News Suite (Socialife) Användarvillkor
Senast Reviderad: 1 okt 2016

[ Language : Swedish, Svenska ]

Dessa Användarvillkor ("Villkor") anger de allmänna villkor som gäller för användning av en viss tjänst från Sony Network Communications Inc. ("Sony"), med namnet “News Suite (Socialife)” ("Tjänsten"), vilken erbjuds till registrerade användare (var och en benämnd "Medlem" eller "du").

LÄS IGENOM DESSA VILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICYN FÖR TJÄNSTEN ("INTEGRITETSPOLICY") NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTEN. GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ACCEPTERAR OCH GODKÄNNER DU VILLKOREN OCH INTEGRITETSPOLICYN.

Vidare kan användning av Tjänsten erfordra användning av andra tjänster från tredje parter, vilka tillämpar egna användarvillkor. Innan du använder Tjänsten, var noggrann med att kontrollera de allmänna villkor som gäller för användning av sådana tredje parters tjänster.

Tjänsten är tillgänglig endast för dem som är bosatta i något av följande länder: Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Kazakstan, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Turkiet, Ukraina, Storbritannien (kan komma att ändras) och som är över 13 år.

1. MEDLEMSKAP
(1) Villkoren består av: (a) samtliga villkor som anges häri; (b) alla driftsregler och -policys som publiceras via Tjänsten från tid till annan; samt (c) Integritetspolicyn, varav samtliga kan ändras av Sony från tid till annan. Sony kan publicera ett meddelande via Tjänsten, eller sända ut meddelanden via Tjänsten, för att informera dig om ändringar av dessa Villkor, Integritetspolicyn, Tjänsten eller andra viktiga frågor. Sådana publiceringar och utskick av Sony kommer att utgöra ett meddelande till dig. Alla ändringar av dessa Villkor träder ikraft omedelbart efter publicering eller utskick av meddelandet. Din fortsatta användning av Tjänsten efter sådan publicering eller utskick av meddelandet anses bekräfta din acceptans av att vara bunden av, och efterleva, dessa Villkor i dess ändrade lydelse.
(2) För att använda Tjänsten måste du först skapa ett användarkonto genom att tillhandahålla Sony fullständig och korrekt information som Sony begär. Tjänsten kan även användas med användarkonton i tjänster som tillhandahålls av tredje parter, vilka tjänster kan anges separat av Sony. Varje individ får endast ha ett (1) medlemskap. Du får inte använda en annan parts ID när du använder Tjänsten.
Om de uppgifter du tillhandahållit oss ändras, måste du genast meddela Sony på ett sätt som anges separat av Sony. Du får inte överlåta ditt medlemskap till någon tredje part.

2. TJÄNSTEN
(1) Begreppet "Tjänsten" inkluderar all funktionalitet som görs tillgänglig av Sony på eller via programvaran benämnd "News Suite (Socialife)". Sony kan lägga till, ta bort från, eller ändra Tjänsten efter eget gottfinnande. Om inte annat uttryckligen anges skall ny text, innehåll, fil, data, produkt, tjänster, information, programvara, programvaruverktyg eller annan funktion som utökar eller förbättrar den nuvarande Tjänsten, regleras av dessa Villkor. Särskilda villkor kan gälla med avseende på lagring av foton eller audiovisuellt material och/eller användning av andra tjänster från tredje parter. Genom att använda Tjänsten kan du få tillgång till sociala nätverkstjänster från tredje parter som anges av Sony ("Externa SNS-tjänster") och innehåll från tredje part som levereras via "real simple syndication" ("RSS-flöden"). Dessutom kan du publicera, visa och dela "Medlemsinnehåll" med tredje partsanvändare av Externa SNS-tjänster genom att ladda upp sådant Medlemsinnehåll till de Externa SNS-tjänsterna via servern som används för Tjänsten ("Tjänsteserver"). "Medlemsinnehåll" kan innefatta dina egna bilder, videoklipp, data, text och/eller annat material eller sådant material tillhörande tredje part, vilket du fått en giltig rätt att använda på avsett sätt i samband med Tjänsten enligt vad som anges häri. Medlemsmaterial som består av bilder och/eller videoklipp kommer laddas upp till Tjänsteservern och vara underkastat villkoren som anges i Avsnitt 8(2) nedan.
(2) Du bekräftar och accepterar att du är ensamt ansvarig för att bereda utrustning och stå för kostnader som uppkommer i samband med användningen av Tjänsten.
(3) Tjänsten är inte tillgänglig för bolag eller andra företag, utan tillhandahålls endast till individer.
(4) Tjänsten kan visa marknadsföring och reklam från Sony, Sony Corporation, dess dotterbolag eller tredje parter.

