Brukervilkår for News Suite (Socialife)
Dato for Siste Revisjon: 1 oktober 2016

[ Language : Norwegian, norsk ]

Disse Brukervilkårene ("Vilkårene") fastsetter vilkårene for bruken av en bestemt tjeneste fra Sony Network Communications Inc. ("Sony"), under navnet "News Suite (Socialife)" ("Tjenesten"), som blir tilbudt registrerte brukere (hver enkelt en "Medlem" eller "du").

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN SOM GJELDER FOR TJENESTEN ("RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN") NØYE FØR BRUK AV TJENESTEN. VED Å BRUKE TJENESTEN AKSEPTERER DU VILKÅRENE OG RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN.

I tillegg kan bruk av Tjenesten kreve bruk av andre tredjepartstjenester, som er har sine egne vilkår for bruk. Vennligst husk å sjekke de vilkår som gjelder for bruk av slike tredjepartstjenester før du bruker Tjenesten.

Tjenesten er kun tilgjengelig for innbyggere i følgende land: Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Ungarn, Italia, Kasakhstan, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Østerrike, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Sveits, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tyrkia, Ukraina, Storbritannia (kan endres) og over 13 år.

1. MEDLEMSKAP
(1) Vilkårene består av: (a) alle vilkår angitt i dette dokumentet, (b) alle gjeldende regler og retningslinjer som publiseres via Tjenesten fra tid til annen, og (c) Retningslinjene for personvern, som alle kan endres av Sony fra tid til annen. Sony kan publisere en melding via Tjenesten, eller sende ut meldinger via Tjenesten, for å informere deg om endringer i disse Vilkårene, Retningslinjene for personvern, Tjenesten, eller andre forhold av betydning. Slike publiseringer eller utsendinger fra Sony vil utgjøre en melding til deg. Enhver endring av disse Vilkårene skal tre i kraft umiddelbart etter publisering eller utsending av meldingen. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter slik publisering eller utsending av meldingen vil bekrefte ditt samtykke til å være bundet av og til å overholde disse Vilkårene, med endringer.
(2) For å kunne bruke Tjenesten må du først opprette en brukerkonto ved å gi Sony fullstendig og nøyaktig informasjon som påkrevd av Sony. I tillegg kan Tjenesten brukes med brukerkontoene til tjenester som drives av tredjeparter. Disse tjenestene kan være særskilt utpekt av Sony. Hvert enkeltindivid er autorisert til å ha kun ett (1) medlemskap. Du kan ikke bruke noen annens ID når du bruker Tjenesten.

Du må omgående varsle Sony, i en form som angis særskilt av Sony, dersom det skjer endringer i informasjonen du gir oss. Du kan ikke overdra medlemskapet ditt til noen tredjepart.

2. TJENESTEN
(1) Betegnelsen "Tjenesten" omfatter all funksjonalitet som er gjort tilgjengelig av Sony i eller via programmet under navnet "News Suite (Socialife)". Sony kan legge til, slette fra, eller endre Tjenesten etter eget forgodtbefinnende. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, vil enhver ny tekst, innhold, fil, data, produkt, tjeneste, informasjon, programvare, programvareverktøy eller andre elementer som utvider eller forbedrer den nåværende Tjenesten, være underlagt disse Vilkårene. Særskilte vilkår kan gjelde for lagring av bilder og audiovisuelt innhold og/eller bruk av andre tredjepartstjenester. Ved å bruke Tjenesten kan du få tilgang til sosiale nettverkstjenester fra tredjeparter som er utpekt av Sony (Tredjeparts SNS-tjenester") og tredjepartsinnhold levert via "real simple syndication" ("RSS-feeder"). I tillegg kan du legge ut, vise og dele "Medlemsinnhold" med brukere av Tredjeparts SNS-tjenester, ved å laste opp slikt Medlemsinnhold til Tredjeparts SNS-tjenester via serveren som brukes for Tjenesten ("Tjenesteserveren"). "Medlemsinnhold" kan inkludere dine egne bilder, videoer, data, tekst og/eller annet materiale, eller slikt innhold tilhørende andre som du har fått en gyldig rett til å foreta de handlinger for som er forutsatt i forbindelse med denne Tjenesten. Ethvert Medlemsinnhold som består av bilder og/eller videoer blir lastet opp til Tjenesteserveren og vil være underlagt vilkårene angitt i pkt. 8 (2) nedenfor.
(2) Du erkjenner og samtykker i at du alene er ansvarlig for klargjøring av eventuelt utstyr og dekning av eventuelle kostnader som er påkrevd i forbindelse med bruken av Tjenesten.
(3) Tjenesten er ikke tilgjengelig for selskaper eller andre forretningsenheter og tilbys bare til enkeltpersoner.
(4) Tjenesten kan kjøre annonser og kampanjer for Sony, Sony Corporation, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper eller tredjeparter.

