Warunki korzystania z usługi News Suite (Socialife)
Data ostatniej zmiany: 01 października 2016

[ Language : Polish, Polski ]

Niniejsze warunki („Warunki”) określają warunki korzystania z pewnej usługi spółki Sony Network Communications Inc. („Sony”), noszącej nazwę „News Suite (Socialife)” („Usługa”), oferowanej zarejestrowanym użytkownikom („Członkowie” lub „Użytkownicy”).

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z USŁUGI PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ORAZ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI („POLITYKA PRYWATNOŚCI”). KORZYSTANIE Z USŁUGI UZNAJE SIĘ ZA RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM I WYRAŻENIEM ZGODY NA WARUNKI I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

Korzystanie z Usługi może wiązać się z koniecznością korzystania z usług osób trzecich, świadczonych na odrębnych warunkach. użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Usługi powinni sprawdzić warunki korzystania z usług osób trzecich.

Usługa jest dostępna wyłącznie dla osób będących rezydentami następujących krajów: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonia, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Kazachstanu, Holandii, Irlandia, Łotwa, Litwa, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, Serbia, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcaria, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii (z zastrzeżeniem zmiany), które to osoby ukończyły 13 lat.

1. CZŁONKOSTWO
(1) Na Warunki składają się: (a) warunki określone w niniejszym dokumencie; (b) wszystkie zasady operacyjne i polityki ogłaszane w dowolnym czasie za pośrednictwem Usługi; oraz (c) Polityka Prywatności, które to warunki i zasady mogą w dowolnym czasie zostać zmienione przez spółkę Sony. O zmianie niniejszych Warunków, Polityki Prywatności, Usługi lub o innych ważnych sprawach spółka Sony informuje zamieszczając ogłoszenie w Usłudze lub nadając wiadomości z Usługi. Zamieszczenie przez spółkę Sony takiego ogłoszenia lub nadanie takiej wiadomości będzie stanowiło zawiadomienie Użytkownika. Zmiana niniejszych Warunków staje się skuteczna niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia lub nadaniu wiadomości. Dalsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika, po zamieszczeniu ogłoszenia lub nadaniu wiadomości, potwierdza zgodę Użytkownika na przestrzeganie Warunków w zmienionym brzmieniu i na ich obowiązywanie.
(2) W celu korzystania z Usługi Użytkownik musi założyć konto, podając spółce Sony kompletną i pełną informację wymaganą przez Sony. Ponadto z Usługi można korzystać z kont użytkowników usług obsługiwanych przez osoby trzecie, które to usługi spółka Sony może wskazać w odrębnym trybie. Jednej osobie przysługuje tylko 1 (jedno) członkostwo. Korzystając z Usługi nie można posługiwać się ID jakiejkolwiek innej osoby.
Użytkownik winien niezwłocznie informować spółkę Sony, w formie przewidzianej przez tę spółkę w oddzielnym trybie, o wszelkich zmianach danych podanych przez Użytkownika. Nie można dokonać cesji członkostwa na rzecz osoby trzeciej.


2. USŁUGA
(1) Termin „Usługa” obejmuje wszelkie funkcjonalności udostępnione przez spółkę Sony w aplikacji lub poprzez aplikację pod nazwą „News Suite (Socialife)”. Sony może dodawać, usuwać lub modyfikować jakiekolwiek elementy Usługi wedle własnego uznania. O ile w sposób wyraźny nie stwierdza się inaczej nowy tekst, nowa treść, nowy plik, nowe dane, nowy produkt, nowe usługi, nowe informacje, nowe oprogramowanie, nowe narzędzie oprogramowania lub inne cechy, o jakie Usługa zostanie rozszerzona lub ulepszona, będą podlegać niniejszym Warunkom. Zastosowanie mogą mieć specjalne warunki przechowywania zdjęć lub treści audio-wizualnych i/lub korzystania z innych usług osób trzecich. Dzięki korzystaniu z Usługi, Użytkownik może mieć dostęp do usług społecznościowych osób trzecich określonych przez spółkę Sony („Usługi Społecznościowe Osób Trzecich”) oraz treści osób trzecich dostarczanych przy użyciu formatów real simple syndication („Kanały RSS”). Ponadto Użytkownik może zamieszczać, pokazywać i udostępniać osobom trzecim – Użytkownikom Usług Społecznościowych Osób Trzecich, wszelkie „Treści Członkowskie”, poprzez przesłanie takich Treści Członkowskich do Usług Społecznościowych Osób Trzecich za pośrednictwem serwera, z którego korzysta Usługa („Serwer Usługi”). „Treści Członkowskie” mogą obejmować własne obrazy, filmy, dane, teksty i/lub inne materiały lub takie materiały należące do innych osób, w odniesieniu do których to materiałów Użytkownik otrzymał ważną zgodę na podejmowanie czynności przewidzianych dla Usługi na podstawie niniejszych warunków. Treści Członkowskie, na które składają się obrazy i/lub filmy będą przesyłane do Serwera Usługi i będą podlegać warunkom określonym w art. 8 ust. (2) poniżej.
(2) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że za przygotowanie sprzętu i ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z Usługi odpowiada wyłącznie on sam.
(3) Usługa nie jest przeznaczona dla przedsiębiorstw ani innych podmiotów prawnych i korzystać z niej mogą jedynie osoby fizyczne.
(4) Usługa może zawierać reklamy i informacje promocyjne spółki Sony, Sony Corporation, jej podmiotów zależnych, powiązanych lub osób trzecich.

