ข้อกำหนดการใช้บริการ News Suite (Socialife)
วันที่แก้ไขล่าสุด: 1 ตุลาคม 2016

[ Language : Thai, ภาษาไทย ]

ข้อกำหนดการใช้บริการ News Suite (Socialife) ฉบับนี้ (“ข้อกำหนด”) ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการบางอย่างของ Sony Network Communications Inc.("โซนี่") ภายใต้ชื่อ “News Suite (Socialife)” (“บริการ”) ซึ่งจัดให้มีขึ้นแก่ผู้ใช้ลงทะเบียนของบริการ (แต่ละรายจะเรียกว่า “สมาชิก” หรือ “ท่าน”)

โปรดอ่านข้อกำหนดฉบับนี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริการซึ่งโซนี่จะกำหนดขึ้นแยกต่างหาก (“นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะใช้บริการ ด้วยการใช้บริการ ท่านยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดฉบับนี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ ในการใช้บริการอาจจำเป็นต้องมีการใช้บริการอื่นๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้แยกต่างหาก โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวก่อนที่ท่านจะใช้บริการ

บริการนี้จัดให้แก่ผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ทั้งนี้ บริการนี้อาจจะไม่ได้จัดให้สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบสี่ (14) ปี หรือบุคคลที่อยู่อาจภายใต้การควบคุมของบิดามารดา

1. สมาชิกภาพ

(1) ข้อกำหนดฉบับนี้ประกอบด้วย (ก) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุไว้ (ข) กฎและนโยบายว่าด้วยการดำเนินงานทั้งหมดที่โซนี่หรือบริษัทในเครือของโซนี่เผยแพร่ผ่านทางบริการเป็นคราวๆ ไป และ (ค) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งโซนี่หรือบริษัทในเครืออาจแก้ไขเป็นคราวๆ ไป โซนี่และบริษัทในเครืออาจประกาศคำบอกกล่าวผ่านทางบริการ หรือเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางบริการ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในเงื่อนไขฉบับนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริการและ/หรือเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบริการ การประกาศหรือการเผยแพร่ดังกล่าวโดยโซนี่หรือบริษัทในเครือจะถือว่าเป็นคำบอกกล่าวถึงท่านตามข้อกำหนดฉบับนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการประกาศคำบอกกล่าวหรือการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นๆ การที่ท่านใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการประกาศคำบอกกล่าวหรือการเผยแพร่ข่าวสารนั้น จะเป็นการยืนยันว่าท่านตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) เพื่อที่จะใช้บริการ ท่านต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นก่อนด้วยการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่โซนี่ร้องขอแก่โซนี่ นอกจากนี้ บริการนี้อาจใช้ได้กับบัญชีผู้ใช้ของบริการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งโซนี่อาจกำหนดบริการดังกล่าวแยกต่างหาก บุคคลแต่ละคนได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้เพียงหนึ่ง (1) บัญชี เพื่อการเป็นสมาชิกของบริการนี้ (“สมาชิกภาพ”) ห้ามมิให้ท่านใช้รหัสประจำตัวของบุคคลอื่นใดเมื่อท่านใช้บริการ
(3) ท่านจะต้องแจ้งให้โซนี่ทราบทันทีโดยใช้แบบฟอร์มที่โซนี่กำหนดขึ้นต่างหาก หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ท่านให้แก่โซนี่ตามข้อกำหนดฉบับนี้ ห้ามมิให้ท่านโอนสมาชิกภาพของท่านไปให้แก่บุคคลอื่น