3. LINKER TIL ANDRE ENN SONYS TJENESTER
Tredjepartsnettsteder og tredjepartstjenester som linker til eller fra Tjenesten, herunder Tredjeparts SNS-tjenester og RSS-feeder ("Koblede nettsteder og tjenester"), er selvstendig eid og vedlikeholdt av slike tredjeparter og er ikke under Sonys kontroll og/eller tilsyn, herunder eventuelle vilkår for bruk eller forpliktelser til å betale vederlag i forbindelse med bruken av slike Koblede nettsteder og tjenester. Bruk av Koblede nettsteder og tjenester er underlagt de vilkår som er angitt av operatøren av hver enkelt av de Koblede nettsteder og tjenester. Du samtykker i at du vil overholde alle slike vilkår. Sony er ikke ansvarlig for eventuelt tap eller skade, uansett årsak, i forbindelse med bruk av Koblede nettsteder og tjenester, og din tilgang til Koblede nettsteder og tjenester skjer utelukkende på din egen risiko. Ingenting i Tjenesten skal forstås som en anbefaling og/eller godkjennelse fra Sony av innholdet i de Koblede nettsteder og tjenester, herunder alle produkter og/eller tjenester som vises på og/eller tilbys via slike Koblede nettsteder og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal anses å angi et partnerskap eller lignende mellom operatørene av de Koblede nettsteder og tjenester og Sony.

4. MEDLEMSINNHOLD
(1) Du bekrefter og garanterer at: (a) du har rett til å inngå avtale om disse Vilkårene, (b) du har rett til å legge ut, laste opp og vise Medlemsinnholdet via Tjenesten, (c) du har rett til å tildele de lisenser som tildeles i henhold til disse Vilkårene, og (d) Sonys utnyttelse av rettighetene du har gitt i henhold til disse Vilkårene ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter, herunder, uten begrensning, tredjeparts immaterielle rettigheter.
(2) I forbindelse med bruksrettighetene som Sony gir deg i tilknytning til Tjenesten, og de potensielle fordeler knyttet til dette, gir du Sony, dets morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, rettsetterfølgere, lisenshavere og stedfortredere, en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, evigvarende, vederlagsfri lisens til å (a) lagre, kopiere, reprodusere, publisere og tilpasse ditt Medlemsinnhold for det formål å dele, etter ditt valg, ditt Medlemsinnhold med Tredjeparts SNS-tjenester, og (b) bruke informasjonen som Sony får i forbindelse med din bruk av Tjenesten for det formål å forbedre Tjenesten.
I forholdet mellom Sony og deg vil du eie ditt Medlemsinnhold, mens Sony og dets lisensgivere vil eie alle rettigheter og interesser (herunder alle immaterielle rettigheter) i og til Tjenesten, teknologi, informasjon, dokumenter, filer, nettsider eller andre produkter utviklet i forbindelse med Tjenesten fra tid til annen.
(3) Til tross for hva som følger av Retningslinjene for personvern, gis Sony uttrykkelig tillatelse til å utlevere Medlemsinnhold og enhver annen informasjon tilknyttet et Medlem som Sony har fått i forbindelse med levering av Tjenesten til en tredjepart:
(i) for å overholde et rettslig krav;
(ii) dersom et Medlem samtykker til slik utlevering til en tredjepart;
(iii) for å håndheve rettighetene til Sony under disse Vilkårene;
(iv) ved tvister i forbindelse med Tjenesten eller disse Vilkårene, eller
(v) for å beskytte rettigheter, liv, eller eiendom tilhørende Sony, et Medlem eller en tredjepart, herunder andre Medlemmer.

