Podmínky používání služby News Suite (Socialife)
Datum poslední revize: 1.10.2016

[ Language : Czech, Česky ]

Tyto podmínky používání (dále jen „Podmínky“) stanoví podmínky používání služby společnosti Sony Network Communications Inc. (dále jen „Sony“) označované jako „News Suite (Socialife)“ (dále jen „Služba“), která je nabízena registrovaným uživatelům (každý z nich je označován jako „Člen“ nebo „vy“).

PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE SLUŽBU POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, POZORNĚ TYTO PODMÍNKY A PŘEDPIS O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SLUŽBY (dále jen „Předpis o ochraně osobních údajů“). UŽÍVÁNÍM SLUŽBY PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY A PŘEDPIS O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLASÍTE S NIMI.

Používání Služby může navíc vyžadovat využití služeb jiných třetích stran, které mají své vlastní podmínky používání. Před použitím Služby se tedy seznamte i s podmínkami, které se vztahují na používání takových služeb třetích stran.

Služba je dostupná pouze osobám majícím bydliště v následujících zemích: Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Spolková republika Německo, Řecko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Spojené království Velké Británie a Severního Irska (může být změněno), které jsou starší 13 let.

1. ČLENSTVÍ
(1) Tyto Podmínky sestávají ze: (a) všech podmínek v nich uvedených, (b) všech provozních pravidel a předpisů, které jsou čas od času publikovány prostřednictvím Služby, a (c) Předpisu o ochraně osobních údajů, přičemž společnost Sony může cokoliv z výše uvedeného čas od času upravit. Společnost Sony může prostřednictvím Služby uveřejnit oznámení nebo přenášet zprávy, kterými vás informuje o změnách těchto Podmínek, Předpisu o ochraně osobních údajů, Služby nebo o jiných důležitých záležitostech. Takové zveřejnění nebo přenášení zpráv ze strany společnosti Sony bude představovat vám určené oznámení. Jakákoliv úprava těchto Podmínek nabude platnosti okamžitě po zveřejnění oznámení nebo přenosu zprávy. Svým dalším používáním Služby po takovém zveřejnění oznámení nebo přenosu zprávy znovu potvrdíte svůj souhlas s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami v upraveném znění a že je budete dodržovat.
(2) Abyste mohli Službu využívat, musíte si nejprve zřídit uživatelský účet, a to tak, že společnosti Sony poskytnete úplné a přesné informace, které si vyžádá. Službu lze navíc využívat s uživatelskými účty služeb provozovaných třetími stranami, přičemž tyto služby může samostatně určit společnost Sony. Každá fyzická osoba je oprávněna mít pouze jedno (1) členství. Při využívání Služby nesmíte použít identifikační číslo žádné jiné strany. Pokud by došlo ke změnám v údajích, které nám poskytujete, jste povinni o tom společnost Sony neprodleně informovat, a to formou, kterou společnost Sony samostatně určí. Své členství nesmíte postoupit žádné třetí straně.

2. SLUŽBA
(1) Pojem „Služba“ zahrnuje veškeré funkce zpřístupněné společností Sony v rámci aplikace označované jako „News Suite (Socialife)“ nebo jejím prostřednictvím. Společnost Sony může na základě svého výhradního uvážení Službu doplňovat, některé její části vypustit nebo ji změnit. Není-li výslovně uvedeno jinak, bude jakýkoliv nový text, obsah, soubor, data, produkt, služby, informace, software, softwarové nástroje nebo jiná funkce, která doplňuje či rozšiřuje stávající Službu, podléhat těmto Podmínkám. Mohou také platit zvláštní podmínky pro ukládání fotografií nebo audiovizuálních materiálů a/nebo použití jiných služeb třetích stran. Používáním Služby můžete mít přístup ke službám sociálních sítí třetích stran určených společností Sony (dále jen „SNS služby třetích stran“) a obsahu třetích stran dodávanému prostřednictvím formátu pro syndikaci obsahu (tzv. real simple syndication, dále jen „RSS Feeds“). Libovolný „Členský obsah“ můžete navíc zveřejňovat, zobrazovat a sdílet se třetími stranami-uživateli SNS služeb třetích stran, a to nahráním takového Členského obsahu do SNS služeb třetích stran prostřednictvím serveru, který používáte pro Službu (dále jen „Server služby“). „Členský obsah“ může zahrnovat vaše vlastní obrázky, videa, data, text a/nebo jiné materiály či materiály jiných stran, u nichž jste získali platné oprávnění provést úkony zamýšlené v souvislosti se Službou podle těchto Podmínek. Jakýkoliv Členský obsah, který sestává z obrázků a/nebo videí, bude nahrán na Server služby a bude podléhat podmínkám stanoveným v bodu 8(2) níže.
(2) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědni za přípravu jakéhokoliv zařízení a že ponesete veškeré náklady nezbytné v souvislosti s používáním Služby.
(3) Služba není dostupná společnostem nebo jiným obchodním subjektům a je poskytována pouze fyzickým osobám.
(4) V rámci Služby mohou probíhat reklamy a propagace společnosti Sony, Sony Corporation, jejích dceřiných společností, spřízněných osob nebo třetích stran.

