Gebruiksvoorwaarden News Suite (Socialife)
Laatste Herziene Versie: 1 oktober 2016

[ Language : Dutch, Nederlands ]

In deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn de voorwaarden neergelegd voor het gebruik van een bepaalde dienst van Sony Network Communications Inc. ("Sony"), genaamd “News Suite (Socialife)” (de "Dienst"), die wordt aangeboden aan geregistreerde gebruikers (elk afzonderlijk een "Lid" of "u").

LEES DEZE VOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN DE DIENST (“PRIVACYBELEID”) ZORGVULDIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID.

Om de Dienst te kunnen gebruiken, kan het daarnaast nodig zijn om gebruik te maken van diensten van derden, die hun eigen gebruiksvoorwaarden hanteren. U wordt dringend geadviseerd om, alvorens gebruik te maken van de Dienst, de voorwaarden te lezen die gelden voor het gebruik van dergelijke diensten van derden.

De Dienst is uitsluitend beschikbaar voor inwoners van België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland (onder voorbehoud van wijzigingen) die ouder zijn dan 13 jaar.

1. LIDMAATSCHAP
(1) De Voorwaarden bestaan uit: (a) alle hierna volgende voorwaarden en bepalingen; (b) alle voorschriften en beleidsregels die van tijd tot tijd door de Dienst bekend worden gemaakt; en (c) het Privacybeleid, die allemaal van tijd tot tijd door Sony kunnen worden gewijzigd. Sony kan via de Dienst een mededeling op de website plaatsen of berichten versturen om u te informeren over wijzigingen in deze Voorwaarden, het Privacybeleid, de Dienst, of andere belangrijke zaken. Informatie die aldus door Sony wordt geplaatst of verstuurd, vormt een kennisgeving aan u. Eventuele wijzigingen van deze Voorwaarden treden onmiddellijk na plaatsing van de mededeling of na het versturen van het bericht in werking. Door de Dienst te blijven gebruiken na plaatsing van de mededeling of het versturen van het bericht, bevestigt u dat u akkoord gaat met en zich zult houden aan de gewijzigde Voorwaarden.
(2) Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient u eerst een gebruikersaccount aan te maken en de door Sony gevraagde gegevens volledig en correct aan Sony te verstrekken. Daarnaast kan de Dienst worden gebruikt met de gebruikersaccounts van bepaalde diensten die door derden worden geëxploiteerd en door Sony speciaal kunnen worden aangewezen. Iedereen mag slechts één (1) lidmaatschap bezitten. Bij het gebruik van de Dienst mag u geen gebruikmaken van de gebruikersnaam van iemand anders.
Wanneer er wijzigingen zijn in de gegevens die u aan ons hebt verstrekt, dient u Sony daarvan onmiddellijk in kennis te stellen door middel van een door Sony speciaal daarvoor aangewezen formulier. Het is niet toegestaan uw lidmaatschap over te dragen aan derden.


2. DE DIENST
(1) De term “Dienst” omvat alle functionaliteiten die door Sony op of door middel van de applicatie beschikbaar worden gesteld onder de naam “News Suite (Socialife)”. Sony kan naar eigen goeddunken elementen toevoegen aan, verwijderen uit of wijzigen in de Dienst. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle nieuwe tekst, content, bestanden, gegevens, producten, diensten, informatie, software, softwaretools of andere features ter uitbreiding of verbetering van de bestaande Dienst. Er kunnen speciale voorwaarden gelden voor de opslag van foto’s of audiovisueel materiaal en/of het gebruik van diensten van derden. Door gebruik te maken van de Dienst, kunt u toegang hebben tot sociale-netwerkdiensten van door Sony aangewezen derden (“SNS-diensten van Derden”) en content van derden die wordt geleverd door middel van real simple syndication (“RSS-feeds”). Daarnaast kunt u “Ledencontent” plaatsen, weergeven en delen met gebruikers van SNS-diensten van Derden door dergelijke Ledencontent te uploaden naar de SNS-diensten van Derden via de voor de Dienst gebruikte server (“Server van de Dienst”). “Ledencontent” kan bestaan uit afbeeldingen, video’s, gegevens, tekst en/of andere materialen van uzelf of van andere partijen ten aanzien waarvan u rechtsgeldig gerechtigd bent om de in verband met de Dienst bedoelde handelingen te verrichten. Ledencontent in de vorm van afbeeldingen en video’s zal worden geüpload naar de Server van de Dienst. Hierop zijn de voorwaarden van artikel 8, lid 2 van toepassing.
(2) U bent ermee bekend en stemt ermee in dat u als enige aansprakelijk bent voor de voorbereiding van eventuele apparatuur en voor eventuele kosten die in verband met het gebruik van de Dienst noodzakelijk zijn.
(3) De Dienst is niet beschikbaar voor ondernemingen of bedrijven en wordt slechts verleend aan particulieren.
(4) De Dienst kan advertenties en aanbiedingen van Sony, Sony Corporation, haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen of derden publiceren.