5. MEDLEMMETS FORPLIKTELSER
(1) Du er ansvarlig for enhver aktivitet på Tjenesten som skjer under din bruker-ID.
(2) Du skal overholde alle vilkår for bruk av Koblede nettsteder og tjenester, herunder Tredjeparts SNS-tjenester.
(3) Du samtykker i at Sony (i) ikke støtter noe av Medlemsinnholdet selv eller de synspunkter som uttrykkes i slikt Medlemsinnhold, og (ii) skal ikke på noen måte være ansvarlig for handlinger utført av Medlemmer eller for Medlemsinnhold.
(4) Du er selv ansvarlig for Medlemsinnhold som du laster opp, viser eller deler ved bruk av Tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ansvar for karakteren, innholdet, temaet, synspunkter du uttrykker, viser eller publiserer i ditt Medlemsinnhold. Du skal forsvare og holde Sony skadesløs fra alle krav og/eller skader som oppstår i forbindelse med din bruk av Tjenesten, ditt Medlemsinnhold og /eller ditt brudd på disse Vilkårene.

6. IKKE-KOMMERSIELL BRUK
Tjenesten er ment kun for personlig og ikke-kommersiell bruk.

7. ØVRIGE FORPLIKTELSER FOR MEDLEMMER
(1) Du samtykker til ikke å legge ut, laste opp, vise eller dele med andre via noen del av Tjenesten, Medlemsinnhold som:
(a) inneholder andres materiale som er beskyttet av opphavsrett, varemerker eller forretningshemmeligheter, patenter eller andre immaterielle rettigheter, uten uttrykkelig tillatelse fra innehaveren eller eieren, og som derfor krenker slike parters opphavsrett, ideelle rettigheter, eierrettigheter, forretningshemmeligheter, varemerke, patent eller andre immaterielle eller andre rettigheter;
(b) inneholder falske eller misvisende uttalelser om fakta eller beskrivelser av materialets opprinnelse eller kommunikasjon;
(c) krenker personvernet til en enkeltperson, eller upersonliggjør en enkeltperson;
(d) inneholder et virus, kan ødelegge filer eller annet innhold som kan kompromittere eller skade en tredjepart;
(e) utgjør en straffbar handling, gir grunnlag for erstatningsansvar, eller bryter gjeldende lover eller forskrifter, eller oppfordrer noen til å bryte loven, eller oppfordrer til ulovlig aktivitet;
(f) inneholder eller gir uttrykk for fordommer, rasisme eller hat, eller er etnisk støtende eller upassende;
(g) er eller kan bli oppfattet av Sony eller tredjeparter som ærekrenkende, injurierende, nedsettende, uanstendig, pornografisk, blasfemisk, truende, fornærmende, villedende, støtende, vulgært, etnisk støtende eller upassende, inkludert nakenhet, innhold for voksne, ulovlig innhold, innhold av seksuell karakter eller uakseptabel språkbruk;
(h) forstyrrer andres bruk av Tjenesten, eller
(i) inneholder linker til Medlemsinnhold som gjør noe av det ovennevnte.
(2) Du samtykker til ikke å oversette, foreta omvendt utvikling av, dekompilere, demontere eller lage avledede verk fra programvare som inngår i Tjenesten.

8. BEGRENSNINGSER FOR LAGRING
(1) Du erkjenner og samtykker i at;
(i) Sony kan slette ditt Medlemsinnhold hvis Sony anser, etter eget skjønn, at størrelsen på Medlemsinnhold (inkludert andre medlemmer) overstiger lagringskapasiteten som er fastsatt av Sony for Tjenesten, uten varsel og uten å pådra seg noe ansvar overfor deg;
(ii) Sony kan slette ditt Medlemsinnhold i den utstrekning det er nødvendig for vedlikehold av anretningene for Tjenesten, uten varsel og uten å pådra seg noe ansvar overfor deg, og
(iii) en viss teknisk behandling eller reformatering av ditt Medlemsinnhold kan være påkrevd for å (a) utføre indekseringsfunksjoner, (b) overholde tekniske krav for tilknyttet nettverk, eller (c) overholde begrensningene i Tjenesten eller andre lignende krav.
(2) Du erkjenner og samtykker i at som et resultat av Sonys sletting av Medlemsinnhold som beskrevet ovenfor eller avslutning eller opphør av Tjenesten, kan det hende at noe av ditt Medlemsinnhold som du har lastet opp til Tredjeparts SNS-tjenester via Tjenesteserveren, ikke lenger vil være mulig å få tilgang til fra, eller være tilgjengelig for, de aktuelle Tredjeparts SNS-tjenester. Derfor, hvis du ønsker å unngå slik manglende tilgjengelighet, anbefaler vi at du laster opp Medlemsinnholdet direkte til slike Tredjeparts SNS-tjenester og avstår fra å laste opp via Tjenesten.
(3) Du er selv ansvarlig for å ta en sikkerhetskopi av Medlemsinnholdet. Sony er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår i forbindelse med tap, ødeleggelse eller endring av data du laster opp via Tjenesten.

