News Suite (Socialife) Felhasználási Feltételek
Utolsó Módosítás időpontja: Október 1, 2016

[ Language : Hungarian, Magyar ]

Jelen Felhasználási Feltételek ("Feltételek") határozzák meg a Sony Network Communications Inc. ("Sony) által "News Suite (Socialife)" néven nyújtott, a regisztrált felhasználók ("Tag" vagy "Ön") részére felkínált bizonyos szolgáltatások (a "Szolgáltatás") használatára vonatkozó szabályokat és feltételeket.

KÉRJÜK, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT OLVASSA EL ALAPOSAN A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ALÁBBI FELTÉTELEKET ÉS AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATOT ("ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT"). A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA ÉS TUDOMÁSUL VESZI A JELEN FELTÉTELEKET ÉS AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATOT.

A fentieken kívül a Szolgáltatás igénybevételéhez szükség lehet más, harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, amelyekre azok saját felhasználási feltételei vonatkozhatnak. Kérjük, a Szolgáltatás igénybevétele előtt ellenőrizze, hogy az ilyen harmadik felek által nyújtott szolgáltatások felhasználására milyen feltételek vonatkoznak.

A Szolgáltatás csak a következő országokban élő személyek számára érhető el: Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, Kazahsztán, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Törökország, Ukrajna, Egyesült Királyság (a felsorolás változhat), és csak 13 éves kor felett vehető igénybe.

1. TAGSÁG
(1) A Feltételek a következő dokumentumokból állnak: (1) valamennyi, a jelen dokumentumban meghatározott feltétel, (b) az összes működési szabályzat és irányelv, amelyek a Szolgáltatáson keresztül időről időre közzétételre kerülnek, és (c) az Adatvédelmi Szabályzat, amely dokumentumokat a Sony időről időre módosíthat. A Sony a jelen Feltételek, az Adatvédelmi Szabályzat, a Szolgáltatás módosításáról, vagy más fontos ügyekről a Szolgáltatás keretében, vagy azon keresztül közétett tájékoztatás útján is tájékoztathatja Önt. Az ilyen tájékoztatás az Ön értesítésének tekintendő. Bármely változás a közzététellel vagy annak közvetítésével egyidejűleg azonnal hatályba lép. Amennyiben Ön az ilyen tájékoztatás közzétételét vagy megjelenítését követően továbbra is használja a Szolgáltatást, ezzel megerősíti, hogy Ön továbbra is betartja a Feltételeket, amint az módosításra került.
(2) Annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe vegye, először létre kell hoznia egy felhasználói fiókot, amelyhez a Sony teljes körű és pontos tájékoztatást kér. Emellett a Szolgáltatás használható harmadik személyek által üzemeltetett szolgáltatások felhasználói fiókjaival is, amely szolgáltatásokat a Sony külön-külön határozhat meg. Minden személy csak egy (1) tagsággal rendelkezhet. Ön nem használhatja fel más személy azonosítóját a Szolgáltatás használata során.
Amennyiben adataiban változás következik be, arról azonnal értesítenie kell a Sonyt, a Sony által előírt formában. A tagságát nem ruházhatja át harmadik félre.