2. บริการ

(1) คำว่า "บริการ" ที่ใช้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หมายความรวมถึงคุณสมบัติการทำงานทั้งปวงที่โซนี่จัดให้มีขึ้นบนหรือผ่านโปรแกรมประยุกต์ภายใต้ชื่อ “News Suite (Socialife)” โซนี่อาจเพิ่มเติม ลบหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขบริการได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ข้อความ เนื้อหา แฟ้มข้อมูล ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือซอฟต์แวร์ (software tools) หรือคุณลักษณะใหม่ใดๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงบริการเดิมจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดฉบับนี้เช่นกัน อนึ่ง อาจมีข้อกำหนดพิเศษที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและ/หรือการใช้รูปภาพหรือข้อมูลเสียงและภาพของบริการของบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้ แล้วแต่กรณี ด้วยการใช้บริการนี้ ท่านอาจจะสามารถเข้าถึงบริการเครือข่ายสังคม (social networking services) บางอย่างของบุคคลภายนอกที่โซนี่กำหนด (“บริการ SNS ของบุคคลภายนอก”) และเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่ส่งผ่านทางบริการอัพเดทข้อมูล (real simple syndication) (“บริการ RSS Feeds”) นอกจากนี้ ท่านอาจทำการโพสต์ แสดงหรือแบ่งปันเนื้อหาสมาชิกสำหรับบริการ SNS ของบุคคลภายนอก (“เนื้อหาสมาชิก”) กับผู้ใช้รายอื่นๆ ของบริการนั้น ด้วยการอัพโหลดเนื้อหาสมาชิกดังกล่าวไปยังบริการ SNS ของบุคคลภายนอกผ่านทางเครื่องแม่ข่ายที่ใช้สำหรับบริการนี้ได้ (“เครื่องแม่ข่ายของบริการ”) “เนื้อหาสมาชิก” อาจรวมถึงรูปภาพ วีดีโอ ข้อมูล ข้อความและ/หรือเนื้อหาอื่นๆ ของท่านเอง หรือของบุคคลอื่นซึ่งท่านได้รับสิทธิ์โดยชอบที่จะดำเนินการตามที่มุ่งหมายโดยเกี่ยวข้องกับบริการตามข้อกำหนดฉบับนี้ เนื้อหาสมาชิกซึ่งเป็นรูปภาพและ/หรือวีดีโอ จะถูกอัพโหลดไปยังเครื่องแม่ข่ายของบริการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 8(2) ท้ายนี้

(2) ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในการจัดเตรียมอุปกรณ์ใดๆ รวมทั้งต้องรับภาระค่าใช่จ่ายที่จำเป็นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

(3) บริการนี้ไม่ได้จัดให้สำหรับบริษัทหรือองค์กรธุรกิจอื่นๆ แต่จัดให้กับบุคคลธรรมดาเท่านั้น

(4) บริการนี้อาจมีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของโซนี่ Sony Corporation บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของโซนี่ หรือบุคคลภายนอก

3. ตัวเชื่อมโยงไปยังบริการที่ไม่ได้เป็นของโซนี่

ท่านรับทราบและตกลงว่าเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมโยงมายังหรือไปจากบริการนี้ รวมทั้งบริการ SNS ของบุคคลภายนอกและบริการ RSS Feeds (“ไซต์และบริการที่มีการเชื่อมโยง”) เป็นของบุคคลภายนอกและดูแลโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเป็นเอกเทศ และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมและ/หรือการกำกับดูแลของโซนี่ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการใช้ที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้ไซต์และบริการที่มีการเชื่อมโยงดังกล่าว การใช้ไซต์และบริการที่มีการเชื่อมโยงนั้น ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งผู้ดำเนินการของแต่ละไซต์และบริการที่มีการเชื่อมโยงดังกล่าวจะกำหนด ท่านตกลงว่าท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของแต่ละไซต์และบริการที่มีการเชื่อมโยง โซนี่ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์และบริการที่มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม และการที่ท่านเข้าถึงไซต์และบริการที่มีการเชื่อมโยงใดๆ อยู่ในความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีข้อกำหนดใดในบริการที่ตีความได้ว่าเป็นการที่โซนี่แนะนำและ/หรือสนับสนุนเนื้อหาของไซต์และบริการที่มีการเชื่อมโยง และผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดๆ ที่ปรากฎบนและ/หรือจัดหาให้ผ่านไซต์และบริการที่มีการเชื่อมโยงดังกล่าว อีกทั้งไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดฉบับนี้ที่ถือว่าก่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนหรือความสัมพันธ์ในทำนองเดียวกันระหว่างผู้ดำเนินการของไซต์และบริการที่มีการเชื่อมโยงกับโซนี่

4. เนื้อหาสมาชิก

(1) ท่านรับรองและยืนยันว่า (ก) ท่านมีสิทธิ์ที่จะตกลงตามข้อกำหนดฉบับนี้ (ข) ท่านมีสิทธิ์ที่จะโพสต์ อัพโหลดและแสดงเนื้อหาสมาชิกผ่านทางบริการ (ค) ท่านมีสิทธิ์ที่จะให้การอนุญาตที่ท่านให้ตามข้อกำหนดฉบับนี้ และ (ง) การที่โซนี่ใช้สิทธิ์ซึ่งท่านให้ตามข้อกำหนดฉบับนี้ จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