3. LINKI DO USŁUG NIEBĘDĄCYCH USŁUGAMI SONY
Witryny i usługi osób trzecich, do których prowadzą linki z Usług lub z których linki prowadzą do Usług, w tym, wyraźnie, Usługi Społecznościowe Osób Trzecich i Kanały RSS („Witryny i Usługi Powiązane”) należą do osób trzecich i są przez takie osoby prowadzone w sposób niezależny, a zatem nie podlegają kontroli ani nadzorowi ze strony spółki Sony, w tym dotyczy to odpowiednich warunków korzystania i wnoszenia opłat z tytułu korzystania z Witryn i Usług Powiązanych. Korzystanie z Witryn i Usług Powiązanych odbywa się na warunkach określonych przez dostawców Witryn i Usług Powiązanych. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich takich warunków. Sony nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z Witryn i Usług Powiązanych, a Użytkownik z Witryn i Usług Powiązanych będzie korzystał wyłącznie na własne ryzyko. Żadna zawartość Usługi nie może być interpretowana jako rekomendacja i/lub aprobata spółki Sony dla treści Witryn i Usług Powiązanych oraz jakichkolwiek produktów i/lub usług pojawiających się w takich Witrynach i Usługach Powiązanych i/lub dostarczanych za ich pośrednictwem. Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie ustanawia stosunku spółki ani innego analogicznego stosunku pomiędzy dostawcami Witryn i Usługi Powiązanych a spółką Sony.

4. TREŚCI CZŁONKOWSKIE
(1) Użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (a) ma prawo przyjąć niniejsze Warunki; (b) ma prawo zamieszczać, przesyłać i wyświetlać Treści Członkowskie za pośrednictwem Usługi; (c) ma prawo udzielać licencji udzielanych na podstawie niniejszych Warunków; i (d) korzystanie przez spółkę Sony z praw, których Użytkownik udziela na podstawie niniejszych Warunków nie będzie naruszało praw osób trzecich w tym m.in. praw własności intelektualnej osób trzecich.
(2) W zamian za prawa do korzystania, udzielone Użytkownikowi przez Sony w przedmiocie Usługi na podstawie niniejszych Warunków, oraz potencjalnych korzyści z tego tytułu, Użytkownik udziela spółce Sony, jej podmiotom dominującym, zależnym, powiązanym, następcom, licencjobiorcom i cesjonariuszom niewyłącznej, ogólnoświatowej nieograniczonej w czasie, bezpłatnej licencji na (a) przechowywanie, kopiowanie, powielanie, publikowanie i dokonywanie adaptacji Treści Członkowskich Użytkownika dla celów udostępniania, wedle uznania Użytkownika, takich Treści Członkowskich w Usługach Społecznościowych Osób Trzecich i (b) wykorzystywanie informacji zdobytych przez spółkę Sony w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi dla celów ulepszania Usługi.
W relacjach pomiędzy spółką Sony a Użytkownikiem, Użytkownik będzie właścicielem Treści Członkowskich, a spółka Sony i jej licencjodawcy będą właścicielami praw, tytułów i korzyści (w tym praw własności intelektualnej) z Usługi, technologii, informacji, dokumentów, plików, witryn i innych produktów opracowanych w dowolnym czasie w związku z Usługą.
(3) Niezależnie od Polityki Prywatności, Sony ma wyraźne prawo ujawnienia Treści Członkowskich i innych informacji o Członku, które spółka ta uzyskała w związku z dostarczaniem Usługi na rzecz osoby trzeciej:
(i) gdy istnieje taki wymóg prawny;
(ii) jeżeli Członek wyrazi zgodę na ujawnienie takich danych osobie trzeciej:
(iii) w celu egzekucji praw spółki Sony na podstawie niniejszych Warunków;
(iv) w razie sporu w przedmiocie Usługi lub niniejszych Warunków; lub
(v) dla ochrony praw, życia, mienia spółki Sony, Członka lub osób trzecich, w tym innych Członków.

