Podmienky pre používanie služby News Suite (Socialife)
Dátum poslednej revízie: 1.10.2016

[ Language : Slovak, Slovenčina ]

Tieto Podmienky pre používanie (ďalej len „Podmienky“) upravujú obchodné podmienky vzťahujúce sa na používanie určitej služby poskytovanej spoločnosťou Sony Network Communications Inc. (ďalej len „Sony“) pod názvom „News Suite (Socialife)“ (ďalej len „Služba“), ktorá je ponúkaná zaregistrovaným užívateľom (ďalej každý jednotlivo len ako „Člen“ alebo „Vy“).

PROSÍM, POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY A ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA PRE SLUŽBU („ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA“) PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA SLUŽBY. POUŽÍVANÍM SLUŽBY PRIJÍMATE A SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI A ZÁSADAMI OCHRANY SÚKROMIA.

Okrem uvedeného môže používanie Služby vyžadovať použitie iných služieb tretích osôb, ktoré sa riadia vlastnými obchodnými podmienkami pre použitie. Prosím, pozrite si pred použitím Služby obchodné podmienky vzťahujúce sa na použitie takýchto služieb tretích osôb.

Služba je dostupná len pre osoby staršie ako 13 rokov, ktoré trvalo bývajú v nasledovných krajinách: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (zoznam krajín môže podliehať zmene).

1. ČLENSTVO
(1) Podmienky pozostávajú z nasledovných častí: (a) zo všetkých obchodných podmienok, ktoré sú v tomto dokumente uvedené; (b) všetkých prevádzkových pravidiel a zásad, ktoré sú z času na čas zverejnené prostredníctvom Služby; a (c) Zásad ochrany súkromia, pričom každá z uvedených častí môže byť z času na čas spoločnosťou Sony zmenená. Spoločnosť Sony môže prostredníctvom Služby zasielať správy alebo zverejniť oznámenie s cieľom informovať Vás o zmenách týchto Podmienok, Zásad ochrany súkromia, Služby alebo o iných dôležitých záležitostiach. Takéto zasielanie alebo zverejnenie zo strany spoločnosti Sony bude predstavovať oznámenie pre Vás. Akékoľvek doplnenie týchto Podmienok bude účinné okamihom zaslania správy alebo zverejnenia oznámenia. Ďalšie Vaše používanie Služby po uskutočnení takého zverejnenia alebo zaslania správy bude považované za opätovné potvrdenie Vášho súhlasu byť viazaný a dodržiavať tieto Podmienky, v znení ich neskorších zmien.
(2) Na účely používania Služby si musíte najprv založiť užívateľský účet, a to tak, že spoločnosti Sony poskytnete úplné a presné údaje, ktoré bude spoločnosť Sony požadovať. Zároveň, Služba môže byť používaná prostredníctvom užívateľských účtov služieb prevádzkovaných tretími osobami, ktorých služby môžu byť jednotlivo určené spoločnosťou Sony. Každá fyzická osoba je oprávnená mať len jedno (1) členstvo. Pri používaní Služby nesmiete použiť identifikačné údaje inej osoby.
Spoločnosti Sony musíte okamžite oznámiť akékoľvek zmeny v údajoch, ktoré ste spoločnosti Sony poskytli, a to prostredníctvom samostatného formulára pripraveného spoločnosťou Sony. Svoje členstvo nesmiete postúpiť na žiadnu tretiu osobu.