2. A SZOLGÁLTATÁS
(1) A "Szolgáltatás" kifejezés magában foglal minden olyan funkciót, amelyet a Sony a "News Suite (Socialife)" alkalmazás néven elérhetővé tesz. A Sony saját belátása szerint módosíthatja a Szolgáltatást, azt kiegészítheti, vagy abból törölhet. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában, minden új szöveg, tartalom, fájl, adat, termék, szolgáltatás, információ, szoftver, szoftver eszköz vagy egyéb jellemző, amely növeli vagy kiterjeszti a jelen Szolgáltatást, a jelen Feltételek hatálya alá tartozik. Különleges rendelkezések vonatkozhatnak a harmadik személyek által nyújtott fotó vagy audiovizuális tárolási és/vagy használati szolgáltatásokra. A Szolgáltatás használata során előfordulhat, hogy a Sony által kijelölt harmadik fél által nyújtott közösségi hálózati szolgáltatásokhoz ("Harmadik Fél Közösségi Hálózati Szolgáltatások") és ’real simple syndication’ ("RSS") révén elérhetővé tett harmadik féltől származó tartalomhoz fér hozzá. Ezen felül, Ön elhelyezhet, megjeleníthet és megoszthat a Harmadik Fél Közösségi Hálózati Szolgáltatások harmadik fél használóival bármilyen "Tagi Tartalmat" úgy, hogy az ilyen Tagi Tartalmat feltölti a Harmadik Fél Közösségi Hálózati Szolgáltatásokra a Szolgáltatást nyújtó szerveren keresztül ("Szolgáltató Szerver"). A "Tagi Tartalom" magában foglalhatja az Ön saját képeit, videóit, adatait, szövegeit, és / vagy egyéb anyagokat, vagy harmadik felek olyan anyagait, amelyek tekintetében Ön jogot szerzett arra, hogy azokat a jelen Szolgáltatás keretében felhasználja. Bármely olyan Tagi Tartalom, amely képekből és/vagy videókból áll, feltöltésre kerül a Szolgáltató Szerverre és arra az alábbi 8 (2) pontban meghatározott feltételek vonatkoznak.
(2) Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag Ön a felelős a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges berendezésekért és Ön viseli a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó költségeket.
(3) A Szolgáltatást nem használhatják vállalatok és más üzleti vállalkozások, azt csak természetes személyek használhatják.
(4) A Szolgáltatás keretében megjelenítésre kerülhetnek a Sony, Sony Corporation, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és harmadik személyek reklámjai.

3. KAPCSOLAT NEM SONY SZOLGÁLTATÁSOKKAL
A Szolgáltatáshoz kapcsolódó, vagy azon keresztül elérhető, harmadik fél weboldalak és a kapcsolódó szolgáltatások, kifejezetten beleértve a Harmadik Fél Közösségi Hálózati Szolgáltatásokat és RSS-hírcsatornákat ("Kapcsolt Oldalak és Szolgáltatások"), harmadik személyek független tulajdona és azok működtetik ezeket, és a Sony nem gyakorol felettük irányítást és/vagy felügyeletet, beleértve a felhasználási feltételeket, vagy bármely díjfizetési kötelezettséget, amely az ilyen Kapcsolt Oldalak és Szolgáltatások használata során felmerül. Az ilyen Kapcsolt Oldalak és Szolgáltatások használata az egyes Kapcsolt Oldalak és Szolgáltatások üzemeltetői által meghatározott feltételek elfogadásától függhet. Ön vállalja, hogy betartja az összes ilyen feltételt. A Sony nem felelős semmilyen olyan kárért, bármilyen módon okozták is azt, amely a Kapcsolt Oldalak és Szolgáltatások használatához kapcsolódik, és Ön kizárólag a saját felelősségére használja a Kapcsolt Oldalakat és Szolgáltatásokat. A Szolgáltatást, illetve annak tartalmát nem lehet úgy értelmezni, mintha a Sony ajánlaná vagy jóváhagyta volna a Kapcsolt Oldalak és Szolgáltatások tartalmát, vagy a Kapcsolt Oldalak és Szolgáltatásokon keresztül megjelenített és/vagy szolgáltatott termék és/vagy szolgáltatás Sony általi ajánlását és/vagy jóváhagyását. A jelen Feltételeket nem lehet úgy értelmezni, hogy az a Sony és a Kapcsolt Oldalak és Szolgáltatások üzemeltetői között társulást vagy hasonló együttműködést hozna létre.