(2) เพื่อตอบแทนสำหรับสิทธิการใช้ที่โซนี่ให้แก่ท่านสำหรับบริการตามข้อกำหนดฉบับนี้ และประโยชน์ที่อาจได้รับเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว ท่านขอให้การอนุญาตทั่วโลกที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีกำหนดเวลาและไม่มีค่าสิทธิแก่โซนี่ และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย ผู้สืบสิทธิ ผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับโอนของโซนี่ เพื่อ (ก) การจัดเก็บ การทำซ้ำ การเผยแพร่และการดัดแปลงเนื้อหาสมาชิกของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันเนื้อหาสมาชิกของท่าน ตามที่ท่านเลือก กับบริการ SNS ของบุคคลภายนอก และ (ข) การใช้ข้อมูลซึ่งโซนี่ได้มาโดยเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้บริการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ

(3) ในระหว่างโซนี่กับท่าน ท่านจะเป็นเจ้าของเนื้อหาสมาชิกของท่าน และโซนี่และผู้ให้อนุญาตของโซนี่จะเป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และส่วนได้เสียทั้งปวง (ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ซึ่งมีอยู่ในบริการ เทคโนโลยี ข้อมูล เอกสาร แฟ้มข้อมูล เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับบริการเป็นครั้งคราว

(4) โดยไม่คำนึงถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โซนี่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำการเปิดเผยเนื้อหาสมาชิกของท่าน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับท่านซึ่งโซนี่ได้มาโดยเกี่ยวข้องกับการให้บริการ แก่บุคคลภายนอกได้

(i) เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

(ii) ถ้าท่านตกลงให้มีการเปิดเผยดังกล่าวต่อบุคคลภายนอก
(iii) เพื่อการบังคับสิทธิของโซนี่ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้

(iv) ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการหรือข้อกำหนดฉบับนี้ หรือ

(v) เพื่อคุ้มครองสิทธิ ชีวิตหรือทรัพย์สินของโซนี่ ของท่านหรือของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงสมาชิกรายอื่นๆ

5. ภาระผูกพันของสมาชิก

(1) ท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ บนบริการที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสประจำตัวของท่าน

(2) ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้ไซต์และบริการที่มีการเชื่อมโยง ซึ่งรวมถึงบริการ SNS ของบุคคลภายนอก

(3) ท่านตกลงว่าโซนี่ (i) ไม่ได้รับรองเนื้อหาสมาชิกใดๆ หรือความเห็นที่แสดงอยู่ในเนื้อหาสมาชิกใดๆ และ (ii) ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดแต่ประการใด ในการกระทำใดๆ ของท่านหรือสมาชิกรายอื่นใด หรือเนื้อหาสมาชิกใดๆ

(4) ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาสมาชิกที่ท่านอัพโหลด แสดงหรือแบ่งปันโดยใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความรับผิดชอบต่อลักษณะ เนื้อหา เรื่องหรือความเห็นที่ท่านให้ แสดงหรือเผยแพร่อยู่ในเนื้อหาสมาชิกของท่าน ท่านจะต้องป้องกันและรับผิดชดใช้ให้กับโซนี่สำหรับการเรียกร้องและ/หรือความเสียหายใดๆ ทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้บริการ เนื้อหาสมาชิกของท่าน และ/หรือการที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้

6. การใช้ที่มิใช่ในเชิงพาณิชย์

ท่านรับทราบและตกลงว่าบริการมีความมุ่งหมายสำหรับใช้เพื่อการส่วนตัวที่มิใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น

7. ภาระผูกพันอื่นๆ ของสมาชิก

(1) ท่านตกลงที่จะไม่ทำการโพสต์ อัพโหลด แสดงหรือแบ่งปันเนื้อหาสมาชิกใดๆ ดังต่อไปนี้กับบุคคลอื่นโดยผ่านทางส่วนใดๆ ของบริการ

(ก) เนื้อหาสมาชิกซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาของบุคคลอื่นซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือความลับทางการค้า สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ สิทธิของผู้สร้างสรรค์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิอื่นใด

(ข) เนื้อหาสมาชิกซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเนื้อหาหรือการสื่อสารอันเป็นเท็จหรือทำให้สำคัญผิด