2. SLUŽBA
(1) Pojem „Služba“ zahŕňa akékoľvek a všetky funkčné prvky, ktoré spoločnosť Sony poskytne na alebo prostredníctvom aplikácie nazvanej „News Suite (Socialife)“. Spoločnosť Sony môže podľa vlastného uváženia Službu rozšíriť, zúžiť alebo Službu zmeniť. Pokiaľ nie je výslovne uvedené niečo iné, akýkoľvek nový text, obsah, súbor, údaje, produkty, služby, informácie, softvér, softvérový nástroj alebo ďalšie funkcie, ktoré rozširujú alebo vylepšujú súčasnú Službu, budú podliehať týmto Podmienkam. Na ukladanie fotografických alebo audiovizuálnych údajov a/alebo používanie služieb tretích osôb sa môžu vzťahovať osobitné podmienky. Pri používaní Služby môžete získať prístup do služieb sociálnych sietí poskytovaných tretími osobami určených spoločnosťou Sony (ďalej len „Služby sociálnych sietí tretích osôb“) a do obsahu tretích osôb poskytovaného vo formáte „real simple syndication“ (ďalej len „RSS zdroj“). Okrem uvedeného môžete zasielať, zobrazovať a zdieľať s inými užívateľmi Služieb sociálnych sietí tretích osôb akýkoľvek „Členský obsah“ prostredníctvom nahratia (upload) takéhoto Členského obsahu do Služieb sociálnych sietí tretích osôb prostredníctvom servera používaného pre Službu („Server pre Službu“). „Členský obsah“ môže zahŕňať Vaše vlastné obrázky, videá, údaje, text a/alebo iné materiály alebo obrázky, videá, údaje, text a/alebo iné materiály tretích osôb, vo vzťahu ku ktorým ste boli oprávnený uskutočňovať tie úkony, pre ktoré je Služba v zmysle týchto Podmienok určená. Akýkoľvek Členský obsah, ktorý tvoria obrázky alebo videá, bude nahraný na Server pre Službu a bude podliehať podmienkam uvedeným v článku 8 ods. 2 nižšie.
(2) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výlučne zodpovedný za prípravu akéhokoľvek zariadenia a úhradu akýchkoľvek nákladov vyžadovaných v súvislosti s používaním Služby.
(3) Služba nie je dostupná spoločnostiam alebo iným obchodným subjektom a je poskytovaná výlučne fyzickým osobám.
(4) V Službe môžu byť zobrazované reklamy a reklamné akcie spoločnosti Sony, Sony Corporation, jej dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností alebo tretích osôb.

3. PREPOJENIA K SLUŽBÁM ODLIŠNÝM OD SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SONY
Internetové stránky tretích osôb a služby prepojené na alebo zo Služby, ktoré výslovne zahŕňajú Služby sociálnych sietí tretích osôb a RSS zdroje (ďalej len „Prepojené stránky a služby“) sú nezávisle vlastnené a udržiavané takýmito tretími osobami a nie sú pod kontrolou a/alebo dohľadom spoločnosti Sony, a to vrátane akýchkoľvek príslušných podmienok pre používanie alebo akýchkoľvek požiadaviek na platenie poplatkov v súvislosti s používaním takýchto Prepojených stránok a služieb. Použitie Prepojených stránok a služieb bude podliehať obchodným podmienkam stanoveným prevádzkovateľom každej z Prepojených stránok a služieb. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky takéto obchodné podmienky. Spoločnosť Sony nezodpovedá za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, a to bez ohľadu na to, ako vzniknú v spojitosti s používaním akýchkoľvek Prepojených stránok a služieb, pričom Váš prístup k akýmkoľvek Prepojeným stránkam a službám budete uskutočňovať výlučne na Vaše vlastné nebezpečenstvo. Nič, čo je obsiahnuté v Službe, nebude vykladané ako odporúčanie a/alebo odsúhlasenie spoločnosťou Sony vo vzťahu k obsahu Prepojených stránok a služieb a akýchkoľvek produktov a/alebo služieb, ktoré sú uvedené na a/alebo poskytované prostredníctvom takýchto Prepojených stránok a služieb. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok nebude považované za vytvorenie združenia alebo podobného vzťahu medzi prevádzkovateľmi Prepojených stránok a služieb a spoločnosťou Sony.