4. TAGI TARTALOM
(1) Ön kijelenti és szavatol azért, hogy: (a) Önnek jogában áll elfogadni ezeket a Feltételeket; (b) Önnek joga van közzétenni, feltölteni és megjeleníteni a Tagi Tartalmat a Szolgáltatáson keresztül; (c) jogosult arra, hogy a jelen Feltételek értelmében megadott felhasználási engedélyeket megadja, és (d) hogy az Ön által a jelen Feltételek alapján a Sonynak biztosított jog nem sérti bármely harmadik fél jogait, beleértve, korlátozás nélkül, harmadik felek szellemi tulajdonjogait.
(2) A Sony által Önnek biztosított, a jelen dokumentumban meghatározott Szolgáltatáshoz kapcsolódó felhasználási jogok és az azokból esetlegesen eredő előnyök ellentételezése képpen Ön nem kizárólagos, az egész világra kiterjedő, örökös, jogdíjmentes engedélyt ad a Sonynak, anyacégeinek, leányvállalatainak, jogutódainak engedélyeseinek és jogutódainak (a) az Ön Tagi Tartalmának tárolására, másolására, sokszorosítására, nyilvánosságra hozatalára és adaptálására abból a célból, hogy Ön választása szerint az Ön Tagi Tartalmát Harmadik Fél Közösségi Hálózati Szolgáltatókkal megossza, és (b) a Szolgáltatás javítása céljából felhasználja azokat az információkat, amelyeket a Szolgáltatás Ön általi használata során szerez.
Az Ön és a Sony a jogviszonya tekintetében Ön a Tagi Tartalom tulajdonosa, és a Sony és engedélyesei tulajdonolnak minden, a Szolgáltatásban foglalt vagy arra vonatkozó, vagy Szolgáltatással kapcsolatban időről időre kifejlesztett technológiát, információt, dokumentumot, fájlokat, weboldalakat és más termékeket, rendelkeznek az ezekre vonatkozó jogokkal, jogcímekkel és érdekeltséggel (beleértve a szellemi tulajdonjogokat is).
(3) Az Adatvédelmi Szabályzatra tekintet nélkül a Sony kifejezetten jogosult az olyan Tagi Tartalom vagy egy Taggal kapcsolatos információ kiadására harmadik személyeknek, amelyet a Sony a Szolgáltatás nyújtása közben szerzett meg:
(i) jogszabályok teljesítése céljából;
(ii) ha a Tag hozzájárul az ilyen adatok harmadik fél számára történő kiadásához;
(iii) a Sony jelen Feltételekben meghatározott jogainak érvényesítése érdekében;
(iv) a Szolgáltatással vagy a jelen Feltételekkel kapcsolatos jogvitával kapcsolatban; vagy
(v) a Tag vagy harmadik személy, beleértve más Tagokat is, jogainak, illetve a Sony jogainak, életének, tulajdonának védelme érdekében.

5. A TAG KÖTELEZETTSÉGEI
(1) Ön felelős minden olyan, a Szolgáltatással kapcsolatos tevékenységért, amely az Ön felhasználói azonosítóján keresztül zajlik.
(2) Ön köteles betartani minden olyan feltételt, amelyet a Kapcsolódó Oldalak és Szolgáltatások alkalmaznak, beleértve kifejezetten a Harmadik Fél Közösségi Hálózati Szolgáltatásokat is.
(3) Ön egyetért azzal, hogy a Sony (i) nem támogatja a Tagi Tartalmakat illetve az azokban kifejtett nézeteket és (ii) semmilyen formában nem felelős bármilyen Tag által elkövetett cselekményért vagy valamely Tagi Tartalomért.
(4) Kizárólag Ön felelős azért a Tagi Tartalomért, amelyet Ön feltölt, közzétesz vagy megoszt a Szolgáltatás használatával. Ez korlátozás nélkül magába foglalja a felelősséget az ilyen Tagi Tartalom természetéért, tartalmáért, tárgyáért, az abban kifejtett nézeteiért, amelyet közzétesz vagy publikál az Ön Tagi Tartalmában. Ön köteles megvédeni és kártalanítani a Sony-t minden olyan követelés és/vagy kár tekintetében, amelyek a Szolgáltatás Ön általi használatával, az Ön Tagi Tartalmával és/vagy a jelen Feltételek Ön általi megsértésével kapcsolatosan merültek fel

