tải xuống từ hoặc các hình thức sử dụng khác Dịch vụ hoặc nội dung trong Dịch vụ.
(2) SONY TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI BẢO ĐẢM DÙ LÀ RÕ RÀNG HOẶC ĐƯỢC HIỂU NGẦM ĐỐI VỚI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM SẼ BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC TÍNH KHÔNG BỊ XÂM PHẠM CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, NỘI DUNG, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI HOẶC SẴN CÓ THÔNG QUA DỊCH VỤ.
(3) Một số luật không cho phép việc loại trừ một số bảo đảm nhất định, do đó, một số loại trừ trên có thể không áp dụng cho Bạn.

13. XÓA BỎ NỘI DUNG THÀNH VIÊN/DỮ LIỆU CÓ BẢN QUYỀN
(1) Sony có thể xóa bỏ Nội dung thành viên của Bạn mà không cần thông báo và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Bạn
(2) Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ vì các mục đích phi pháp.
(3) Chính sách của Sony là sẽ báo cáo cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi bị nghi ngờ phạm pháp và hợp tác một cách đầy đủ với cơ quan này trong việc điều tra. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chính sách này cũng sẽ được áp dụng đối với Dịch vụ.
(4) Việc bạn sử dụng Dịch vụ phải tuân thủ đúng pháp luật, các quy tắc, quy định tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi pháp luật liên quan đến việc truyền tải dữ liệu kỹ thuật.

14. CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
Sony bảo lưu quyền tự quyết định của mình trong việc tạm dừng và/hoặc kết thúc toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ một cách tạm thời hoặc lâu dài, chấm dứt Tư cách thành viên của Bạn, hoặc xóa bỏ Nội dung thành viên của Bạn hoặc sửa đổi, xóa bỏ, di dời bất kỳ Nội dung thành viên nào tại Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Bạn vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lý do.

15. BẢO ĐẢM, TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, DỊCH VỤ, BAO GỒM TOÀN BỘ NỘI DUNG, SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN SẴN CÓ HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP THÔNG QUA DỊCH VỤ, ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ DO SỰ QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN VÀ BẠN PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO. BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ HƯ HỎNG XẢY RA CHO SẢN PHẨM CỦA BẠN, HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC VIỆC MẤT DỮ LIỆU, HOẶC CÁC HƯ HỎNG KHÁC LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY.

16. TỪ CHỐI CÁC HƯ HỎNG; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Ngay cả khi Sony, công ty liên kết, hoặc bất kỳ người đại diện có thẩm quyền nào của Sony hoặc nhà cung cấp của Sony đã được tư vấn về khả năng của những hư hại này, thì không trường hợp nào (bao gồm nhưng không giới hạn bởi cả sự bất cẩn của họ) mà Sony, công ty liên kết hoặc người đại diện có thẩm quyền hoặc nhà cung cấp của Sony phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc có tính răn đe đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, mất mát và/hoặc nguyên nhân của hành động nào, dù là theo hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn bởi cả sự bất cẩn) hoặc các căn cứ khác, liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:
(a) chất lượng, độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ;
(b) bất kỳ sự sửa đổi, chỉnh sửa, công bố công khai, hiển thị, sai sót trong lưu trữ, sai sót trong việc lập chỉ mục, mất mát, xóa bỏ, mất truy cập hoặc hư hỏng đối với Nội dung thành viên của Bạn, thiết bị máy tính, phần mềm, dữ liệu hoặc bất kỳ văn bản, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh hoặc tập tin âm thanh hoặc các dữ liệu khác mà có nguyên nhân từ việc sử dụng Dịch vụ của Bạn;
(c) bất kỳ thiệt hại, lỗi, thiếu sót, tổn thất, chi phí hoặc hư hỏng phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Dịch vụ (dù là do việc chấm dứt, tạm ngừng, gián đoạn hoặc các lý do khác), Nội dung thành viên hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin được cung cấp tại Dịch vụ;
(d) bất kỳ sai sót, trì hoãn, chậm giao hoặc gián đoạn Dịch vụ;
(e) bất kỳ thiệt hại là kết quả của việc tải hoặc truy cập bất kỳ Nội dung thành viên nào;
(f) bất kỳ việc truy cập hoặc sửa đổi không đúng thẩm quyền đối với Nội dung thành viên hoặc bất kỳ vi phạm về an toàn nào có liên quan đến Máy chủ Dịch vụ; hoặc
(g) chi phí mua hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế.
Một số luật không cho phép sự loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, do đó, hạn chế trên có thể không áp dụng đối với Bạn. Một số thành viên có thể có thêm các quyền bổ sung.
Dù cho có những hạn chế trên, nếu Sony, công ty liên kết, người đại diện và/hoặc nhà cung cấp của Sony được cho là có trách nhiệm đối với một Thành viên vì bất kỳ lý do gì, dù cho có các quy định khác tại Điều khoản sử dụng này, thì tổng mức trách nhiệm phát sinh từ Điều khoản sử dụng này và việc Bạn sử dụng Dịch vụ sẽ không vượt quá một trăm đô la Mỹ (100.00 USD)

17. QUYỀN RIÊNG TƯ
Chính sách của Sony là tôn trọng quyền riêng tư của toàn bộ khách hàng của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính Sách Về Quyền Riêng Tư đầy đủ của chúng tôi.