3. LÄNKAR TILL ANDRA ÄN SONYS TJÄNSTER
Tredje parters webbplatser och tjänster som länkas till från Tjänsten, uttryckligen inkluderat Externa SNS-tjänster och RSS-flöden ("Länkade Webbplatser och Tjänster") ägs och innehas självständigt av sådana tredje parter och är inte under Sonys kontroll och/eller tillsyn, inklusive vad gäller tillämpliga användarvillkor eller eventuella krav att betala avgifter i samband med användningen av sådana Länkade Webbplatser och Tjänster. Användning av Länkade Webbplatser och Tjänster regleras av de villkor som anges av innehavaren av varje Länkad Webbplats och Tjänst. Du åtar dig att följa alla sådana villkor. Sony ansvarar inte för förlust eller skada, oavsett hur den orsakas, i samband med användning av Länkade Webbplatser och Tjänster och din åtkomst till de Länkade Webbplatserna och Tjänsterna sker helt på egen risk. Ingenting i Tjänsten skall tolkas som en rekommendation och/eller ett godkännande från Sony av innehållet på de Länkade Webbplatserna och Tjänsterna eller produkter och/eller tjänster som visas på och/eller tillhandahålls via sådana Länkade Webbplatser och Tjänster. Ingenting som anges häri skall anses utgöra ett handelsbolag, enkelt bolag eller liknande mellan innehavarna av de Länkade Webbplatserna och Tjänsterna och Sony.

4. MEDLEMSINNEHÅLL
(1) Du intygar och garanterar att: (a) du har rätt att acceptera dessa Villkor; (b) du har rätt att publicera, ladda upp och visa Medlemsinnehållet via Tjänsten; (c) du har rätt att bevilja de licenser som beviljas enligt dessa Villkor; samt att (d) Sonys användning av de rättigheter du har beviljat enligt dessa Villkor inte kommer göra intrång i tredje parts rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter som ägs av tredje part.
(2) Som kompensation för de användarrättigheter som Sony beviljar dig häri med avseende på Tjänsten samt den potentiella nytta som är förenad därmed, beviljar du Sony, dess moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, efterträdare, licenstagare och successorer, en icke-exklusiv, global, evig, royalty-fri licens att (a) lagra, kopiera, återskapa, publicera och anpassa ditt Medlemsinnehåll i syfte att dela, om du så väljer, ditt Medlemsinnehåll med Externa SNS-tjänster, samt (b) använda den information som Sony erhåller i samband med din användning av Tjänsten i syfte att förbättra Tjänsten.
Med avseende på förhållandet mellan dig och Sony, kommer du äga ditt Medlemsinnehåll och Sony och dess licensgivare äger samtliga rättigheter, äganderättigheter och intressen (inklusive alla immateriella rättigheter) i och till Tjänsten, teknologin, informationen, dokumenten, filerna, webbplatserna eller andra produkter utvecklade i samband med Tjänsten från tid till annan.
(3) Oaktat vad som anges i Integritetspolicyn, har Sony uttryckligen rätt att till en tredje part lämna ut Medlemsinnehåll och andra uppgifter med avseende på en Medlem som Sony har erhållit i samband med tillhandahållandet av Tjänsten:
(i) för att efterleva en rättslig skyldighet;
(ii) om en Medlem samtycker till sådant utlämnande till en tredje part;
(iii) för att genomdriva Sonys rättigheter enligt dessa Villkor;
(iv) i händelse av tvist i samband med Tjänsten eller dessa Villkor; eller
(v) för att skydda Sonys, en Medlems eller en tredje parts, inklusive andra Medlemmars, rättigheter, liv och egendom.