6. NEM KERESKEDELMI HASZNÁLAT
Jelen Szolgáltatás személyes, nem kereskedelmi használatra készült.

7. A TAGOK EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI
(1) Ön egyetért azzal, hogy nem tesz közzé, nem tölt fel vagy nem oszt meg másokkal a Szolgáltatás bármely részén keresztül olyan Tagi Tartalmat, amely:
(a) mások olyan anyagait tartalmazza, amelyek szerzői jogi, védjegy vagy üzleti titok, szabadalom vagy más szellemi tulajdonjogok védelme alatt állnak, a szerző vagy a tulajdonos kifejezett engedélye nélkül, amelynek eredményeképpen megsértené az ilyen személyek szerzői, személyhez fűződő, szellemi alkotással kapcsolatos jogait, üzleti titkát, védjegyét, szabadalmát, más szellemi alkotásokhoz fűződő jogát vagy más jogát;
(b) hamis vagy félrevezető állításokat tartalmaz a tényekre, illetve az anyag, kommunikáció eredetére nézve;
(c) sérti más személyek személyhez fűződő, illetve adatvédelmi jogait, vagy más személy azonosságát veszi fel;
(d) vírust tartalmaz, fájlokat károsíthat, vagy olyan tartalom, amely kárt okozhat harmadik személyeknek;
(e) bűncselekményt valósít meg, polgári jogi felelősséget alapoz meg, vagy amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat, vagy amely jogszabálysértésre hív fel, vagy jogszerűtlen tevékenységet támogat;
(f) szélsőséges, rasszista, gyűlöletkeltő eszméket terjeszt, vagy etnikai alapú támadást tartalmaz, kifogásolható vagy nem helyénvaló;
(g) a Sony vagy harmadik felek számára rágalmazó, becsületsértő, becsmérlő, obszcén, pornográf, profán, fenyegető, gyalázkodó, megtévesztő, sértő, vulgáris, etnikailag sértő, kifogásolható vagy nem helyénvaló tartalom lehet, illetve annak találhatják, beleértve a meztelenséget, felnőtt tartalmat, az illegális tartalmat, a szexuális jellegű tartalmat vagy a sértő nyelvezetet;
(h) zavar másokat a Szolgáltatás használatában; vagy
(i) olyan Tagi Tartalomra utal, amely a fentieket megvalósítja.
(2) Ön vállalja, hogy nem fordítja le, nem fejti vissza, nem dekompliálja, illetve nem készít származékos műveket a Szolgáltatásban található szoftverből.