(ค) เนื้อหาสมาชิกซึ่งเป็นการแทรกแซงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลใด หรือเป็นการปลอมตัวบุคคลใด

(ง) เนื้อหาสมาชิกซึ่งประกอบด้วยไวรัส หรือซึ่งอาจทำลายแฟ้มข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ อันอาจเป็นภัยหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สามใดๆ

(จ) เนื้อหาสมาชิกซึ่งถือเป็นความผิดอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นการส่งเสริมให้บุคคลใดละเมิดกฎหมาย หรือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(ฉ) เนื้อหาสมาชิกซึ่งประกอบด้วยหรือเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อหรือความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล การเหยียดเชื้อชาติหรือความเกลียดชัง หรือเป็นการก้าวร้าว น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมในเชิงชาติพันธุ์

(ช) เนื้อหาสมาชิกซึ่งโซนี่หรือบุคคลภายนอกอาจเห็นว่าเป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย ดูถูก อนาจาร ลามก ดูหมิ่น ข่มขู่ เป็นอันตราย หลอกลวง น่ารังเกียจ หยาบคาย หรือก้าวร้าว น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมในเชิงชาติพันธุ์ รวมถึงภาพอนาจร เนื้อหาที่ลามก เนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื้อหาทางเพศหรือภาษาที่ยอมรับไม่ได้

(ซ) เนื้อหาสมาชิกซึ่งเป็นการแทรกแซงการใช้บริการของบุคคลอื่น หรือ

(ฌ) เนื้อหาสมาชิกซึ่งประกอบด้วยตัวเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสมาชิกใดๆ ซึ่งมีลักษณะตามที่กล่าวมาข้างต้น

(2) ท่านตกลงที่จะไม่แปล ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แก้รหัส (reverse compile) แยกองค์ประกอบ (dissemble) หรือสร้างงานสืบเนื่อง (derivative works) จากชุดคำสั่งซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในบริการ

8. ข้อจำกัดการจัดเก็บ

(1) ท่านรับทราบและตกลงว่า

(i) โซนี่อาจลบเนื้อหาสมาชิกของท่านถ้าโซนี่พิจารณาโดยอยู่ในดุลยพินิจของโซนี่เองว่าเนื้อหาสมาชิก (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาสมาชิกของสมาชิกรายอื่นๆ) มีขนาดเกินขีดจำกัดการจัดเก็บที่โซนี่กำหนดสำหรับบริการ โดยไม่ต้องบอกกล่าวและไม่ต้องมีความรับผิดใดๆ ต่อท่าน

(ii) โซนี่อาจลบเนื้อหาสมาชิกของท่านได้เท่าที่จำเป็นเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือของบริการ โดยไม่ต้องบอกกล่าวและไม่ต้องมีความรับผิดใดๆ ต่อท่าน และ

(iii) อาจจำเป็นต้องมีการประมวลผลทางเทคนิคบางอย่างหรือการจัดรูปแบบใหม่สำหรับเนื้อหาสมาชิกของท่าน เพื่อที่จะ (ก) ทำการสร้างดัชนี (ข) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่ายการเชื่อมต่อ หรือ (ค) ให้เป็นไปตามข้อจำกัดของบริการหรือข้อกำหนดอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(2) ท่านรับทราบและตกลงด้วยว่าเนื้อหาสมาชิกบางส่วนที่ท่านเคยอัพโหลดไปยังบริการ SNS ของบุคคลภายนอกโดยผ่านทางเครื่องแม่ข่ายของบริการ อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก หรือไม่มีอยู่ในบริการ SNS ของบุคคลภายนอกอีกต่อไป อันเนื่องมาจากการที่โซนี่ลบเนื้อหาสมาชิกออกตามที่ระบุข้างต้น หรือการยกเลิกหรือยุติบริการ ดังนั้น ถ้าท่านประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวได้ เราขอแนะนำให้ท่านทำการอัพโหลดเนื้อหาสมาชิกนั้นไปยังบริการ SNS ของบุคคลภายนอกโดยตรง และหลีกเลี่ยงการอัพโหลดโดยผ่านบริการ

(3) ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำสำเนาสำรองของเนื้อหาสมาชิก โซนี่ไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับการสูญหาย การถูกทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ท่านอัพโหลดผ่านบริการ

9. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่เนื้อหาสมาชิกของท่านเอง สิทธิใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์และเนื้อหาที่ได้รับผ่านบริการเป็นของโซนี่หรือผู้จัดหา/ผู้ให้อนุญาตของโซนี่

10. การเปลี่ยนแปลงบริการ

โซนี่อาจเลือกที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบ ลดหรือยุติบริการ หรือคุณลักษณะหรือคุณสมบัติการทำงานใดๆ ของบริการ โดยอยู่ในดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียงผู้เดียว โซนี่ไม่จำต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริการไม่ได้ออกแบบมาหรือไม่ได้มีความมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการกู้คืนระบบจากความเสียหายหรือการจัดเก็บข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน ท่านต้องรับผิดชอบในการสร้างและรักษาสำเนาของเนื้อหาสมาชิกของท่านเพื่อเป็นการสำรอง ด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของท่านเอง ก่อนที่ท่านจะทำการโพสต์หรืออัพโหลดเนื้อหาสมาชิก ทั้งนี้ โซนี่อาจเปลี่ยนแปลงความพร้อมและขนาดของการจัดเก็บเนื้อหาทางออนไลน์ได้เป็นครั้งคราว


11. การระงับบริการ

(1) โซนี่อาจระงับบริการเป็นการชั่วคราวหรือยกเลิกบริการ โดยไม่ต้องบอกกล่าว ในกรณี (i) การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือของบริการ (ii) ไฟไหม้ ไฟฟ้าขัดข้อง เหตุสุดวิสัยซึ่งทำให้บริการไม่สามารถใช้การได้ และ/หรือ (iii) เหตุการณ์อื่นใดซึ่งโซนี่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะต้องระงับบริการ

(2) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม โซนี่ไม่จำต้องรับผิดต่อสมาชิกสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของสมาชิกที่เกิดขึ้นมาจากการระงับบริการ

12. การปฏิเสธการรับประกัน

(1) โซนี่ไม่ได้ให้คำรับรองหรือการรับประกันในลักษณะใดๆ ว่า

(ก) บริการจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน

(ข) ไม่มีความบกพร่องใดๆ อยู่ในซอฟต์แวร์ของบริการ หรือความบกพร่องดังกล่าว ถ้ามี จะได้รับการแก้ไข

(ค) บริการจะมีความทันต่อเวลา ปลอดภัย ปราศจากความผิดพลาด หรือต่อเนื่อง

(ง) บริการหรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลใดๆ บนบริการมีความเที่ยงตรง ถูกต้อง เชื่อถือได้หรือสมบูรณ์

(จ) เนื้อหาสมาชิกที่มีการโพสต์ แสดง จัดเก็บหรือแบ่งปันผ่านบริการ จะไม่ถูกแก้ไข ลบหรือเสียหาย หรือจะพร้อมสำหรับการเข้าถึง การอัพโหลดหรือการดาวน์โหลดเสมอหรืออย่างไม่มีกำหนด

(ฉ) อาจจะมีการได้รับผลลัพธ์อย่างหนึ่งอย่างใดจากการใช้บริการ หรือ

(ช) บริการปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่อาจทำลาย เป็นอันตรายหรือก่อความเสียหายให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินอื่นใด ในเวลาที่ท่านทำการเข้าถึง สืบค้น ดาวน์โหลด อัพโหลดหรือใช้บริการ หรือเนื้อหาที่อยู่บนบริการ

(2) โซนี่ขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งซึ่งการรับประกันทั้งปวงในประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันอย่างชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือการไม่ละเมิดสิทธิของผลิตภัณฑ์ เนื้อหา ข้อมูลหรือบริการที่เผยแพร่หรือจัดให้ผ่านทางบริการ

(3) บางเขตอำนาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่าง ดังนั้น ข้อยกเว้นบางข้อข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

13. การลบเนื้อหาสมาชิก/เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

(1) โซนี่อาจลบเนื้อหาสมาชิกของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าวและไม่ต้องมีความรับผิดใดๆ ต่อท่าน

(2) ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(3) โซนี่มีนโยบายที่จะรายงานกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นที่ต้องสงสัยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และให้ความร่วมมือในการสอบสวนของหน่วยงานดังกล่าวอย่างเต็มที่ ท่านรับทราบและตกลงว่านโยบายนี้จะใช้บังคับสำหรับบริการด้วย

(4) การใช้บริการของท่านอยู่ภายใต้บังคับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งข้อมูลทางเทคนิค