4. ČLENSKÝ OBSAH
(1) Vyhlasujete a zaručujete sa, že: (a) máte právo súhlasiť s týmito Podmienkami; (b) máte právo posielať, nahrávať a zobrazovať Členský obsah prostredníctvom Služby; (c) máte právo udeliť licencie, ktoré boli poskytnuté podľa týchto Podmienok; a (d) užívanie práv, ktoré ste v zmysle týchto Podmienok udelili, spoločnosťou Sony nebude predstavovať porušenie práv žiadnych tretích osôb, vrátane, avšak nielen, práv duševného vlastníctva tretích osôb.
(2) S prihliadnutím na použitie práv, ktoré Vám v súvislosti so Službou spoločnosť Sony udelila a na možný úžitok s týmito právami spojený, Vy týmto spoločnosti Sony, jej materským, dcérskym a pridruženým spoločnostiam, právnym nástupcom, nadobúdateľom licencií a postupníkom udeľujete nevýlučnú, celosvetovú, trvalú, bezodplatnú licenciu na (a) ukladanie, kopírovanie, reprodukovanie, zverejnenie a prispôsobenie Vášho Členského obsahu na účely zdieľania, na základe Vašej voľby, Vášho Členského obsahu v Službách sociálnych sietí tretích osôb, a (b) použitie údajov, ktoré spoločnosť Sony získa v súvislosti s Vaším používaním Služby, a to na účely zlepšenia Služby.
Vo vzťahu medzi spoločnosťou Sony a Vami, Váš Členský obsah budete vlastniť Vy a spoločnosť Sony a jej poskytovatelia licencií vlastnia všetky práva, právne tituly a záujmy (vrátane všetkých práv duševného vlastníctva) v a k Službe, technológiám, informáciám, dokumentom, súborom, internetovým stránkam alebo iným produktom vyvinutým z času na čas v súvislosti so Službou.
(3) Bez ohľadu na Zásady ochrany súkromia, spoločnosť Sony je výslovne oprávnená poskytnúť Členský obsah a akékoľvek ďalšie údaje o Členovi, ktoré spoločnosť Sony získala v spojitosti s poskytovaním Služby tretej osobe:
(i) za účelom dodržiavania zákonných požiadaviek;
(ii) ak Člen súhlasí s takýmto poskytnutím tretej osobe;
(iii) za účelom uplatnenia si práv spoločnosťou Sony podľa týchto Podmienok;
(iv) v prípade sporov súvisiacich so Službou alebo s týmito Podmienkami; alebo
(v) za účelom ochrany práv, života, majetku spoločnosti Sony, Člena alebo tretej osoby, vrátane iných Členov.

5. POVINNOSTI ČLENA
(1) Ste zodpovedný za akúkoľvek aktivitu v rámci Služby uskutočnenú pod Vašimi identifikačnými údajmi užívateľa.
(2) Budete dodržiavať akékoľvek obchodné podmienky vzťahujúce sa na používanie Prepojených stránok a služieb, a to výslovne aj vrátane Služieb sociálnych sietí tretích osôb.
(3) Súhlasíte s tým, že spoločnosť Sony (i) neodsúhlasuje žiadny Členský obsah alebo názory vyjadrené v akomkoľvek takomto Členskom obsahu a (ii) nebude zodpovedná alebo viazaná žiadnym spôsobom za akékoľvek správanie Člena alebo za akýkoľvek Členský obsah.
(4) Ste výlučne zodpovedný za Členský obsah, ktorý použitím Služby nahráte, zobrazíte alebo budete zdieľať. Uvedené zahŕňa, bez obmedzení, zodpovednosť za povahu, obsah, predmet a názory, ktoré vyjadríte, zobrazíte alebo zverejníte vo Vašom Členskom obsahu. Spoločnosť Sony budete povinný brániť a odškodniť za akékoľvek a všetky nároky a/alebo škody, ktoré jej vzniknú v súvislosti s Vaším používaním Služby, Vaším Členským obsahom a/alebo Vaším porušením týchto Podmienok.