8. TÁRHELY KORLÁTOZÁSA
(1) Ön tudomásul veszi és egyetért, hogy
(i) a Sony értesítési kötelezettség nélkül törölheti az Ön Tagi Tartalmát, ha a Sony úgy találja, saját belátása szerint, hogy a Tagi Tartalom mérete (beleértve más Tagok Tagi Tartalmát is!) meghaladja a Sony által a Szolgáltatás számára biztosított tárhelyet, anélkül, hogy Ön felé ezért felelős lenne;
(ii) a Sony értesítési kötelezettség nélkül törölheti az Ön Tagi Tartalmát a Szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök karbantartásához szükséges mértékben anélkül, hogy Ön felé ezért felelős lenne; és
(iii) bizonyos technikai feldolgozási munkákra és az Ön Tagi Tartalmának újraformázására lehet szükség annak érdekében, hogy (a) indexálási funkciókat lehessen elvégezni; (b) a kapcsolódó hálózat műszaki követelményeinek megfeleljenek; vagy (c) a Szolgáltatás korlátozásainak vagy más hasonló követelményeknek megfeleljenek.
(2) Ön továbbá tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a fentiek szerinti, az Ön Tagi Tartalmának Sony általi törlése vagy a Szolgáltatás nyújtásának megszüntetése azzal járhat, hogy a továbbiakban Ön nem fér hozzá a Harmadik Fél Közösségi Hálózati Szolgáltatásokra a Szolgáltatási Szervereken keresztül feltöltött bizonyos Tagi Tartalmakhoz, illetve az a Harmadik Fél Közösségi Hálózati Szolgáltatásokon nem lesz elérhető. Ezért, amennyiben Ön szeretné elkerülni az ilyen, hozzáférhetetlenséget eredményező helyzeteket, javasoljuk, hogy a Tagi Tartalmat közvetlenül Harmadik Fél Közösségi Hálózati Szolgáltatásra töltse fel és tartózkodjon attól, hogy a Szolgáltatáson keresztül tölti fel azt.
(3) Kizárólag Ön felelős azért, hogy a Tagi Tartalomról biztonsági másolatot készítsen. A Sony nem felelős semmilyen olyan kárért, amely az Ön által a Szolgáltatáson keresztül feltöltött adatok elvesztéséből, megrongálódásából vagy megváltozásából ered.

9. SZELLEMI TULAJDONJOGOK
Az Ön saját Tagi Tartalma kivételével, minden, a Szolgáltatásban található információ, szoftver, tartalom a Sony vagy beszállítói/engedélyesei tulajdona.

10. A SZOLGÁLTATÁS MEGVÁLTOZÁSA
A Sony, saját döntése alapján jogosult módosítani, törölni, csökkenteni vagy megszüntetni a Szolgáltatást vagy annak valamely jellemzőjét vagy funkcióját. A Sony nem felelős sem az Ön, sem harmadik személy irányában bármilyen ilyen változásért. A Szolgáltatást nem katasztrófa helyreállítási vagy biztonsági mentési tárolóként tervezték, nem erre a célra szolgál. Ön felelős azért, hogy mielőtt a Tagi Tartalmát közzéteszi vagy feltölti, arról a saját költségére biztonsági másolatot készítsen és azt megőrizze. Az online tárhely elérhetőségét és méretét a Sony időről időre megváltoztathatja.

11. A SZOLGÁLTATÁS FELFÜGGESZTÉSE
(1) A Sony előzetes értesítés nélkül időlegesen felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatást, amennyiben (i) azt a Szolgáltatás karbantartása indokolja, (ii) tűz, áramszünet, természeti csapások következtében a Szolgáltatás elérhetetlenné válik; és/vagy (iii) bármely olyan más esetben, amikor a Sony úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltatás felfüggesztése szükségesnek vagy célszerű.
(2) A Sony semmilyen esetben sem felelős a Tag felé a Tagnak a Szolgáltatás felfüggesztése kapcsán keletkezett veszteségéért vagy káráért.

12. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A Sony az alább felsorolt esetek egyikéért sem vállalja a felelősséget, illetve nem szavatol azért, hogy:
(a) a Szolgáltatás meg fog felelni az Ön igényeinek;
(b) a Szolgáltatás szoftvere hiba nélkül fog működni vagy az esetleges hibák kijavításra kerülnek;
(c) a Szolgáltatás gyors, biztonságos, hibátlan és zavartalan módon fog működni;
(d) a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatással kapcsolatos bármely tartalom, termék illetve információ pontos, helytálló, megbízható illetve teljes;
(e) a Szolgáltatáson megjelenített, tárolt vagy megosztott Tagi Tartalom nem kerül megváltoztatásra, törlésre vagy nem fog sérülni, illetve hozzáférhető lesz, továbbá a le illetve feltöltés bármikor korlátlan ideig elérhető lesz;
(f) a Szolgáltatás használatából valamely eredmény következik; vagy
(g) a Szolgáltatás nem tartalmaz vírusokat vagy más olyan alkotórészeket, amelyek megfertőzik, sértik vagy károsítják a számítógépet, adatokat, szoftvereket vagy bármilyen más vagyontárgyat, amikor Ön belép, böngészik, le-, illetve feltölt vagy bármilyen más módon használja a Szolgáltatást vagy az azzal kapcsolatos bármilyen tartalmat.