3. LINKS NAAR DIENSTEN VAN DERDEN
Websites en diensten van derden waarnaar de Dienst een link bevat of die een link naar de Dienst bevatten, uitdrukkelijk met inbegrip van de SNS-diensten van Derden en RSS-feeds (“Gerelateerde Sites en Diensten”), zijn zelfstandig eigendom van en worden onderhouden door deze derden en vallen niet onder de zeggenschap en/of het toezicht van Sony, met inbegrip van eventueel toepasselijke gebruiksvoorwaarden of eventueel verschuldigde vergoedingen in verband met het gebruik van dergelijke Gerelateerde Sites en Diensten. Op het gebruik van Gerelateerde Sites en Diensten zijn de voorwaarden van de exploitant van de betreffende Gerelateerde Site of Dienst van toepassing. U stemt ermee in dat u zich aan al dergelijke voorwaarden zult houden. Sony is niet verantwoordelijk voor enigerlei schade, hoe dan ook veroorzaakt, in verband met het gebruik van Gerelateerde Sites en Diensten. Het bezoeken van Gerelateerde Sites en Diensten geschiedt geheel op eigen risico. Niets in de Dienst dient te worden opgevat als aanbeveling en/of goedkeuring door Sony van de inhoud van de Gerelateerde Sites en Diensten of van producten en/of diensten die te zien zijn op en/of geleverd worden via dergelijke Gerelateerde Sites en Diensten. Niets in deze Voorwaarden dient te worden geacht een samenwerkingsverband of iets dergelijks tussen de exploitant van de Gerelateerde Sites en Diensten en Sony tot stand te brengen.

4. LEDENCONTENT
(1) U verklaart en garandeert dat: (a) u het recht hebt om met deze Voorwaarden in te stemmen; (b) u het recht hebt om via de Dienst Ledencontent te plaatsen, te uploaden en weer te geven; (c) u het recht hebt om de uit hoofde van deze Voorwaarden verleende licenties te verlenen; en (d) het gebruik door Sony van de rechten die u uit hoofde van de Voorwaarden hebt verleend, geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele-eigendomsrechten van derden.
(2) Met het oog op de door Sony aan u verleende gebruiksrechten met betrekking tot de Dienst en de mogelijk daarmee samenhangende voordelen verleent u Sony, haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, (rechts)opvolgers, licentiehouders en rechtverkrijgenden een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, royalty-vrije licentie om (a) uw Ledencontent op te slaan, te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken en aan te passen teneinde, indien u dat wenst, uw Ledencontent te delen met SNS-diensten van Derden, en (b) de informatie die Sony in verband met uw gebruik van de Dienst verkrijgt, te gebruiken om de Dienst te verbeteren.
In de relatie tussen Sony en u geldt dat de eigendom van uw eigen Ledencontent bij u berust en dat de eigendom van alle (eigendoms)rechten op en belangen (met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten) bij de Dienst, de technologie, informatie, documenten, bestanden, websites of andere van tijd tot tijd in samenhang met de Dienst ontwikkelde producten bij Sony en haar licentiegevers berust.
(3) Niettegenstaande het Privacybeleid is het Sony uitdrukkelijk toegestaan om Ledencontent en andere informatie met betrekking tot een Lid die Sony in verband met de levering van de Dienst heeft verkregen, bekend te maken aan een derde:
(i) om aan een wettelijk voorschrift te voldoen;
(ii) indien een Lid instemt met bekendmaking daarvan aan een derde;
(iii) om de rechten van Sony op grond van deze Voorwaarden af te dwingen;
(iv) in geval van geschillen in verband met de Dienst of deze Voorwaarden; of
(v) om de rechten, het leven of de eigendommen van Sony, een Lid of een derde, met inbegrip van andere Leden, te beschermen.