6. NEOBCHODNÉ POUŽITIE
Služba je určená len na osobné a neobchodné použitie.

7. ĎALŠIE POVINNOSTI ČLENOV
(1) Súhlasíte s tým, že nebudete posielať, nahrávať, zobrazovať alebo zdieľať s inými osobami prostredníctvom akejkoľvek súčasti Služby akýkoľvek Členský obsah, ktorý:
(a) obsahuje materiály iných osôb, ktoré sú chránené autorským právom, ochrannou známkou, alebo ktoré podliehajú obchodnému tajomstvu, patentovej ochrane alebo ochrane iných práv duševného vlastníctva, a to bez výslovného súhlasu ich autora alebo vlastníka, čím by ste sa dopustili porušenia autorského práva, dobrých mravov, práv autora, obchodných tajomstiev, ochrannej známky, patentu alebo iného práva duševného vlastníctva alebo iných práv;
(b) obsahuje nepravdivé alebo zavádzajúce skutočnosti alebo opis pôvodu materiálov alebo komunikácie;
(c) zasahuje do práv na ochranu súkromia akejkoľvek inej osoby alebo ktorý predstavuje inú osobu;
(d) obsahuje vírus, môže poškodiť súbory alebo zahŕňa iný obsah, ktorý môže kompromitovať tretiu osobu alebo jej spôsobiť ujmu;
(e) predstavuje trestný čin, spôsobuje vznik občianskoprávnej zodpovednosti alebo porušuje akékoľvek príslušné zákony alebo právne predpisy alebo navádza kohokoľvek na porušovanie zákona alebo podporuje páchanie protiprávnej činnosti;
(f) obsahuje alebo zobrazuje akékoľvek vyjadrenie náboženskej neznášanlivosti, rasizmu alebo nenávisti, alebo pôsobí urážlivo, nežiaduco alebo nevhodne voči etnickému pôvodu;
(g) je alebo môže byť spoločnosťou Sony alebo tretími osobami vnímaný ako hanlivý, ohováračný, zľahčujúci, nemravný, pornografický, urážlivý, výhražný, urážlivý, klamlivý, útočný, vulgárny, urážajúci etnický pôvod, nežiaduci alebo nevhodný, a to vrátane nahoty, obsahu určeného pre dospelé osoby, nezákonného obsahu, obsahu sexuálnej povahy alebo neprijateľného vyjadrovania sa;
(h) zasahuje do používania Služby inou osobou; alebo
(i) obsahuje prepojenia na akýkoľvek Členský obsah, ktorý zahŕňa vyššie uvedené.
(2) Súhlasíte s tým, že nebudete prekladať, uskutočňovať reverzné inžinierstvo, uskutočňovať reverznú (spätnú) kompiláciu, rozoberať alebo vytvárať odvodené diela programového softvéru obsiahnutého v Službe.