5. MEDLEMMARS SKYLDIGHETER
(1) Du ansvarar för all aktivitet på Tjänsten som sker under ditt ID.
(2) Du måste följa alla tillämpliga villkor för användning av de Länkade Webbplatserna och Tjänsterna, uttryckligen inkluderande de Externa SNS-tjänsterna.
(3) Du accepterar att Sony (i) inte självt stödjer eller rekommenderar något Medlemsinnehåll eller de åsikter som uttrycks i sådant Medlemsinnehåll samt (ii) inte skall vara ansvarig eller ersättningsskyldig på något sätt för någon Medlems beteende eller för något Medlemsinnehåll.
(4) Du är ensamt ansvarig för det Medlemsinnehåll du laddar upp, visar eller delar med användning av Tjänsten. Detta inkluderar, utan begränsning, ansvar för karaktären, innehållet, ämnet, åsikter du uttrycker, visar eller publicerar i ditt Medlemsinnehåll. Du skall försvara och hålla Sony skadelös från alla krav och/eller skador som uppstår i samband med din användning av Tjänsten, ditt Medlemsinnehåll och/eller ditt brott mot dessa Villkor.

6. ICKE-KOMMERSIELL ANVÄNDNING
Tjänsten är endast avsedd för personligt och icke-kommersiellt bruk.

7. ÖVRIGA SKYLDIGHETER FÖR MEDLEMMAR
(1) Du åtar dig att inte publicera, ladda upp, visa eller att via någon del av Tjänsten dela sådant Medlemsinnehåll med andra, som:
(a) innehåller material som ägs av andra och som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller företagshemlighet, patent eller annan immaterialrättslig rättighet, utan uttryckligt tillstånd från upphovsmannen eller rättighetsinnehavaren, vilket därigenom skulle göra intrång i sådan parts upphovsrätt, ideella rättigheter, rättigheter som upphovsman, företagshemligheter, varumärke, patent eller annan immateriell rättighet eller andra rättigheter;
(b) innehåller falska eller vilseledande faktauppgifter eller beskrivningar avseende ursprunget av materialet eller meddelanden;
(c) kränker andra personers rätt till integritet, eller som imiterar någon person;
(d) innehåller virus, kan korruptera filer eller annat innehåll som kan äventyra eller skada en tredje part;
(e) utgör ett brott, ger upphov till civilrättsligt ansvar, eller strider mot tillämplig lag eller föreskrift, eller som uppmanar någon att bryta mot lagen; eller förespråkar olaglig verksamhet;
(f) innehåller eller visar något utryck för trångsynthet, rasism eller hat, eller är etniskt kränkande, stötande eller olämpligt;
(g) är eller kan uppfattas av Sony eller tredje parter som nedsättande, ärekränkande, nedvärderande, oanständigt, pornografiskt, vanvördigt, hotfullt, kränkande, vilseledande, stötande, vulgärt, etniskt kränkande, stötande eller olämpligt, inklusive nakenhet, barnförbjudet innehåll, olagligt innehåll, innehåll av sexuell natur eller oacceptabelt språk;
(h) stör någon annans användning av Tjänsten; eller
(i) innehåller länkar till Medlemsinnehåll som gör något av det ovannämnda.
(2) Du åtar dig att inte översätta, bakåtutveckla (reverse engineer), dekompilera, ta isär eller skapa härledda verk från mjukvaruprogram som Tjänsten innehåller.