A SONY KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENFAJTA, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A KELLÉKSZAVATOSSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, ILLETVE HOGY BÁRMELY A SZOLGÁLTATÁSON MEGJELENŐ VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TERMÉK, TARTALOM, INFORMÁCIÓ VAGY SZOLGÁLTATÁS NEM JOGSÉRTŐ.

Néhány joghatóság nem ad lehetőséget bizonyos szavatosságok kizárására, ezért lehetséges, hogy a fent említett kivételek közül néhány nem alkalmazandó Önre.

13. A TAGI TARTALOM/SZERZŐI JOGGAL VÉDETT ANYAG TÖRLÉSE
(1) A Sony bármilyen értesítés vagy felelősség nélkül törölheti az Ön Tagi Tartalmát.
(2) Ön egyetért azzal, hogy semmilyen jogellenes célra nem használja a Szolgáltatást.
(3) A Sony saját irányelvei alapján jelenti a gyaníthatóan jogellenes tevékenységeket a hatóságoknak, illetve a nyomozás során teljes körűen együttműködik a hatóságokkal. Ön egyetért és elfogadja, hogy a Sony ezen irányelvei a Szolgáltatással kapcsolatban is alkalmazandóak.
(4) A Szolgáltatás Ön általi használata összhangban kell, hogy legyen valamennyi alkalmazandó jogszabállyal és szabállyal, beleértve de nem kizárólagosan a műszaki adatok továbbítására vonatkozó jogszabályokat.

14. A TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSE
A Sony fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, időlegesen vagy véglegesen leállítsa vagy megszüntesse a teljes Szolgáltatást vagy annak bármely részét, megszüntesse az Ön tagságát, eltávolítsa az Ön Tagi Tartalmát, vagy hogy szerkesszen illetve töröljön vagy eltávolítson bármely Tagi Tartalmat a Szolgáltatásból anélkül, hogy Önt arról értesítené, bármely okból vagy ok nélkül is.

15. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN, A SZOLGÁLTATÁS, BELEÉRTVE MINDEN, A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL HOZZÁFÉRHETŐ ÉS BIZTOSÍTOTT TARTALMAT, TERMÉKET, SZOLGÁLTATÁST ÉS INFORMÁCIÓT, MINDENFAJTA SZAVATOSSÁG VAGY JÓTÁLLÁS NÉLKÜL ÉS OLYAN FORMÁBAN KERÜL BIZTOSÍTÁSRA, "AHOGY VAN". A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN MÉRLEGELÉSÉN MÚLIK ÉS AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. EGYEDÜL ÖN A FELELŐS BÁRMELY, AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉN BEKÖVETKEZETT KÁRÉRT VAGY ELVESZETT ADATÉRT, VAGY BÁRMELY, AZ EMLÍTETT HASZNÁLATBÓL FAKADÓ KÁRÉRT.