8. OBMEDZENIA V SÚVISLOSTI S ULOŽENÍM
(1) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:
(i) spoločnosť Sony môže vymazať Váš Členský obsah v prípade ak spoločnosť Sony určí, na základe vlastného uváženia, že veľkosť Členského obsahu (vrátane iných Členov) prekročí limit určený na ukladanie údajov, ktorý spoločnosť Sony pre Službu stanoví, bez toho, aby Vám to oznámila alebo jej voči Vám vznikla akákoľvek zodpovednosť;
(ii) spoločnosť Sony môže vymazať Váš Členský obsah v rozsahu potrebnom na účely uskutočnenia údržby zariadenia Služby bez toho, aby Vám to oznámila alebo jej voči Vám vznikla akákoľvek zodpovednosť; a
(iii) určité technické spracovanie alebo ďalšie formátovanie Vášho Členského obsahu môže byť potrebné za účelom (a) vykonania indexačných funkcií; (b) prispôsobenia sa technickým požiadavkám pripojovacej siete; alebo (c) prispôsobenia sa obmedzeniam Služby alebo iným podobným požiadavkám.
(2) Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ako dôsledok vymazania Členského obsahu spoločnosťou Sony tak, ako je uvedené vyššie, alebo ukončenia alebo pozastavenia Služby, určitý Členský obsah, ktorý ste nahrali do Služby sociálnych sietí tretích osôb prostredníctvom Serverov pre Službu, nemusí byť naďalej prístupný z príslušných Služieb sociálnych sietí tretích osôb alebo týmto službám dostupný. Preto, ak si želáte vyhnúť sa takýmto situáciám nedostupnosti, odporúčame Vám, aby ste si Členský obsah nahrali priamo do takejto Služby sociálnych sietí tretích osôb a vyhli sa nahrávaniu Členského obsahu cez Službu.
(3) Ste výlučne zodpovedný za vytvorenie záložnej kópie Členského obsahu. Spoločnosť Sony nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú v súvislosti so stratou, poškodením alebo zmenou údajov, ktoré ste nahrali prostredníctvom Služby.

9. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
S výnimkou Vášho vlastného Členského obsahu patria akékoľvek a všetky práva k informáciám, softvéru a obsahu dostupného prostredníctvom Služby spoločnosti Sony alebo jej dodávateľom/poskytovateľom licencií.

10. ZMENA SLUŽBY
Spoločnosť Sony môže, na základe vlastného uváženia, rozhodnúť o zmene, vymazaní, zúžení alebo pozastavení celej Služby alebo akejkoľvek jej súčasti alebo funkcie. Spoločnosť Sony nebude niesť zodpovednosť voči Vám alebo tretej osobe za akúkoľvek takúto zmenu. Služba nie je navrhnutá alebo zamýšľaná na použitie ako prostriedok na obnovu dát v prípade havárie, ani ako núdzový prostriedok na uchovávanie údajov. Pred zverejnením alebo nahratím akéhokoľvek Členského obsahu zodpovedáte za vytvorenie a udržiavanie kópií Vášho Členského obsahu, vo forme záložných kópií, a to na Vašu vlastnú zodpovednosť a náklady. Dostupnosť a množstvo údajov uložených online môžu byť spoločnosťou Sony z času na čas zmenené.

11. PRERUŠENIE POSKYTOVANIA SLUŽBY
(1) Spoločnosť Sony môže bez oznámenia dočasne prerušiť alebo ukončiť Službu, a to v prípade (i) údržby zariadení Služby, (ii) požiaru, výpadku elektrickej energie alebo vyššej moci, ktoré môžu spôsobiť znefunkčnenie Služby a/alebo (iii) v akýchkoľvek ďalších prípadoch, v ktorých spoločnosť Sony určí, že prerušenie Služby je potrebné alebo vhodné.
(2) V žiadnom prípade nebude spoločnosť Sony niesť zodpovednosť voči žiadnemu Členovi za akúkoľvek jeho stratu alebo škodu vzniknutú v dôsledku prerušenia Služby.

12. VYLÚČENIE ZÁRUK
Spoločnosť Sony nedáva žiadne vyhlásenia alebo záruky akéhokoľvek druhu, že:
(a) Služba splní Vaše požiadavky;
(b) softvér Služby neobsahuje žiadne chyby alebo že takéto chyby, ak nejaké, budú odstránené;
(c) Služba bude poskytovaná včasne, bezpečne, bezchybne alebo nepretržite;
(d) Služba alebo akýkoľvek obsah, produkt alebo informácie obsiahnuté v Službe sú presné, správne, spoľahlivé alebo úplné;
(e) Členský obsah zverejnený, zobrazený, uložený alebo zdieľaný prostredníctvom Služby nebude zmenený, vymazaný alebo poškodený, alebo bude možné sa k nemu prihlásiť,nahrať ho alebo stiahnuť kedykoľvek alebo na dobu neurčitú;
(f) z používania Služby môže byť získaný akýkoľvek určitý výsledok; alebo
(g) Služba neobsahuje vírusy alebo iné súčasti, ktoré môžu napadnúť, poškodiť alebo spôsobiť škodu na počítačovom vybavení, na údajoch, softvéri alebo akomkoľvek ďalšom majetku, keď vstupujete do, prezeráte si, sťahujete z, nahrávate do alebo inak používate Službu alebo obsah nachádzajúci sa v Službe.