5. OBOWIĄZKI CZŁONKOWSKIE
(1) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelką aktywność podejmowaną w ramach Usługi przy użyciu ID Użytkownika.
(2) Użytkownik będzie przestrzegał wszelkich warunków korzystania z Witryn i Usług Powiązanych, w tym w szczególności z Usług Społecznościowych Osób Trzecich.
(3) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sony (i) nie wyraża swojej aprobaty dla Treści Członkowskich ani poglądów w nich wyrażanych oraz (ii) nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zachowanie Członków ani za Treści Członkowskie.
(4) Wyłączną odpowiedzialność za przesyłane, prezentowane lub udostępniane przy pomocy Usługi Treści Członkowskie ponosi Użytkownik. Oznacza to bez ograniczeń odpowiedzialność za charakter, treść, przedmiot, poglądy wyrażane, prezentowane lub zamieszczane w Treściach Członkowskich. Użytkownik podniesie zarzuty i zwolni spółkę Sony z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń i/lub odszkodowań wynikających z korzystania przez Użytkownika z Usług, Treści Członkowskich i/lub naruszenia niniejszych Warunków.

6. CELE NIEKOMERCYJNE
Usługa jest przeznaczona do prywatnych niekomercyjnych celów.

7. INNE OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
(1) Użytkownik zgadza się nie przesyłać, nie zamieszczać ani nie udostępniać przy pomocy jakiejkolwiek części Usługi Treści Członkowskich, które:
(a) zawierałyby materiały należące do innych osób, chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi lub tajemnicą handlową, patentami lub innymi przepisami prawa własności intelektualnej, bez wyraźnego pozwolenia autorów lub właścicieli takich materiałów, a zatem z naruszeniem ich praw autorskich, dóbr osobistych, autorskich praw osobistych, tajemnicy handlowej, znaku towarowego, patentu lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw;
(b) zawierałyby nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd stwierdzenia co do faktu lub opisu pochodzenia materiałów lub taki przekaz;
(c) naruszałyby prywatność jakiejkolwiek osoby lub parodiowałyby jakąkolwiek osobę;
(d) zawierałyby wirusy, mogłyby uszkodzić pliki lub inne treści, narażając na szwank lub szkodę jakąkolwiek osobę trzecią;
(e) stanowiłyby przestępstwo, stanowiłyby podstawę do powstania odpowiedzialności cywilnej lub naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące przepisu lub prawa lub zachęcałyby innych do naruszania prawa; lub zawierałyby zachętę do bezprawnych działań;
(f) zawierałyby lub dawałyby wyraz bigoterii, rasizmowi lub nienawiści lub obrażałyby jakąkolwiek osobę ze względu na jej pochodzenie etniczne, przez co byłby niedopuszczalne lub niewłaściwe;
(g) byłyby odbierane lub mogłyby zostać odebrane przez spółkę Sony lub przez osoby trzecie jako materiały szkalujące, oszczercze, lekceważące, obsceniczne, pornograficzne, bluźniercze, zawierające groźby, obelżywe, zwodnicze, obraźliwe, wulgarne, obrażające jakąkolwiek osobę ze względu na jej pochodzenie etniczne, niedopuszczalne lub niewłaściwe, w tym zawierałyby nagość, treści przeznaczone dla osób dorosłych, nielegalne treści, treści związane z seksem lub niedopuszczalny język;
(h) ograniczałyby korzystanie z Usługi przez jakąkolwiek inną osobę; lub
(i) zawierałyby linki do Treści Członkowskich odpowiadających powyższym opisom.
(2) Użytkownik zgadza się nie dokonywać tłumaczenia, nie odtwarzać kodu źródłowego, nie dekompilować, nie deasemblować ani nie tworzyć utworów zależnych w stosunku do programu komputerowego zawartego w Usłudze.