8. LAGRINGSBEGRÄNSNINGAR
(1) Du bekräftar och accepterar att;
(i) Sony kan radera ditt Medlemsinnehåll om Sony, efter eget gottfinnande, bedömer att storleken av Medlemsinnehållet (inklusive andra Medlemmars) överskrider den lagringsgräns som Sony har satt för Tjänsten, utan meddelande och utan att ådra sig något ansvar gentemot dig;
(ii) Sony kan radera ditt Medlemsinnehåll i den utsträckning det är nödvändigt för underhåll av Tjänstens utrustning, utan meddelande och utan att ådra sig något ansvar gentemot dig; samt
(iii) viss teknisk behandling eller omformatering av ditt Medlemsinnehåll kan krävas för att (a) utföra indexeringsfunktioner; (b) uppnå förenlighet med krav för anslutande nätverk; eller (c) uppnå förenlighet med begränsningar för Tjänsten eller andra liknande krav.
(2) Vidare bekräftar och accepterar du att, som en följd av att Sony raderar Medlemsinnehåll enligt vad som anges ovan eller att Tjänsten upphör eller avbryts, visst Medlemsinnehåll som du har laddat upp till en Extern SNS-tjänst via Tjänsteservrarna kanske inte längre blir åtkomligt från, eller tillgängligt för, de aktuella Externa SNS-tjänsterna. Därför, om du vill undvika att sådan åtkomlighet upphör, råder vi dig att ladda upp Medlemsinnehållet direkt till sådan Extern SNS-tjänst och undvika att ladda upp det via Tjänsten.
(3) Du är ensamt ansvarig för att göra en säkerhetskopia av Medlemsinnehållet. Sony ansvarar inte för skada som uppstår i samband med förlust, korruption eller ändring av data som du laddar upp via Tjänsten.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Med undantag för ditt eget Medlemsinnehåll, gäller att samtliga rättigheter till information, programvara och innehåll som är tillgängligt via Tjänsten tillhör Sony eller dess leverantörer/licensgivare.

10. ÄNDRING AV TJÄNSTEN
Sony kan, efter eget gottfinnande, välja att modifiera, ta bort, minska eller avbryta själva Tjänsten eller någon funktion eller del av Tjänsten. Sony skall inte vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för sådan ändring. Tjänsten är inte utformad eller avsedd att användas som en datalagringsfacilitet för katastrofåterställning eller nödsituationer. Du ansvarar för att skapa och bibehålla kopior av ditt Medlemsinnehåll som backup under eget ansvar och på egen bekostnad, innan du publicerar eller laddar upp Medlemsinnehåll. Tillgängligheten och mängden av lagringsinnehåll online kan ändras av Sony från tid till annan.

11. AVBRYTANDE AV TJÄNSTEN
(1) Sony kan tillfälligt avbryta eller avsluta Tjänsten, utan meddelande, i samband med (i) underhåll av Tjänstens utrustning, (ii) brand, strömavbrott, force majeure som medför att Tjänsten blir obrukbar och/eller (iii) andra händelser då Sony bedömer att avbrytande av Tjänsten är nödvändigt eller önskvärt.
(2) Under inga omständigheter skall Sony vara ansvarig gentemot en Medlem för förlust eller skada för Medlemmen som uppstår på grund av avstängning av Tjänsten.

12. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER
Sony varken intygar eller garanterar på något sätt att:
(a) Tjänsten kommer uppfylla dina krav;
(b) det inte finns några fel i Tjänstens programvara eller att några sådana eventuella fel kommer avhjälpas;
(c) Tjänsten kommer levereras i tid eller vara säker, fri från fel eller avbrott;
(d) Tjänsten eller innehåll, produkt eller information på Tjänsten är exakt, korrekt, pålitlig eller fullständig;
(e) Medlemsinnehållet som publiceras, visas, lagras eller delas via Tjänsten inte kommer att ändras, raderas eller skadas eller att det kommer vara tillgängligt för åtkomst, uppladdning eller nedladdning vid varje tidpunkt eller för evigt;
(f) något särskilt resultat kan uppnås genom användning av Tjänsten; eller
(g) Tjänsten är fri från virus eller andra komponenter som kan infektera, skada eller inverka menligt på datorutrustning, data, programvara eller annan egendom när du tillträder, bläddrar i, laddar ned ifrån, laddar upp till eller på annan sätt använder Tjänsten eller innehåll på Tjänsten.

SONY FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN IFRÅN ALLA SLAGS GARANTIER, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG MED AVSEENDE PÅ PRODUKTER, INNEHÅLL, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM PUBLICERAS PÅ, ELLER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA, TJÄNSTEN.

I vissa jurisdiktioner tillåts inte friskrivningar från vissa garantier, så vissa av ovanstående friskrivningar kanske inte gäller för dig.