9. IMMATERIELLE RETTIGHETER
Med unntak av ditt eget Medlemsinnhold tilhører alle rettigheter vedrørende informasjon, programvare og innhold som er tilgjengelig via Tjenesten, Sony eller dets leverandører/ lisensgivere.

10. ENDRINGER I TJENESTEN
Sony kan, etter eget skjønn, velge å endre, slette, redusere eller avvikle selve Tjenesten eller funksjoner eller funksjonalitet som inngår i Tjenesten. Sony skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for slik endring. Tjenesten er ikke utformet som eller er ment for å brukes som en datalagringsenhet for gjenoppretting i forbindelse med katastrofer eller nødssituasjoner. Du er ansvarlig for å opprette og vedlikeholde kopier av ditt Medlemsinnhold som back-up på eget ansvar og for egen kostnad, før Medlemsinnhold legges ut eller lastes opp. Tilgjengeligheten og mengden av elektronisk lagringsplass for innhold kan endres av Sony fra tid til annen.

11. INNSTILLING AV TJENESTEN
(1) Sony kan midlertidig innstille eller avslutte Tjenesten, uten varsel, i tilfelle (i) vedlikehold av anretningene for Tjenesten, (ii) brann, strømbrudd, naturkatastrofer som forårsaker at Tjenesten er ubrukelig, og/eller (iii) enhver annen hendelse som forårsaker at Sony anser innstilling av Tjenesten nødvendig eller ønskelig.
(2) Ikke i noe tilfelle skal Sony være ansvarlig overfor Medlemmet for eventuelle tap eller skader påført Medlemmet som følge av innstilling av Tjenesten.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER
Sony gir ingen garanti av noe slag med hensyn til at:
(a) Tjenesten vil tilfredsstille dine krav;
(b) det ikke er noen feil i programvaren som inngår i Tjenesten, eller at slike feil, om noen, vil bli rettet;
(c) at Tjenesten vil være rettidig, sikker, feilfri eller uavbrutt;
(d) Tjenesten eller noe innhold, produkt eller informasjon i Tjenesten er nøyaktig, korrekt, pålitelig eller fullstendig;
(e) Medlemsinnhold som legges ut, vises, lagres eller deles via Tjenesten vil ikke bli endret, slettet eller skadet, eller vil være tilgjengelig for tilgang, opplasting eller nedlastning til enhver tid eller på ubestemt tid;
(f) et bestemt resultat kan oppnås ved bruk av Tjenesten, eller
(g) Tjenesten er fri for virus eller andre komponenter som kan infisere, skade eller forårsake skade på datautstyr, data, programvare eller annen eiendom når du får tilgang til, kjører, laster ned fra, laster opp til eller på annen måte bruker Tjenesten, eller innhold i Tjenesten.

SONY FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ANSVAR FOR ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER GARANTI OM OMSETTELIGHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER GARANTI MOT KRENKELSE AV PRODUKTER, INNHOLD, INFORMASJON ELLER TJENESTER PUBLISERT I ELLER TILGJENGELIGE VIA TJENESTEN.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelse av visse garantier, så det kan hende at noen av de ovennevnte begrensningene ikke gjelder for deg.