SPOLOČNOSŤ SONY VÝSLOVNE VYLUČUJE VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, AVŠAK NIELEN, AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, SPÔSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL ALEBO NEZASAHOVANIA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, OBSAHU, INFORMÁCIÍ ALEBO SLUŽBY VYDANEJ ALEBO DOSTUPNEJ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY.

Niektoré právne poriadky neumožňujú vylúčenie určitých záruk, preto niektoré vylúčenia upravené vyššie sa na Vás nemusia vzťahovať.

13. VYMAZANIE ČLENSKÉHO OBSAHU/MATERIÁLU PODLIEHAJÚCEHO OCHRANE PODĽA AUTORSKÉHO PRÁVA
(1) Spoločnosť Sony môže vymazať Váš Členský obsah bez toho, aby Vám to oznámila alebo jej voči Vám vznikla akákoľvek zodpovednosť.
(2) Súhlasíte s tým, že Službu nebudete používať na protiprávne účely.
(3) Je pravidlom spoločnosti Sony hlásiť podozrivé protiprávne činnosti orgánom činným v trestnom konaní a v plnej miere spolupracovať pri vyšetrovaní vedenom takýmito orgánmi. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že toto pravidlo sa bude vzťahovať aj na Službu.
(4) Vaše používanie Služby musí byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, nariadeniami, pravidlami a predpismi, vrátane, bez obmedzenia, zákonov upravujúcich prenos technických dát.

14. UKONČENIE ČLENSTVA
Spoločnosť Sony si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, dočasne alebo trvale zastaviť alebo ukončiť všetku alebo akúkoľvek časť Služby, ukončiť Vaše členstvo alebo odstrániť Váš Členský obsah alebo upraviť, zmazať alebo odstrániť akýkoľvek Členský obsah zo Služby bez toho, aby Vás vopred informovala, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.

15. ZÁRUKA, VYLÚČENIE ZÁRUKY
V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, SLUŽBA, VRÁTANE CELÉHO OBSAHU, PRODUKTOV, SLUŽIEB A INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH ALEBO SPRÍSTUPNENÝCH PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY, JE POSKYTOVANÁ „AKO STOJÍ A LEŽÍ“ BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. POUŽÍVANIE SLUŽBY JE NA VAŠE VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO A NA ZÁKLADE VÁŠHO VLASTNÉHO UVÁŽENIA. VY BUDETE VÝLUČNE ZODPOVEDNÝ ZA AKÚKOĽVEK ŠKODU SPÔSOBENÚ VÁŠMU POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU ALEBO ZA STRATU ÚDAJOV, ALEBO ZA AKÚKOĽVEK INÚ ŠKODU, KTORÁ TAKÝMTO POUŽÍVANÍM VZNIKNE.

16. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Aj v prípade, že spoločnosť Sony, jej oprávnení zástupcovia alebo dodávatelia boli upozornení na možnosť vzniku škôd, za žiadnych okolností (vrátane, bez obmedzení, ich nedbanlivosti) nebudú spoločnosť Sony, jej oprávnení zástupcovia alebo dodávatelia zodpovední za akúkoľvek priamu, nepriamu, následnú, náhodnú, mimoriadnu škodu alebo škodu, ktorá má represívnu funkciu, ktorá vyplýva z nároku, straty a/alebo žalobných dôvodov uplatnených na základe zmluvy, zákona (vrátane, avšak nielen, nedbanlivosti) alebo iných skutočností, a ktorá súvisí s Vaším používaním Služby, vrátane, avšak nielen:
(a) kvality, spoľahlivosti, presnosti alebo úplnosti Služby;
(b) akejkoľvek zmeny, pozmenenia, vydania, zobrazenia, neuloženia, nezaindexovania, straty, vymazania, straty prístupu alebo škody vyplývajúcej z alebo spôsobenej Vášmu Členskému obsahu, počítačovému vybaveniu, softvéru, údajom alebo akémukoľvek textovému, obrazovému súboru, video súboru, hudobnému, zvukovému alebo audio súboru alebo iným materiálom, ktorá vznikla v dôsledku používania Služby;
(c) akéhokoľvek poškodenia, chýb, opomenutí, nákladov, strát alebo škôd vyplývajúcich z používania alebo nemožnosti používať (či už v dôsledku poruchy, prerušenia, ukončenia, alebo z iného dôvodu) Službu, Členský obsah alebo akýkoľvek obsah, produkty, služby alebo informácie poskytované prostredníctvom Služby;
(d) akýchkoľvek zlyhaní, omeškaní, nedoručení alebo porúch pri poskytovaní Služby;
(e) akýchkoľvek poškodení vyplývajúcich zo sťahovania alebo prístupu k akémukoľvek Členskému obsahu;
(f) akéhokoľvek nedovoleného prístupu k alebo zmene Členského obsahu alebo akéhokoľvek narušenia bezpečnosti Serveru pre Službu; alebo
(g) nákladov na obstaranie akýchkoľvek náhradných tovarov alebo služieb.
Niektoré právne poriadky neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie následnej alebo náhodnej škody, preto vyššie upravené obmedzenie sa na Vás nemusí vzťahovať. Niektorí členovia môžu mať ďalšie práva.

V prípade, ak napriek vyššie upraveným obmedzeniam budú z akéhokoľvek dôvodu spoločnosť Sony, jej zástupcovia a/alebo dodávatelia uznaní voči Členovi za zodpovedných, celková miera ich zodpovednosti podľa týchto Podmienok a Vášho používania Služby, bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia obsiahnuté v týchto Podmienkach, neprekročí sto amerických dolárov (100,- USD).

17. SÚKROMIE
Pravidlom spoločnosti Sony je rešpektovať súkromie všetkých jej zákazníkov. Pre viac informácií si, prosím, pozrite naše úplné Zásady ochrany súkromia.

18. ODŠKODNENIE
Keďže ste výlučne zodpovedný za Vaše používanie Služby a jeho následky, súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a zabezpečovať, aby spoločnosť Sony, jej materské spoločnosti, pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti, riaditelia, zamestnanci, poskytovatelia licencií, dodávatelia a ďalší užívatelia Služby neboli poškodení akýmikoľvek a všetkými nárokmi, požiadavkami, stratami, nákladmi a/alebo zodpovednosťou, vrátane nákladov právneho zastúpenia alebo znaleckých poplatkov, uplatnenými treťou osobou v dôsledku alebo v súvislosti s:
(a) Vaším používaním Služby;
(b) Vaším porušením Podmienok alebo akýchkoľvek príslušných podmienok pre používanie akejkoľvek Prepojenej stránky alebo služby;
(c) Vaším porušením práv na ochranu súkromia tretích osôb;
(d) Vaším porušením alebo zasahovaním do autorského práva, ochranných známok, obchodného tajomstva, patentu alebo iného práva duševného vlastníctva tretích osôb; alebo
(e) Členským obsahom.