5. VERPLICHTINGEN VAN LEDEN
(1) U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten via de Dienst die onder uw gebruikersnaam plaatsvinden.
(2) U dient zich te houden aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Gerelateerde Sites en Diensten, uitdrukkelijk met inbegrip van de SNS-diensten van Derden.
(3) U stemt ermee in dat Sony (i) Ledencontent als zodanig of de daarin verwoorde opvattingen niet onderschrijft en (ii) op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het gedrag van Leden of voor Ledencontent.
(4) U bent als enige verantwoordelijk voor de Ledencontent die u door middel van de Dienst uploadt, weergeeft of deelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de verantwoordelijkheid voor de aard, de inhoud en het onderwerp van uw Ledencontent en de opvattingen die u daarin verwoordt, weergeeft of bekendmaakt. U dient Sony te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen en/of schade(vergoedingen) die voortvloeien uit uw gebruik van de Dienst, uw Ledencontent en/of uw schending van deze Voorwaarden.

6. NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK
De Dienst is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

7. ANDERE VERPLICHTINGEN VAN LEDEN
(1) U stemt ermee in via geen enkel onderdeel van de Dienst Ledencontent te plaatsen, te uploaden, weer te geven of met anderen te delen die:
(a) materiaal van anderen bevat dat beschermd wordt door auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen, octrooien of andere wetgeving inzake intellectuele eigendom zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur of eigenaar daarvan, waarmee derhalve inbreuk zou worden gemaakt op de auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten;
(b) een valse of misleidende voorstelling van zaken of beschrijving van de herkomst van het materiaal of de berichten bevat;
(c) iemands privacyrechten aantast of iemand impersoneert;
(d) een virus bevat of bestanden of andere content kan beschadigen en daardoor derden kan compromitteren of benadelen;
(e) een strafbaar feit vormt, aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, iemand aanmoedigt om de wet te overtreden of aanzet tot illegale activiteiten;
(f) uitdrukking geeft aan intolerantie, racisme of haat dan wel beledigend, laakbaar of ongepast is ten aanzien van bepaalde etnische groepen;
(g) door Sony of derden wordt of kan worden beschouwd als lasterlijk, smadelijk, minachtend, obsceen, pornografisch, heiligschennend, bedreigend, beledigend, misleidend, aanstootgevend of grof dan wel als beledigend, laakbaar of ongepast ten aanzien van bepaalde etnische groepen, met inbegrip van naaktheid, ‘adult content’, illegale content, seksueel getinte content of onaanvaardbaar taalgebruik;
(h) andermans gebruik van de Dienst verstoort; of
(i) links bevat naar Ledencontent met een van de bovenstaande kenmerken.
(2) U stemt ermee in om de in de Dienst opgenomen software niet te vertalen, te reverse-engineeren, te decompileren, te disassembleren of afgeleide werken ervan te creëren.

8. BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT OPSLAG
(1) U bent ermee bekend en stemt ermee in dat:
(i) Sony, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat er enige aansprakelijkheid jegens u ontstaat, uw Ledencontent mag verwijderen indien Sony naar eigen inzicht van oordeel is dat de omvang van de Ledencontent (met inbegrip van die van andere Leden) de door Sony bepaalde opslaglimiet voor de Dienst overschrijdt;
(ii) Sony, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat er enige aansprakelijkheid jegens u ontstaat, uw Ledencontent mag verwijderen voor zover dat noodzakelijk is voor het onderhoud van de faciliteiten van de Dienst; en
(iii) bepaalde technische verwerking of herformattering van uw Ledencontent noodzakelijk kan zijn om (a) indexeerfuncties uit te voeren; (b) aan de technische eisen van het verbindingsnetwerk te voldoen; of (c) deze af te stemmen op de beperkingen van de Dienst of vergelijkbare eisen.
(2) U erkent en stemt voorts in met de mogelijkheid dat, als gevolg van de verwijdering door Sony van Ledencontent zoals hierboven bedoeld of de beëindiging of staking van de Dienst, bepaalde Ledencontent die u via de Servers van de Dienst hebt geüpload naar de SNS-diensten van Derden, niet langer toegankelijk is vanaf, of beschikbaar is voor deze SNS-diensten van Derden. Indien u een dergelijke niet-toegankelijke situatie wilt vermijden, adviseren wij u derhalve de Ledencontent rechtstreeks naar deze SNS-diensten van Derden te uploaden en dit niet via de Dienst te doen.
(3) U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van een reservekopie van de Ledencontent. Sony is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of wijziging van gegevens die u via de Dienst uploadt.

9. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
Afgezien van uw eigen Ledencontent berusten alle rechten met betrekking tot informatie, software en content die via de Dienst beschikbaar is, bij Sony of haar leveranciers/ licentiegevers.

10. WIJZIGINGEN IN DE DIENST
Sony kan er geheel naar eigen goeddunken voor kiezen om de Dienst zelf of bepaalde features of functionaliteiten van de Dienst te wijzigen, te verwijderen, te beperken of te staken. Sony is jegens u of derden niet aansprakelijk voor dergelijk wijzigingen. De Dienst is niet ontworpen als of bedoeld om te worden gebruikt als disaster recovery- of noodvoorziening voor gegevensopslag. Alvorens Ledencontent te plaatsen of te uploaden, dient u zelf, voor uw eigen verantwoordelijkheid en op uw eigen kosten, kopieën van uw Ledencontent te maken en als back-ups te bewaren. De beschikbaarheid en de hoeveelheid online opslagruimte voor content kan door Sony van tijd tot tijd worden gewijzigd.

11. OPSCHORTING VAN DE DIENST
(1) Sony kan de Dienst zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk opschorten of beëindigen in geval van (i) onderhoud van de faciliteiten van de Dienst, (ii) brand, stroomstoringen of natuurrampen waardoor de Dienst onbruikbaar wordt en/of (iii) andere gebeurtenissen die naar Sony’s oordeel opschorting van de Dienst noodzakelijk of wenselijk maken.
(2) In geen geval is Sony jegens Leden aansprakelijk met betrekking tot schade die Leden ondervinden als gevolg van opschorting van de Dienst.

12. AFWIJZING VAN GARANTIES
Sony staat er niet voor in en geeft geen garanties van enigerlei aard dat:
(a) de Dienst aan uw eisen voldoet;
(b) de Dienst vrij is van fouten in de software of dat eventuele fouten zullen worden verholpen;
(c) de Dienst tijdig, veilig, foutloos of ononderbroken zal functioneren;
(d) de Dienst en content, producten of informatie op de Dienst juist, betrouwbaar en volledig zijn;
(e) de Ledencontent die via de Dienst wordt geplaatst, weergegeven, opgeslagen of gedeeld, niet zal worden gewijzigd, verwijderd of beschadigd, of te allen tijde of voor onbepaalde tijd beschikbaar zal zijn om te openen, te uploaden of te downloaden;
(f) een bepaald resultaat kan worden behaald door de Dienst te gebruiken; of
(g) de Dienst vrij is van virussen of andere elementen die computerapparatuur, gegevens, software of andere eigendommen kunnen infecteren of beschadigen wanneer u de Dienst – of content op de Dienst – opent, doorzoekt, downloadt, uploadt of anderszins gebruikt.