13. SLETTING AV MEDLEMSINNHOLD/OPPHAVSRETTSLIG BESKYTTET MATERIALE
(1) Sony kan slette ditt Medlemsinnhold uten varsel og uten å pådra seg noe ansvar overfor deg.
(2) Du samtykker til ikke å bruke Tjenesten til ulovlige formål.
(3) Det er Sonys policy å rapportere tilfeller hvor det foreligger mistanke om ulovlige aktiviteter til de organer som håndhever loven og å samarbeide fullt ut med deres etterforskning. Du erkjenner og samtykker i at denne policyen vil bli fulgt i forbindelse med Tjenesten.
(4) Din bruk av Tjenesten forutsetter overholdelse av alle gjeldende lover, forordninger, regler og forskrifter, herunder, men ikke begrenset til, regler vedrørende overføring av tekniske data.

14. AVSLUTNING AV MEDLEMSKAP
Sony forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å stanse og/eller avslutte hele eller deler av Tjenesten midlertidig eller permanent, avslutte ditt medlemskap, eller fjerne ditt Medlemsinnhold, eller redigere, slette eller fjerne ethvert Medlemsinnhold fra Tjenesten uten forutgående varsel til deg for hvilken som helst grunn eller uten grunn.

15. GARANTIER, ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER
I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER, TILBYS TJENESTEN, INKLUDERT ALT INNHOLD, PRODUKTER, TJENESTER OG INFORMASJON SOM GJØRES TILGJENGELIG ELLER GIS TILGANG TIL VIA TJENESTEN, "SOM DEN ER" ("AS IS"), UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. BRUK AV TJENESTEN SKJER PÅ EGEN RISIKO OG ETTER DITT EGET SKJØNN. DU ER SELV ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DITT DATASYSTEM, ELLER FOR TAP AV DATA, ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV SLIK BRUK.

16. FRASKRIVELSE AV ERSTATNINGSANSVAR, ERSTATNINGSBEGRENSNING
Selv om Sony eller noen av dets autoriserte representanter eller leverandører er underrettet om muligheten for slikt tap, skal Sony, dets autoriserte representanter eller leverandører ikke under noen omstendigheter (herunder, men ikke begrenset til, ved deres uaktsomhet) være ansvarlige for noe direkte, indirekte, tilfeldige eller spesielle tap, følgetap eller bøter som følge av ethvert krav, tap og/eller rettslig forfølgning, enten i eller utenfor kontraktsforhold (herunder, men ikke begrenset til, som følge av uaktsomhetsansvar), eller på annen måte, knyttet til din bruk av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til:
(a) kvaliteten, påliteligheten, nøyaktigheten eller fullstendigheten av Tjenesten;
(b) enhver endring, publisering, visning, manglende lagring, manglende indeksering, tap, sletting, tap av tilgang til eller skade på ditt Medlemsinnhold, datautstyr, programvare, data eller tekst, bilde, video, musikk, lyd eller lydfil eller annet materiale som følge av din bruk av Tjenesten;
(c) enhver skade, feil, utelatelser, kostnader, tap eller skader som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke (enten på grunn av avbrudd, innstilling, opphør eller annet) av Tjenesten, Medlemsinnhold eller annet innhold, produkter, tjenester eller informasjon gitt i Tjenesten;
(d) enhver feil, forsinkelse, manglende levering eller avbrudd i Tjenesten;
(e) enhver skade som følge av nedlastning eller tilgang til Medlemsinnhold;
(f) enhver uautorisert tilgang til eller endring av Medlemsinnhold eller ethvert brudd på sikkerheten knyttet til Tjenesteserveren, eller
(g) kostnadene ved anskaffelse av eventuelle erstatningsvarer eller -tjenester.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke ansvarsfraskrivelse eller begrensning av følgeskader eller tilfeldige skader, og det kan derfor hende at ovennevnte begrensning ikke gjelder for deg. Noen medlemmer kan ha ytterligere rettigheter.

Hvis, til tross for de ovennevnte begrensningene, Sony, dets representanter og/eller leverandører skulle bli funnet ansvarlig overfor en Medlem for en hvilken som helst grunn, til tross for enhver annen bestemmelse i disse Vilkårene, skal det totale samlede erstatningsansvar som følge av disse Vilkårene og din bruk av Tjenesten, ikke overstige ett hundre amerikanske dollar (USD 100,00).

17. PERSONVERN
Det er Sonys policy å respektere personvernet til alle sine kunder. For mer informasjon, vennligst se våre fullstendige Retningslinjer for personvern.