19. VYŠŠIA MOC
Spoločnosť Sony nezodpovedá za akékoľvek omeškanie alebo vadné plnenie priamo alebo nepriamo vyplývajúce z dôvodov, ktoré sú mimo jej primeraného dosahu, vrátane, bez obmedzenia, odstávky alebo poruchy internetu, odstávky elektrickej energie, zlyhania počítačového, telekomunikačného alebo iného vybavenia, štrajkov, pracovných sporov, výtržností, povstaní, občianskych nepokojov, nedostatku pracovných síl alebo materiálov, požiarov, povodní, búrok, výbuchov, vyššej moci, vojny, úkonov orgánov štátnej správy, rozhodnutí domácich a zahraničných súdov, neplnení tretích osôb.

20. UKONČENIE SLUŽBY
V prípade, ak máte námietky voči akejkoľvek časti týchto Podmienok alebo voči akejkoľvek ich následnej zmene, alebo sa stanete nespokojným so Službou alebo s akoukoľvek transakciou uzavretou prostredníctvom Služby, je Vaším jediným prostriedkom nápravy okamžité prerušenie používania Služby. Predchádzajúca veta upravuje Váš výlučný a výhradný prostriedok nápravy týkajúci sa akejkoľvek Vašej námietky, voči podmienkam upravených v týchto Podmienkach alebo vo vzťahu k akejkoľvek nespokojnosti so Službou.

Akékoľvek ukončenie podľa akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok môže byť uskutočnené bez predchádzajúceho oznámenia, pričom spoločnosť Sony môže okamžite vymazať alebo znehodnotiť celý Váš Členský obsah a/alebo Vám zakázať akýkoľvek ďalší prístup do Služby. Po akomkoľvek ukončení týchto Podmienok zanikne okamžite aj Vaše právo používať Službu. V takom prípade nebude mať spoločnosť Sony žiadnu povinnosť uchovávať Váš Členský obsah alebo poskytnúť prístup do Vášho Členského obsahu alebo poslať ďalej akékoľvek materiály uložené prostredníctvom Služby alebo akékoľvek neprečítané alebo neodoslané správy. Spoločnosť Sony si môže určité materiály ponechať z administratívnych a iných dôvodov.

21. VZDANIE SA SÚDNEHO KONANIA PRED POROTOU
ZMLUVNÉ STRANY SA TÝMTO VZDÁVAJÚ SÚDNEHO KONANIA PRED POROTOU V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK SPORU SÚVISIACEHO S TÝMITO PODMIENKAMI ALEBO SLUŽBOU.

22. VŠEOBECNÉ
Tieto Podmienky predstavujú celú dohodu medzi Vami a spoločnosťou Sony ohľadom Služby a nahrádzajú akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu, návrhy alebo komunikáciu uskutočnenú medzi Vami a spoločnosťou Sony ohľadom Služby.

V prípade, ak súd podľa príslušného právneho poriadku rozhodne, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je protiprávne, nevynútiteľné alebo v rozpore so zákonom, takéto ustanovenie bude vykladané spôsobom, ktorým sa čo najbližšie vyjadrí pôvodný úmysel týchto Podmienok, pričom ostatné ustanovenia ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné.

V prípade, ak spoločnosť Sony nevykoná alebo si neuplatní akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok, nebude to predstavovať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia, okrem prípadu, ak vyššie uvedené bude spoločnosťou Sony písomne potvrdené a odsúhlasené.

Spoločnosť Sony môže na základe vlastného uváženia postúpiť tieto Podmienky akejkoľvek tretej osobe. Práva vyplývajúce z týchto Podmienok nemôžete bez predchádzajúceho písomného oprávnenia od spoločnosti Sony postúpiť alebo na ne poskytnúť sublicenciu.

Súhlasíte s tým, že akýkoľvek žalobný dôvod vyplývajúci z alebo súvisiaci so Službou musí byť uplatnený najneskôr do jedného (1) roka potom, ako takýto dôvod vznikol, inak takýto žalobný dôvod bude trvalo vylúčený.