13. RADERING AV MEDLEMSINNEHÅLL/UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT MATERIAL
(1) Sony kan radera ditt Medlemsinnehåll utan meddelande och utan att ådra sig något ansvar gentemot dig.
(2) Du åtar dig att inte använda Tjänsten för olagliga ändamål.
(3) Sonys policy är att rapportera misstänkt illegal verksamhet till brottsbekämpande myndigheter och att samarbeta fullt ut med deras utredningar. Du bekräftar och accepterar att denna policy kommer tillämpas även i samband med Tjänsten.
(4) Din användning av Tjänsten sker under förutsättning att du följer alla tillämpliga lagar, förordningar, regler och föreskrifter, inklusive, men inte begränsat till, lagar som reglerar överföring av tekniska data.

14. UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP
Sony förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, stoppa och/eller avsluta hela eller del av Tjänsten tillfälligt eller permanent, att säga upp ditt medlemskap, eller ta bort ditt Medlemsinnehåll eller ändra, radera eller ta bort något Medlemsinnehåll från Tjänsten utan föregående meddelande till dig, av vilken anledning som helst eller utan anledning.

15. GARANTI , GARANTIFRISKRIVNING
I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTEN, INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIG ELLER ÅTKOMS VIA TJÄNSTEN, I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA GARANTIER. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER FRIVILLIGT OCH PÅ DIN EGEN RISK. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA, ELLER ANDRA SKADOR SOM RESULTERAR FRÅN SÅDAN ANVÄNDNING.

16. FRISKRIVNING FRÅN SKADOR; ANSVARSBEGRÄNSNING
Även om Sony eller någon av dess behöriga företrädare eller leverantörer har uppmärksammats på att sådana skador kan uppkomma, skall under inga omständigheter (inklusive, men inte begränsat till, deras oaktsamhet) Sony, dess behöriga företrädare eller leverantörer vara ansvariga för direkt skada, indirekt skada, följdskada, särskilda skadestånd eller skadestånd i avskräckande syfte hänförligt till något krav, förlust och/eller talan, oavsett om det grundas på kontraktsrätt, utomobligatorisk skadeståndsrätt (inklusive, men inte begränsat till, oaktsamhet) eller annan grund, vilket är relaterat till din användning av Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till:
(a) Tjänstens kvalitet, pålitlighet, riktighet eller fullständighet;
(b) modifiering, ändring, publicering, visning, underlåtenhet att lagra, underlåtenhet att indexera, förlust, radering, förlorad åtkomst till eller skada på ditt Medlemsinnehåll, datorutrustning, programvara, data eller någon text-, bild-, video-, musik- eller ljudfil eller annat material som resulterar från din användning av Tjänsten;
(c) skada, fel, utelämnande, kostnader, förluster eller skador som uppkommer vid användning eller förhindrad användning (oavsett om det beror på avbrott, avstängning, upphörande eller annat) av Tjänsten, Medlemsinnehåll eller innehåll, produkter tjänster eller information som tillhandahålls på Tjänsten;
(d) fel, fördröjning, felleveranser eller avbrott i Tjänsten;
(e) skada som resulterar från nedladdning av eller åtkomst till Medlemsinnehåll;
(f) obehörig åtkomst till eller ändring av Medlemsinnehåll eller säkerhetsintrång relaterat till Tjänsteservern; eller
(g) kostnad för införskaffande av ersättningsvaror eller -tjänster.
I vissa jurisdiktioner tillåts inte friskrivning från, eller begränsning av, följdskador eller indirekta skador, och därmed kanske ansvarsbegränsningen ovan inte gäller för dig. Vissa medlemmar kan ha ytterligare rättigheter.

Om, trots ansvarsbegränsningarna ovan, Sony, dess företrädare och/eller leverantörer befinnes vara ansvariga gentemot en Medlem, oavsett orsak, skall, oavsett vad som i övrigt anges i dessa Villkor, dess totala sammanlagda ansvar som följer av dessa Villkor och din användning av Tjänsten inte överstiga etthundra amerikanska dollar (US$100).