SONY WIJST ALLE GARANTIES, VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, UITDRUKKELIJK VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN VOOR WAT BETREFT PRODUCTEN, CONTENT, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE OP OF VIA DE DIENST ZIJN GEPUBLICEERD OF BESCHIKBAAR ZIJN.

In sommige landen is het niet toegestaan om bepaalde garanties uit te sluiten. Daarom is het mogelijk dat sommige van de bovenstaande uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

13. VERWIJDERING VAN LEDENCONTENT/AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL
(1) Sony mag, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat er enige aansprakelijkheid jegens u ontstaat, uw Ledencontent verwijderen.
(2) U stemt ermee in dat u de Dienst niet voor illegale doeleinden zult gebruiken.
(3) Sony’s beleid is om vermoedens van illegale activiteiten te melden bij de handhavingsinstanties en volledig mee te werken aan hun onderzoek. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat dit beleid ook in verband met de Dienst zal worden toegepast.
(4) U mag de Dienst gebruiken op voorwaarde dat u zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving houdt, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten inzake de verzending van technische gegevens.

14. BEËINDIGING VAN LIDMAATSCHAP
Sony behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, om welke reden dan ook of zonder reden, de Dienst naar eigen goeddunken tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk te staken en/of te beëindigen, uw lidmaatschap te beëindigen, uw Ledencontent te verwijderen of Ledencontent uit de Dienst, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, te bewerken, te wissen of te verwijderen.

15. AFWIJZING VAN GARANTIE
VOOR ZOVER OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, WORDT DE DIENST, MET INBEGRIP VAN ALLE VIA DE DIENST BESCHIKBAAR GESTELDE OF GEOPENDE CONTENT, PRODUCTEN, DIENSTEN EN INFORMATIE, GELEVERD “AS IS", ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. U GEBRUIKT DE DIENST VOOR EIGEN RISICO EN GEHEEL NAAR EIGEN GOEDDUNKEN. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENST.

16. BEPERKING VAN AANPRAKELIJKHEID
Zelfs wanneer Sony of een van haar bevoegde vertegenwoordigers of leveranciers op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade(vergoeding), zijn Sony en haar bevoegde vertegenwoordigers of leveranciers in geen geval (met inbegrip van maar niet beperkt tot hun nalatigheid) aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, bedrijfs- of gevolgschade of bij wijze van straf opgelegde ('punitieve') schadevergoeding voor (rechts)vorderingen en/of schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid) hetzij anderszins, met betrekking tot uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
(a) de kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Dienst;
(b) enig(e) wijziging, verandering, publicatie, weergave, niet-opslag, niet-indexatie, verlies, verwijdering, beperkte toegang tot, beschadiging van of schade aan uw Ledencontent, computerapparatuur, software, gegevens of tekst-, beeld-, video-, muziek-, geluids- of audiobestanden of andere materialen die voortvloeien uit uw gebruik van de Dienst;
(c) benadeling, fouten, onvolkomenheden, kosten, verliezen of schade voortvloeiend uit het gebruiken of juist niet kunnen gebruiken (vanwege onderbreking, opschorting, beëindiging of anderszins) van de Dienst, Ledencontent of via de Dienst aangeboden content, producten, diensten of informatie;
(d) storingen, vertragingen, leveringsfouten of onderbrekingen in de Dienst;
(e) benadeling als gevolg van het downloaden of openen van Ledencontent;
(f) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van Ledencontent of inbreuk op de veiligheid met betrekking tot de Server van de Dienst; of
(g) de kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten.
In sommige landen is het niet toegestaan om gevolgschade of incidentele schade uit te sluiten of te beperken. Daarom is het mogelijk dat de voorgaande beperking niet op u van toepassing is. Sommige leden kunnen aanvullende rechten hebben.