14. การยกเลิกสมาชิกภาพ

โซนี่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือส่วนใดๆ ไม่ว่าเป็นการถาวรหรือชั่วคราว หรือยกเลิกสมาชิกภาพของท่าน หรือถอนเนื้อหาสมาชิกของท่าน หรือแก้ไข ลบหรือถอนเนื้อหาสมาชิกใดๆ ออกจากบริการ
โดยอยู่ในดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือโดยไม่ต้องมีเหตุผล

15. การรับประกัน การปฏิเสธการรับประกัน

เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริการ ซึ่งรวมถึงบรรดาเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการและข้อมูลทั้งหลายที่จัดให้หรือเข้าถึงผ่านทางบริการ จัดให้ “ตามที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันประเภทใดๆ การใช้บริการเป็นความเสี่ยงของท่านเองและอยู่ในดุลยพินิจของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือการสูญหายของข้อมูล หรือความเสียหายอื่นใดของท่านซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ดังกล่าว

16. การปฏิเสธความเสียหาย ข้อจำกัดความรับผิด

ถึงแม้ว่าโซนี่ บริษัทในเครือหรือผู้แทนที่มีอำนาจหรือผู้จัดหารายใดๆ ของโซนี่หรือบริษัทในเครือจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายนั้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อของบุคคลเหล่านั้น) โซนี่ บริษัทในเครือหรือผู้แทนที่มีอำนาจหรือผู้จัดหารายใดๆ ของโซนี่หรือบริษัทในเครือ ไม่จำต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือค่าเสียหายในเชิงลงโทษ สำหรับการเรียกร้อง ความสูญเสียและ/หรือเหตุแห่งการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าตามสัญญา การละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ) หรือโดยประการอื่นใด อันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) คุณภาพ ความเชื่อถือได้ ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของบริการ

(ข) การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การเผยแพร่ การแสดง ความขัดข้องในการจัดเก็บ ความขัดข้องในการจัดทำดัชนี การสูญหาย การลบทิ้ง การสูญเสียการเข้าถึงหรือความเสียหายของหรือที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาสมาชิก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือแฟ้มข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เพลง เสียงหรือภาพใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ของท่านซึ่งเป็นผลมาจากการใช้บริการของท่าน

(ค) อันตราย ความผิดพลาด การละเว้น ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ (ไม่ว่าอันเนื่องมาจากการขัดจังหวะ การระงับ การยกเลิกหรือสาเหตุอื่นใด) บริการ เนื้อหาสมาชิก หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อมูลใดๆ ที่จัดให้บนบริการ

(ง) ความขัดข้อง ความล่าช้า การส่งผิดหรือการขัดจังหวะในบริการ

(จ) อันตรายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือการเข้าถึงเนื้อหาสมาชิก

(ฉ) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสมาชิก หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแม่ข่ายของบริการ หรือ

(ช) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทนใดๆ

บางเขตอำนาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน นอกจากนี้ สมาชิกบางรายอาจมีสิทธิเพิ่มเติมต่างๆ

แม้จะมีข้อจำกัดข้างต้น ถ้ามีการพบว่าโซนี่ บริษัทในเครือ หรือผู้แทนที่มีอำนาจและ/หรือผู้จัดหารายใดของโซนี่หรือบริษัทในเครือต้องรับผิดต่อสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดฉบับนี้ ความรับผิดโดยรวมของโซนี่ บริษัทในเครือ หรือผู้แทนที่มีอำนาจและ/หรือผู้จัดหารายใดของโซนี่หรือบริษัทในเครือ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากข้อกำหนดฉบับนี้และการใช้บริการของท่านจะมีจำนวนไม่เกินหนึ่งร้อย (100.00) ดอลลาร์สหรัฐ
17. ความเป็นส่วนตัว

โซนี่มีนโยบายที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มของเรา

18. การชดใช้ค่าเสียหาย

เนื่องจากท่านต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการของท่าน และผลของการใช้บริการ ท่านตกลงที่จะป้องกัน รับผิดชดใช้และปกป้องโซนี่ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ให้อนุญาต ผู้รับจ้างและผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ของโซนี่จากการเรียกร้อง การทวงถาม ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายและ/หรือความรับผิดใดๆ ทั้งปวง รวมถึงค่าทนายความหรือค่าธรรมเนียมของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีขึ้นโดยบุคคลภายนอก อันมีสาเหตุหรือเกิดขึ้นมาจาก