17. INTEGRITET
Sony har som policy att respektera alla sina kunders integritet. Mer information finner du i vår fullständiga Integritetspolicy.

18. ERSÄTTNINGSANSVAR
Eftersom du är ensamt ansvarig för din användning av Tjänsten och konsekvenserna därav, åtar du dig att försvara, ersätta och hålla Sony, dess moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, styrelseledamöter, anställda, licensgivare, uppdragstagare och andra användare av Tjänsten, skadelösa från alla krav, anspråk, förluster, kostnader och/eller ansvar, inklusive ombudskostnader eller kostnader för sakkunniga, som framställs av en tredje part på grund av, eller som är hänförligt till:
(a) din användning av Tjänsten;
(b) din överträdelse av Villkoren eller tillämpliga användarvillkor för någon Länkad Webbplats eller Tjänst;
(c) din kränkning av tredje parts integritet;
(d) din kränkning av, eller intrång i, tredje parts upphovsrätt, varumärke, företagshemlighet, patent eller annan immaterialrättslig rättighet; eller
(e) Medlemsinnehåll.

19. FORCE MAJEURE
Sony ansvarar inte för försening eller utebliven prestation som direkt eller indirekt beror på orsaker utom dess rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, fel eller avbrott i internet, strömavbrott, fel i datorer, telekommunikationsutrustning eller annan utrustning, strejk, arbetskonflikter, upplopp, uppror, civila protester, brist på arbetskraft eller material, brand, översvämning, storm, explosion, naturkatastrofer, krig, statliga åtgärder, beslut av nationella eller utländska domstolar, utebliven prestation av tredje parter.

20. TJÄNSTENS UPPHÖRANDE
Om du motsätter dig någon del av dessa Villkor eller någon framtida ändring av dessa eller blir missnöjd med Tjänsten eller någon transaktion som utförts via Tjänsten, är din enda möjlighet till rättelse att omedelbart avbryta användningen av Tjänsten. Den föregående meningen anger din enda och exklusiva gottgörelse med avseende på invändningar mot bestämmelserna i dessa Villkor, eller missnöje med Tjänsten.

Uppsägning enligt bestämmelserna i dessa Villkor kan ske utan föregående meddelande och Sony kan omedelbart radera eller kassera allt ditt Medlemsinnehåll och/eller förbjuda din fortsatta åtkomst till Tjänsten. Vid uppsägning av dessa Villkor upphör omedelbart din rätt att använda Tjänsten. Sony kommer därefter inte ha några skyldigheter att hosta eller tillhandahålla åtkomst till ditt Medlemsinnehåll, eller att vidarebefordra något material som lagras via Tjänsten eller olästa eller ej sända meddelanden. Sony kan behålla visst material för administrativa eller andra ändamål.

21. AVSÄGANDE AV RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG
PARTERNA AVSÄGER SIG HÄRMED RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG MED AVSEENDE PÅ TVISTER RÖRANDE DESSA VILLKOR ELLER TJÄNSTEN.

22. ÖVRIGT
Dessa Villkor utgör den fullständiga överenskommelsen mellan dig och Sony med avseende på Tjänsten, och de ersätter eventuella andra avtal, förslag eller kommunikationer, skriftliga eller muntliga, mellan dig och Sony med avseende på Tjänsten.

Om en behörig domstol finner att någon bestämmelse i dessa Villkor är olaglig, inte verkställbar eller strider mot lag, skall sådan bestämmelse ges en tolkning som så nära som möjligt återspeglar den ursprungliga avsikten med dessa Villkor, och de övriga bestämmelserna skall äga fortsatt tillämpning.

Underlåtenhet av Sony att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor skall inte utgöra ett avsägande av sådan rätt eller bestämmelse, om inte Sony skriftligen bekräftar och accepterar detta.

Sony får överlåta dessa Villkor till tredje part efter eget gottfinnande. Du får inte överlåta eller vidarelicensiera de rättigheter som beviljas enligt dessa Villkor utan på förhand givet skriftligt godkännande från Sony.

Du accepterar att en talan till följd av, eller relaterad till, Tjänsten måste inledas inom ett (1) år efter att grunden för sådan talan inträffade, annars är sådan talan preskriberad.