Indien Sony, haar vertegenwoordigers en/of leveranciers, ondanks de bovenstaande beperkingen, om welke reden dan ook aansprakelijk worden gesteld jegens een Lid, niettegenstaande andere bepalingen in deze Voorwaarden, is haar totale aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze Voorwaarden en uw gebruik van de Dienst beperkt tot maximaal honderd US-dollar (USD 100,--).

17. PRIVACY
Sony's beleid is om de privacy van al haar klanten te respecteren. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons volledige Privacybeleid.

18. VRIJWARING
Aangezien u als enige verantwoordelijk bent voor uw gebruik van de Dienst en de consequenties daarvan, stemt u ermee in om Sony, haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, licentiegevers, opdrachtnemers of andere gebruikers van de Dienst te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen en met betrekking tot alle vorderingen, eisen, verliezen, onkosten en/of aansprakelijkheden van derden, met inbegrip van kosten van advocaten of deskundigen, als gevolg van of voortvloeiend uit:
(a) uw gebruik van de Dienst;
(b) uw overtreding van de Voorwaarden of de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van een Gerelateerde Site of Dienst;
(c) uw schending van de privacyrechten van derden;
(d) uw schending van of inbreuk op auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden; of
(e) Ledencontent.

19. OVERMACHT
Sony is niet aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen wanneer deze direct of indirect het gevolg is van oorzaken die buiten haar redelijke macht liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot een storing of onderbreking in het internet, stroomstoring, storing in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke ongeregeldheden, arbeids- of materiaaltekorten, branden, overstromingen, stormen, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsmaatregelen, uitspraken van binnen- of buitenlandse rechtbanken of niet-nakoming door derden van hun verplichtingen.

20. BEËINDIGING VAN DE DIENST
Indien u bezwaar hebt tegen enig deel van deze Voorwaarden of enige latere wijziging hiervan of ontevreden bent over de Dienst of enige transactie die u via de Dienst bent aangegaan, is uw enige uitweg om het gebruik van de Dienst onmiddellijk te staken. De voorgaande zin bevat uw enige en exclusieve rechtsmiddel in geval van bezwaren tegen deze Voorwaarden of ontevredenheid over de Dienst.

Beëindiging op grond van enige bepaling in deze Voorwaarden kan zonder voorafgaande kennisgeving geschieden. Sony kan al uw Ledencontent dan onmiddellijk wissen en definitief verwijderen en/of u de verdere toegang tot de Dienst ontzeggen. Na beëindiging van deze Voorwaarden eindigt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk. Sony heeft daarna geen enkele verplichting om uw Ledencontent te hosten of toegankelijk te maken, of om via de Dienst opgeslagen materiaal of eventuele ongelezen of niet-verzonden berichten door te sturen. Sony kan bepaalde materialen om administratieve en andere redenen bewaren.

21. AFSTAND VAN JURYRECHTSPRAAK
BIJ EVENTUELE GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN OF DE DIENST WIJZEN PARTIJEN JURYRECHTSPRAAK HIERBIJ VAN DE HAND.

22. ALGEMEEN
Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Sony met betrekking tot de Dienst en treden in de plaats van alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, voorstellen of mededelingen tussen u en Sony met betrekking tot de Dienst.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechter onrechtmatig, onafdwingbaar of in strijd met de wet wordt verklaard, dient deze bepaling zo nauw mogelijk conform de oorspronkelijke bedoeling van deze Voorwaarden te worden uitgelegd en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Indien Sony een recht of bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, wordt daarmee geen afstand gedaan van dat recht of die bepaling, tenzij Sony schriftelijk verklaart daarmee in te stemmen.

Sony kan deze Voorwaarden naar eigen goeddunken aan een derde overdragen. U mag de rechten die u uit hoofde van deze Voorwaarden zijn verleend, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sony niet overdragen of in sublicentie geven.

U stemt ermee in dat een eventuele rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Dienst, binnen één (1) jaar na het ontstaan van die rechtsvordering moet worden ingesteld en dat deze anders voorgoed is verjaard.