18. BỒI THƯỜNG
Bởi vì Bạn là người hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Dịch vụ của mình và kết quả của việc sử dụng đó, Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và bảo đảm cho Sony, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, nhân viên, người lao động, người được cấp phép, nhà thầu của Sony và những người sử dụng Dịch vụ khác, khỏi những yêu cầu bồi thường, khiếu nại, mất mát, chi phí và/hoặc trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả phí luật sư hoặc phí chuyên gia được yêu cầu bởi bên thứ ba do hoặc phát sinh từ:
(a) việc sử dụng Dịch vụ của bạn;
(b) việc Bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ điều khoản sử dụng nào của bất kỳ Dịch vụ hoặc trang liên kết nào;
(c) việc Bạn vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba
(d) việc Bạn vi phạm hoặc xâm phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, sáng chế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba; hoặc
(e) Nội dung thành viên.

19. BẤT KHẢ KHÁNG
Sony và các công ty liên kết của mình không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự trì hoãn hoặc vi phạm trong việc thực hiện mà nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nằm ngoài khả năng kiểm soát một cách hợp lý của mình, bao gồm nhưng không giới hạn bởi trường hợp mạng bị gián đoạn, bị lỗi, lỗi về nguồn điện, lỗi của máy tính, thiết bị viễn thông hoặc các thiết bị khác, đình công, tranh chấp lao động, bạo động, nổi dậy, thiếu hụt lao động hoặc tài nguyên, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, thiên tai, chiến tranh, các hành động của chính phủ, lệnh của tòa án trong nước hoặc quốc tế, việc không thực hiện của bên thứ ba.

20. KẾT THÚC DỊCH VỤ
(1) Nếu Bạn phản đối bất cứ phần nào của Điều khoản sử dụng này hoặc của bất kỳ sự sửa đổi nào sau đó, hoặc trở nên không hài lòng với Dịch vụ hoặc bất kỳ giao dịch nào được thiết lập thông qua Dịch vụ, Bạn chỉ có thể ngay lập tức ngừng sử dụng Dịch vụ. Đây là biện pháp khắc phục duy nhất liên quan đến bất kỳ phản đối nào đối với các quy định tại Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ sự không hài lòng nào đối với Dịch vụ
(2) Bất kỳ việc chấm dứt Dịch vụ nào theo quy định tại Điều khoản sử dụng này đều có thể có hiệu lực mà không cần thông báo trước, và Sony có thể ngay lập tức xóa và loại bỏ toàn bộ Nội dung thành viên của Bạn, và/hoặc cấm bất kỳ sự truy cập nào của Bạn vào Dịch vụ sau đó. Ngay khi chấm dứt Điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng Dịch vụ của Bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Sony không có nghĩa vụ tạo trang hoặc cung cấp truy cập vào Nội dung thành viên của Bạn, hoặc chuyển tiếp bất kỳ dữ liệu nào đã được lưu trữ thông qua Dịch vụ hoặc chuyển đi các tin nhắn chưa đọc, chưa gởi. Tuy nhiên, Sony có thể giữ lại một số dữ liệu nhất định để phục vụ cho việc quản lý và các nguyên nhân khác.

21. KHÔNG XÉT XỬ BỞI TÒA ÁN
CÁC BÊN THEO ĐÂY TỪ CHỐI VIỆC XÉT XỬ BỞI TÒA ÁN ĐỐI VỚI BẤ KỲ TRANH CHẤP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HOẶC DỊCH VỤ NÀY.

22. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
(1) Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận đầy đủ giữa Bạn và Sony đối với Dịch vụ, và nó thay thế bất kỳ thỏa thuận, đề nghị hoặc các trao đổi khác bằng miệng hoặc bằng văn bản giữa Bạn và Sony có liên quan đến Dịch vụ.
(2) Nếu một tòa án có thẩm quyền cho rằng bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng này là phạm pháp, không thể thực thi hoặc trái với quy định của pháp luật thì quy định đó được hiểu với nghĩa gần nhất có thể nhằm phản ánh được ý định ban đầu của Điều khoản sử dụng này, các điều khoản còn lại sẽ giữ nguyên hiệu lực và tính thực thi.
(3) Bất kỳ vi phạm nào của Sony trong việc thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền nào hoặc bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ không tạo nên sự từ bỏ đối với các quyền hoặc quy định đó, trừ khi Sony thừa nhận và đồng ý việc miễn trừ đó bằng văn bản.
(4) Sony có thể chuyển nhượng Điều khoản sử dụng này cho bên thứ ba theo quyết định của mình. Bạn không được phép chuyển nhượng hoặc cấp phép lại đối với những quyền được cấp theo Điều khoản sử dụng này cho người khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Sony.
(5) Bạn đồng ý rằng biện pháp pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ phải bắt đầu trong vòng một (01) năm sau khi phát sinh nguyên nhân thực hiện biện pháp pháp lý này, nếu không thì biện pháp pháp lý sẽ bị cấm vĩnh viễn.