8. OGRANICZENIA PRZECHOWYWANIA
(1) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że:
(i) Sony może usunąć Treści Członkowskie, jeżeli Sony uzna, we własnym zakresie, że rozmiar Treści Członkowskich (w tym treści należących do innych Członków) przekracza limit przechowywania określony przez spółkę Sony dla Usługi, bez zawiadamiania o tym oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika;
(ii) Sony może usunąć Treści Członkowskie Użytkownika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konserwacji Usługi, bez zawiadamiania o tym oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika; oraz
(iii) pewna obróbka techniczna lub przeformatowanie Treści Członkowskich może być wymagana do (a) wykonywania funkcji indeksowania; (b) dostosowania do wymogów technicznych podłączenia sieci; lub (c) dostosowania do ograniczeń Usługi lub innych tego typu wymogów.
(2) Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości i zgadza się z tym, że w wyniku usunięcia przez spółkę Sony Treści Członkowskich, jak opisano powyżej lub na skutek wypowiedzenia lub zaprzestania świadczenia Usługi, dostęp do pewnych Treści Członkowskich przesłanych przez Użytkownika do Usług Społecznościowych Osób Trzecich przy pomocy Serwera Usługi może stać się niemożliwy z odpowiednich Usług Społecznościowych Osób Trzecich lub mogą się one dla takich Usług stać niedostępne. Dlatego też, aby uniknąć opisanej sytuacji, Użytkownikowi doradza się przesyłanie Treści Członkowskiej bezpośrednio do Usług Społecznościowych Osób Trzecich i powstrzymanie się od ich przesyłania za pośrednictwem Usługi.
(3) Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie kopii zapasowej Treści Członkowskich ponosi Użytkownik. Sony nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z utraty, uszkodzenia lub zmiany danych przesłanych za pośrednictwem Usługi.

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Poza prawami do własnych Treści Członkowskich Użytkownika, wszelkie prawa do informacji, oprogramowania, treści dostępnych za pośrednictwem Usługa należą do spółki Sony oraz jej dostawców/ licencjodawców.

10. ZMIANA USŁUGI
Sony może, wedle własnego uznania, dokonać modyfikacji, usunąć, ograniczyć lub zaprzestać świadczenia Usługi lub jakiejkolwiek jej cechy lub funkcjonalności. Z tytułu takiej zmiany Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej. Usługa nie służy do usuwania skutków awarii ani awaryjnego przechowywania danych, a także nie jest do takiego użytku przeznaczona. Do Użytkownika należy stworzenie, przed zamieszczeniem lub przesłaniem Treści Członkowskich Użytkownika, ich kopii zapasowych i przechowywanie ich, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. Sony może w dowolnym czasie zmienić dostępność i ilość treści przechowywanych online.

11. ZAWIESZENIE USŁUGI
(1) Sony może czasowo zawiesić lub rozwiązać Usługę, bez powiadomienia, w razie (i) przeprowadzania konserwacji Usługi, (ii) pożaru, przerwy w dostawie prądu, siły wyższej uniemożliwiającej korzystanie z Usługi i/lub (iii) jakichkolwiek innych okoliczności, w wypadku których Sony uzna, że zawieszenie Usługi jest konieczne lub pożądane.
(2) Niezależnie od okoliczności spółka Sony nie będzie odpowiedzialna wobec Członka za jakiekolwiek straty lub szkody Członka wynikające z zawieszenia Usługi.

12. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI
Sony nie składa jakichkolwiek oświadczeń ani zapewnień, że:
(a) Usługa będzie odpowiadać wymogom Użytkownika;
(b) oprogramowanie Usługi jest wolne od wad lub że ewentualne wady zostaną usunięte;
(c) Usługa będzie bezpieczna, wolna od wad oraz że będzie działała na czas i w nieprzerwany sposób;
(d) Usługa lub treści, produkty lub informacje o Usłudze są ścisłe, prawidłowe, wiarygodne lub kompletne;
(e) Treści Członkowskie zamieszczane, prezentowane, przechowywane lub udostępniane przy pomocy Usługi nie zostaną zmienione, usunięte ani uszkodzone oraz że dostęp do nich, ich przesłanie lub pobranie będzie możliwe w każdym czasie lub bezterminowo;
(f) przy pomocy Usługi możliwe jest osiągnięcie określonego skutku; lub
(g) Usługa jest wolna od wirusów i innych elementów mogących zainfekować, uszkodzić lub zniszczyć sprzęt komputerowy, dane, oprogramowanie lub inną własność na skutek uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usługi lub treści tam zawartych, ich przeszukiwania, pobierania z niej lub przesyłania do niej treści, a także jakiegokolwiek innego korzystania z Usługi lub treści tam zawartych.