16. KÁRFELELŐSSÉG KIZÁRÁSA; A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Sony vagy bármely, a képviseletére jogosult személy illetve beszállítói semmilyen körülmények között, még abban az esetben sem (beleértve, de nem kizárólag a gondatlanság esetét) felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, következményi, különleges vagy büntető kárért vagy elmaradt haszonért, vagy szerződéssel, illetve szerződésen kívüli károkozás (beleértve, de nem kizárólag a gondatlanság esetét) következtében keletkezett semmilyen igényért, veszteségért és/vagy bármilyen más, a Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatban felmerült kárért, beleértve, de nem kizárólag az alábbiakért való felelősséget:
(a) a Szolgáltatás megbízhatósága, minősége, pontossága vagy teljessége;
(b) az Ön Tagi Tartalmának, számítógépének, szoftverének, adatának, vagy szövegének, képének, videójának, zenéjének, hang anyagának, audió fájljának vagy más, a Szolgáltatás Ön általi használatával keletkezett anyagának bármely változtatása, módosítása, megjelenése, publikációja, az annak tekintetében felmerült tárolási hiba, indexálási hiba, adatvesztés, törlés vagy a belépési jogosultság elvesztése;
(c) bármely olyan károsodás, hiba, mulasztás, költség, veszteség vagy kár, amely a Szolgáltatás, a Tagi Tartalom vagy bármely, a Szolgáltatás keretében közzétett tartalom, termék, szolgáltatás, információ használatával, vagy annak használhatatlanságával kapcsolatban felmerült (függetlenül attól, hogy az megszakadás, felfüggesztés, megszüntetés vagy más okból merült fel);
(d) bármely, a Szolgáltatással kapcsolatos hiba, késés, hibás teljesítés, vagy megszakadás;
(e) bármely, a Tagi Tartalom letöltéséből vagy az ahhoz való hozzáférésből fakadó kár;
(f) bármely, a Tagi Tartalomba történő jogosulatlan belépés vagy a Tagi Tartalom megváltoztatása illetve a Szolgáltatási Szerverhez kapcsolódó biztonsági rendszer megsértése; vagy
(g) bármely helyettesítő termék vagy szolgáltatás beszerzésének költsége.
Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a következményi károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, amelynek következtében elképzelhető, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre. Egyes tagok esetlegesen további jogosultságokkal rendelkezhetnek.

Amennyiben a fentiek ellenére a Sony, a képviseletére jogosult személyek és/vagy a szolgáltatóinak a felelőssége megállapításra kerül valamely Taggal szemben bármilyen okból kifolyólag, a jelen Feltételek egyéb rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával, a fenti személyek teljes felelőssége jelen Feltételek rendelkezései alapján és az Ön által történő Szolgáltatás használatából eredő károk esetére nem haladja meg a száz dollárt (US$100.00).

17. ADATVÉDELEM
A Sony tiszteletben tartja felhasználóinak magánélethez fűződő jogait. További információért, kérjük, olvassa el teljes Adatvédelmi Szabályzatunkat.

18. KÁRTALANÍTÁS
Mivel kizárólag Ön felel a Szolgáltatás Ön általi használatáért, illetve annak következményeiért, ezért Ön vállalja, hogy mentesíti, megvédi, illetve kártalanítja a Sony-t, anyavállalatait, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, tisztségviselőit, munkavállalóit, licencia-adó partnereit és szerződéses partnereit, valamint a Szolgáltatás egyéb igénybevevőit valamennyi olyan követelés, igény, kár, kiadás és/vagy felelősség tekintetében, beleértve a harmadik személyek által igényelt ügyvédi, illetve szakértői munkadíjakat, amelyek a következő esetek kapcsán, vagy azokból kifolyólag merültek fel:
(a) a Szolgáltatás Ön általi használata;
(b) amennyiben Ön megsérti a jelen Feltételeket, vagy más Kapcsolódó Oldalra, vagy Szolgáltatásra vonatkozó felhasználási feltételeket;
(c) amennyiben harmadik fél adatvédelmi jogait Ön megsérti;
(d) amennyiben Ön harmadik fél szerzői jogát, védjegyjogosultságait, üzleti titkát, szabadalomhoz fűződő jogosultságát vagy egyéb szellemi tulajdonjogát megsérti; vagy
(e) Tagi Tartalom.