18. SKADESLØSHOLDELSE
Siden du selv er ansvarlig for din bruk av Tjenesten og konsekvensene av dette, samtykker du i å forsvare og holde Sony, dets morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, styremedlemmer, ansatte, lisensgivere, leverandører og andre brukere av Tjenesten, skadesløse fra alle krav, tap, utgifter og/eller ansvar, herunder advokat- eller eksperthonorar, fremsatt av tredjepart på grunn av eller som følge av:
(a) din bruk av Tjenesten;
(b) din overtredelse av Vilkårene eller gjeldende vilkår for bruk av Koblede nettsteder eller tjenester;
(c) din overtredelse av en tredjeparts rettigheter om personvern;
(d) din overtredelse eller krenkelse av tredjeparts opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter, patenter eller andre immaterielle rettigheter, eller
(e) Medlemsinnhold.

19. FORCE MAJEURE
Sony er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller feil i ytelser som direkte eller indirekte er forårsaket av hendelser utenfor Sonys rimelige kontroll, herunder, men ikke begrenset til, feil eller avbrudd på internett, strømbrudd, feil i datamaskiner, telekommunikasjon eller annet utstyr, streik, arbeidstakertvister, opptøyer, opprør, sivile ordensforstyrrelser, mangel på arbeidskraft eller materialer, branner, oversvømmelser, stormer, eksplosjoner, naturkatastrofer, krig, myndighetshandlinger, ordre fra nasjonale eller utenlandske domstoler eller manglende ytelser fra tredjeparter.

20. OPPHØR AV TJENESTEN
Hvis du har innvendinger mot noen del av disse Vilkårene eller eventuelle senere endringer av disse, eller blir misfornøyd med Tjenesten eller noen transaksjon inngått via Tjenesten, er ditt eneste tilgjengelige handlingstiltak umiddelbart å avslutte bruken av Tjenesten. Den foregående setningen angir ditt eneste rettsmiddel vedrørende eventuelle innvendinger mot Vilkårene eller misnøye med Tjenesten.

Ethvert opphør i henhold til enhver bestemmelse i disse Vilkårene kan tre i kraft uten forutgående varsel, og Sony kan umiddelbart slette og kvitte seg med alt ditt Medlemsinnhold, og/eller forby din ytterligere tilgang til Tjenesten. Ved ethvert opphør av disse Vilkårene, vil din rett til å bruke Tjenesten umiddelbart opphøre. Sony vil ikke ha noen plikt til deretter å betjene eller gi tilgang til ditt Medlemsinnhold, eller videresende materiale lagret via Tjenesten eller eventuelle uleste eller usendte meldinger. Sony kan beholde visse materialer for administrative og andre grunner.

21. AVKALL PÅ BRUK AV JURY VED RETTSAK
PARTENE GIR HERVED AVKALL PÅ BRUK AV JURY VED RETTSSAK I TILKNYTNING TIL EVENTUELLE TVISTER TILKNYTTET DISSE VILKÅRENE ELLER TJENESTEN.

22. GENERELT
Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Sony vedrørende Tjenesten, og den erstatter enhver annen avtale, forslag eller kommunikasjon, skriftlig eller muntlig, mellom deg og Sony vedrørende Tjenesten.

Hvis en domstol under kompetent jurisdiksjon finner at en bestemmelse i disse Vilkårene er ulovlig, ikke kan håndheves eller er i strid med gjeldende rett, skal en slik bestemmelse tolkes så nær som mulig for å reflektere den opprinnelige hensikten med disse Vilkårene, med de øvrige bestemmelsene som er igjen i full kraft og effekt.

Enhver unnlatelse fra Sony med hensyn til å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser med mindre Sony erkjenner og samtykker i dette skriftlig.

Sony kan overdra disse Vilkårene til enhver tredjepart etter eget forgodtbefinnende. Du skal ikke overdra eller viderelisensiere rettighetene som er gitt under disse Vilkårene uten skriftlig forhåndssamtykke fra Sony.

Du samtykker i at enhver rettslig forfølgning som følge av eller i tilknytning til Tjenesten må iverksettes innen ett (1) år etter at årsaken til den rettslige forfølgningen oppstod, hvis ikke er adgangen til å foreta slik rettslig forfølgning sperret permanent.