(ก) การใช้บริการของท่าน

(ข) การที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ หรือข้อกำหนดการใช้ไซต์หรือบริการที่มีการเชื่อมโยง

(ค) การที่ท่านฝ่าฝืนสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก

(ง) การที่ท่านฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลภายนอก หรือ

(จ) เนื้อหาสมาชิก

19. เหตุสุดวิสัย

โซนี่และบริษัทในเครือไม่จำต้องรับผิดต่อความล่าช้าหรือความขัดข้องในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของตน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความขัดข้องหรือการขัดจังหวะของระบบอินเทอร์เน็ต ไฟฟ้าขัดข้อง ความขัดข้องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมหรืออื่นๆ การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน การก่อการกบฎ จลาจล ความวุ่นวายทางการเมือง การขาดแคลนแรงงานหรือวัสดุ ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ การระเบิด เหตุสุดวิสัย สงคราม การกระทำของรัฐบาล คำสั่งของศาลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการไม่ปฏิบัติของบุคคลภายนอก

20. การยุติบริการ

(1) ถ้าท่านคัดค้านส่วนใดๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้ หรือการแก้ไขข้อกำหนดฉบับนี้ในภายหลัง หรือไม่พึงพอใจกับบริการหรือธุรกรรมใดๆ ที่เข้าทำผ่านบริการ สิทธิเพียงประการเดียวของท่านคือการยุติการใช้บริการ ข้อความในประโยคก่อนหน้านี้เป็นการกำหนดทางแก้ไขเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่ท่านมีอยู่เกี่ยวกับการคัดค้านข้อกำหนดฉบับนี้ หรือความไม่พึงพอใจในบริการ

(2) โซนี่อาจยกเลิกบริการภายใต้บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโซนี่อาจลบหรือทิ้งเนื้อหาสมาชิกของท่านทั้งหมด และ/หรือห้ามมิให้ท่านเข้าถึงบริการอีกต่อไป เมื่อมีการบอกเลิกข้อกำหนดฉบับนี้ สิทธิในการใช้บริการของท่านจะสิ้นสุดลงทันที ภายหลังจากนั้นโซนี่ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องเป็นแม่ข่ายหรือให้การเข้าถึงเนื้อหาสมาชิกของท่าน หรือต้องทำการส่งต่อเนื้อหาใดๆ ที่จัดเก็บผ่านบริการ หรือข่าวสารใดๆ ที่ยังไม่ได้อ่านหรือยังไม่ได้ส่ง ทั้งนี้ โซนี่อาจเก็บเนื้อหาบางอย่างไว้ได้เพื่อการบริหารจัดการและเหตุผลอื่นๆ

21. การสละสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน สำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของบริการฉบับนี้

22. บทบัญญัติโดยทั่วไป

(1) ข้อกำหนดฉบับนี้เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับโซนี่ที่เกี่ยวกับบริการ และใช้บังคับแทนความตกลง ข้อเสนอหรือการสื่อสารอื่นใด ไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา ระหว่างท่านกับโซนี่อันเกี่ยวข้องกับบริการ

(2) ถ้าศาลที่มีเขตอำนาจถือว่าบทบัญญัติใดของข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใช้บังคับไม่ได้หรือขัดกับกฎหมาย ให้ตีความบทบัญญัตินั้นโดยสะท้อนถึงเจตนารมย์เดิมของข้อกำหนดฉบับนี้อย่างใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้บทบัญญัติอื่นๆ ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

(3) การที่โซนี่ไม่ใช้หรือไม่บังคับสิทธิหรือบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้ มิให้ถือว่าเป็นการสละเสียซึ่งสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่โซนี่ได้รับรองและตกลงไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

(4) โซนี่อาจโอนสิทธิ์ในข้อกำหนดฉบับนี้ไปให้แก่บุคคลภายนอกโดยอยู่ในดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ท่านโอนหรือให้อนุญาตช่วงสิทธิ์ทั้งหลายที่ให้ตามข้อกำหนดฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโซนี่ก่อน

(5) ท่านตกลงว่าการดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ จะต้องเริ่มต้นขึ้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่เหตุแห่งการดำเนินคดีนั้นเกิดขึ้น มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการดำเนินคดีดังกล่าวอย่างถาวร