SONY W SPOSÓB WYRAŹNY ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU LUB NIENARUSZANIA PRODUKTÓW, TREŚCI, INFORMACJI LUB USŁUG PUBLIKOWANYCH LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI.

W niektórych jurysdykcjach wyłączenie pewnych gwarancji jest niedozwolone, dlatego też niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika.

13. USUNIĘCIE TREŚCI CZŁONKOWSKICH/ MATERIAŁU CHRONIONEGO PRAWEM AUTORSKIM
(1) Sony może usunąć Treści Członkowskie bez powiadomienia, nie ponosząc z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.
(2) Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać Usługi do celów niezgodnych z prawem.
(3) Zasadą spółki Sony jest zgłaszanie podejrzanych czynów niedozwolonych organom ścigania oraz pełna współpraca z tymi organami w toku dochodzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że zasada ta będzie stosowana również w przypadku Usługi.
(4) Korzystanie przez Użytkownika z Usługi wiąże się z koniecznością przestrzegania przez niego wszelkich obowiązujących przepisów, rozporządzeń, zasad i regulacji, w tym m.in. przepisów o transmisji danych technicznych.

14. WYPOWIEDZENIE CZŁONKOSTWA
Sony zastrzega sobie prawo czasowego lub trwałego wstrzymania i/lub wypowiedzenia jakiejkolwiek części Usług, wypowiedzenia Użytkownikowi członkostwa lub usunięcia Treści Członkowskich Użytkownika względnie zredagowania, skasowania lub usunięcia jakichkolwiek Treści Członkowskich z Usługi bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika z jakiejkolwiek przyczyny lub bez jej podania.

15. GWARANCJA, ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI
W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM ZGODNIE Z PRAWEM WŁAŚCIWYM, USŁUGA, W TYM WSZELKA TREŚĆ, PRODUKTY, USŁUGI I INFORMACJE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI LUB DO KTÓRYCH DOSTĘP MOŻNA UZYSKAĆ ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI, SĄ DOSTARCZANE W „STANIE W JAKIM SĄ” BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO I WEDLE WŁASNEGO UZNANIA. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z TAKIEGO KORZYSTANIA.

16. ZRZECZENIE SIĘ SZKÓD; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nawet w przypadku powiadomienia spółki Sony lub upoważnionych przedstawicieli lub dostawców tej spółki o możliwości powstania szkód, niezależnie od okoliczności (w tym bez ograniczeń w przypadku niedbalstwa) Sony, upoważnieni przedstawiciele lub dostawcy tej spółki nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, uboczne, szczególne lub retorsyjne z tytułu jakiegokolwiek roszczenia, jakiejkolwiek straty i/lub podstawy roszczenia, niezależnie od tego czy będą one miały charakter umowny, deliktowy (w tym m.in. niedbalstwo) czy inny, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi, obejmującej m.in.:
(a) jakość, niezawodność, dokładność lub kompletność Usługi;
(b) modyfikacje, zmiany, publikacje, prezentowanie, nieprzechowywanie, nieindeksowanie, utratę, usunięcie, utratę dostępu lub uszkodzenie Treści Członkowskich Użytkownika, jego sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych lub jakiegokolwiek tekstu, obrazu, filmu, muzyki, pliku dźwiękowego lub pliku audio lub innych materiałów w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usługi;
(c) uszkodzenie, usterki, zaniechania, koszty, straty lub szkody wynikające z korzystania lub niemożności skorzystania (z powodu przerwy, zawieszenia, wypowiedzenia lub z innego powodu) z Usługi, Treści Członkowskich lub jakiejkolwiek treści, produktów, usług lub informacji podawanych w Usłudze;
(d) awarie, opóźnienia, nieprawidłowości lub przerwy w działaniu Usługi;
(e) szkodę wynikającą z pobrania Treści Członkowskich lub uzyskania do nich dostępu;
(f) nieupoważniony dostęp do Treści Członkowskich lub nieupoważnione wprowadzenie do nich zmian względnie jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa Serwera Usługi; lub
(g) koszt zapewnienia towarów lub usług zastępczych.
W niektórych jurysdykcjach wyłączenie lub ograniczenie szkód wynikowych lub ubocznych jest niedozwolone, dlatego też do Użytkownika powyższe ograniczenie może się nie stosować. Niektórym członkom mogą przysługiwać dodatkowe prawa.