19. VIS MAIOR
A Sony nem vállal felelősséget a késedelemért, vagy más hibás teljesítésért, amelynek oka közvetlenül, vagy közvetetten a Sony ésszerű ellenőrzésén kívüli okra vezethető vissza, beleértve, de nem kizárólag az internet meghibásodását, vagy megakadását, áramkimaradást, a számítógép, telekommunikációs eszközök és egyéb készülékek meghibásodását, sztrájkot, munkaügyi vitát, felkeléseket, zavargásokat, polgárháborút, munkaerőhiányt, illetve alapanyaghiányt, tűzesetet, árvizet, viharokat, robbanásokat, egyéb természeti eseményeket, háborúkat, kormányzati intézkedéseket, hazai, illetve külföldi bírósági intézkedéseket, harmadik felek nem-teljesítését.

20. SZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETÉSE
Amennyiben Ön nem ért egyet jelen Feltételek bármely rendelkezésével, vagy későbbi módosításával, illetve amennyiben Ön nem elégedett a Szolgáltatással, vagy a Szolgáltatáson keresztül megvalósuló bármely tranzakcióval, úgy Önnek kizárólag arra van lehetősége, hogy azonnal felhagyjon a Szolgáltatás használatával. A fenti mondat alapján fennálló jogorvoslati lehetőség az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége arra az esetre, ha Ön nem ért egyet a jelen Feltételek bármely rendelkezésével, vagy elégedetlen a Szolgáltatással.

Jelen Feltételek bármely rendelkezése alapján történő felmondás előzetes értesítés nélkül foganatosítható, valamint Sony jogában áll törölni és megszüntetni az Ön teljes Tagi Tartalmát, és/vagy megakadályozni az Ön Szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságát. Jelen Feltételek felmondásával az Ön Szolgáltatás használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik. A Sony ezt követően nem köteles Ön Tagi Tartalmát tárolni vagy ahhoz az Ön részére hozzáférést biztosítani, továbbá a Szolgáltatás keretében tárolt bármely anyagot, illetve olvasatlan, vagy elküldetlen üzenetet továbbítani az Ön részére. A Sony jogosult bizonyos adatokat, anyagokat adminisztratív és egyéb célokból megőrizni, illetve tárolni.

21. ESKÜDTSZÉKI BÍRÓI ELJÁRÁSHOZ VALÓ JOGRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁS
FELEK EZÚTON LEMONDANAK AZ ESKÜDTSZÉK ELŐTTI ELJÁRÁSHOZ VALÓ JOGUKRÓL BÁRMELY, JELEN FELTÉTELEKHEZ, VAGY A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VITÁJUK ESETÉN.

22. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Jelen Feltételek az Ön és a Sony között létrejött teljes megállapodás a Szolgáltatás tekintetében, és felülírnak minden egyéb, írásbeli vagy szóbeli megállapodást, ajánlatot, vagy kommunikációt, amely a Szolgáltatással kapcsolatosan, Ön és a Sony között történt.

Amennyiben bármely illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság jelen Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek, végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek minősítené, úgy az adott rendelkezést jelen Feltételek eredeti célja és szándéka szerint, annak megvalósítására leginkább alkalmas módon kell értelmezni, azzal, hogy a jelen Feltételek további rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak maradnak.

Nem minősül jogról való lemondásnak, amennyiben a Sony elmulasztja a jelen Feltételekből eredő jogainak a gyakorlását vagy érvényesítését, kivéve, amennyiben a Sony ezzel ellentétes írásbeli nyilatkozatot tesz.

Jelen Feltételeket a Sony saját belátása szerint bármely harmadik félre engedményezheti. Ön a Sony előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen Feltételek alapján keletkezett jogait engedményezni, vagy licenciába adni.

Ön elismeri, hogy bármely, Szolgáltatáshoz kapcsolódó, vagy attól független jogalapból származó igényérvényesítésre az arra okot adó eseményt követő 1 (egy) éven belül kell, hogy sor kerüljön, ellenkező esetben az igényérvényesítési lehetősége végérvényesen elveszik, elévül.