Jeżeli pomimo powyższych ograniczeń Sony, przedstawiciele i/lub dostawcy tej spółki zostaliby uznani za ponoszących odpowiedzialność wobec Członka z jakiegokolwiek tytułu, niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszych Warunków i korzystania przez Użytkownika z Usług nie przekroczy stu dolarów amerykańskich (100 USD).

17. PRYWATNOŚĆ
Spółka Sony kieruje się zasadą przestrzegania prywatności swoich klientów. Więcej informacji w pełnym tekście Polityki Prywatności.

18. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ
Ponieważ jedynie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Usługi i konsekwencje takiego korzystania, zobowiązuje się, że zabezpieczy, zwolni z odpowiedzialności i będzie chronić spółkę Sony, jej podmioty dominujące, zależne, powiązane, członków jej władz, pracowników, licencjodawców, wykonawców i innych Użytkowników Usługi na wypadek powstania jakichkolwiek roszczeń, żądań, strat, wydatków i/lub zobowiązań, w tym kosztów obsługi prawnej i eksperckiej, zgłaszanych przez osoby trzecie lub wynikających z:
(a) korzystania przez Użytkownika z Usługi;
(b) naruszenia przez Użytkownika Warunków lub jakichkolwiek mających zastosowanie warunków korzystania z Witryn lub Usług Powiązanych;
(c) naruszenia przez Użytkownika praw prywatności osób trzecich;
(d) naruszenia przez Użytkownika praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich; lub
(e) Treści Członkowskich.

19. SIŁA WYŻSZA
Sony nie odpowiada za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przyczyn, na które spółka ta nie ma wpływu, takich jak m.in. awaria lub przerwa w dostawie internetu, awaria sieci elektrycznej, awaria sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego lub innego sprzętu, strajki, spory pracownicze, zamieszki, powstania, niepokoje społeczne, deficyt siły roboczej lub materiałów, pożar, powódź, burze, wybuchy, zdarzenia losowe, wojna, działanie rządu, decyzje sądów krajowych lub zagranicznych, niewywiązanie się z umowy przez osobę trzecią.

20. WYPOWIEDZENIE USŁUGI
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków lub ich późniejszymi zmianami, byłby niezadowolony z Usługi lub jakiejkolwiek transakcji zawartej przy pomocy Usługi, wyłącznym środkiem przysługującym Użytkownikowi jest niezwłoczne zaprzestanie korzystania z Usługi. Poprzednie zdanie określa jedyny i wyłączny środek wyrażenia sprzeciwu wobec niniejszym Warunkom lub niezadowolenia z Usługi.

Rozwiązania niniejszych Warunków można dokonać bez wypowiedzenia, natomiast Sony może w trybie natychmiastowym usunąć wszystkie Treści Członkowskie i pozbyć się ich i/lub zakazać Użytkownikowi dalszego uzyskiwania dostępu do Usługi. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków, prawo Użytkownika do korzystania z Usługi wygaśnie w trybie natychmiastowym. Gdy to nastąpi, spółka Sony nie będzie miała obowiązku bycia hostem Treści Członkowskich Użytkownika ani to udostępniania ich, nie będzie miała również obowiązku przekazywania jakichkolwiek materiałów przechowywanych przy pomocy Usługi ani jakichkolwiek nieprzeczytanych lub niewysłanych wiadomości. Spółka Sony może zachować pewne materiały z powodów administracyjnych lub innych.

21. ZRZECZENIE SIĘ PROCESU Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH
STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ PROCESU Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH W JAKIMKOLWIEK SPORZE DOTYCZĄCYM NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB USŁUGI.

22. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a spółką Sony w przedmiocie Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy, propozycje lub korespondencję pomiędzy Użytkownikiem a spółką Sony w przedmiocie Usługi.

Jeżeli sąd właściwy uzna, że jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest bezprawne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, postanowienie takie należy interpretować najbliżej zamierzonej intencji zawartej w niniejszych Warunkach, przy zachowaniu pełnej mocy obowiązującej pozostałych postanowień.

Niewykonanie lub nieskorzystanie przez spółkę Sony z jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw lub postanowień, chyba że spółka Sony postanowi o tym na piśmie.

Sony może dokonać cesji niniejszych Warunków na rzecz osoby trzeciej, wedle własnego uznania. Użytkownik nie dokona cesji ani sublicencji praw przyznanych na podstawie niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Sony.

Użytkownik zgadza się z tym, że powództwo, na jakiejkolwiek podstawie wynikającej z Usługi lub z nią związanej, musi zostać wniesione w terminie 1 (jednego) roku od powstania tej podstawy, w przeciwnym razie ulegnie przedawnieniu.