3. ODKAZY NA SLUŽBY NEPROVOZOVANÉ SPOLEČNOSTÍ SONY
Webové stránky a služby třetích stran, na které jsou odkazy v rámci Služby nebo které na Službu odkazují, což výslovně zahrnuje SNS služby třetích stran a RSS Feeds (dále jen „Provázané stránky a služby“), jsou nezávisle vlastněny a udržovány příslušnými třetími stranami a nejsou pod kontrolou a/nebo dohledem společnosti Sony, včetně jakýchkoliv příslušných podmínek používání nebo jakéhokoliv požadavku na úhradu poplatků v souvislosti s používáním takových Provázaných stránek a služeb. Používání Provázaných stránek a služeb se řídí podmínkami stanovenými provozovatelem každé takové Provázané stránky a služby. Zavazujete se veškeré takové podmínky dodržovat. Bez ohledu na příčinu neodpovídá společnost Sony za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou v souvislosti s jakýmikoliv Propojenými stránkami a službami a přístup na kteroukoliv takovou Propojenou stránku a službu je výhradně na vaše vlastní riziko. Nic z toho, co je obsaženo ve Službě, nebude vykládáno jako doporučení a/nebo schválení společnosti Sony ve vztahu k obsahu Propojených stránek a služeb a jakýmkoliv produktům a/nebo službám, které se objevují na takových Propojených stránkách a službách a/nebo jsou jejich prostřednictvím poskytovány. Nic z toho, co je obsaženo v těchto Podmínkách, nebude představovat založení obchodní společnosti nebo obdobného vztahu mezi provozovateli Propojených stránek a služeb a společností Sony.

4. ČLENSKÝ OBSAH
(1) Prohlašujete a zaručujte, že: (a) jste oprávněni souhlasit s těmito Podmínkami, (b) jste oprávněni zveřejňovat, nahrávat a zobrazovat Členský obsah prostřednictvím Služby, (c) jste oprávněni udělit licence udělené podle těchto Podmínek a že (d) uplatnění práv vámi udělených podle těchto Podmínek společností Sony neporuší práva žádných třetích stran, zejména práva duševního vlastnictví třetích stran.
(2) Úhradou za užívací práva poskytnutá vám společností Sony ve vztahu ke Službě podle těchto Podmínek a za možné výhody s tím spojené udělujete tímto společnosti Sony, jejím mateřským společnostem, dceřiným společnostem, spřízněným osobám, právním nástupcům, držitelům licence a postupníkům nevýhradní, celosvětovou a bezplatnou licenci na dobu neomezenou k (a) ukládání, kopírování, reprodukování, publikování a upravování vašeho Členského obsahu za účelem jeho sdílení – dle vaší volby – se SNS službami třetích stran a k (b) použití informací, které společnost Sony získá v souvislosti s vaším používáním Služby za účelem jejího zlepšování.
V rámci vašeho vztahu se společností Sony platí, že vy budete vlastníkem svého Členského obsahu a společnost Sony a její držitelé licence vlastní veškerá práva, tituly a podíly (včetně veškerých práv duševního vlastnictví) na Službě, technologiích, informacích, dokumentech, souborech, webových stránkách nebo jiných produktech vyvinutých v průběhu doby v souvislosti se Službou.
(3) Bez ohledu na Předpis o ochraně osobních údajů je společnost Sony výslovně oprávněna zpřístupnit Členský obsah a jakékoliv jiné informace ohledně Člena, které společnost Sony získala v souvislosti s poskytováním Služby, třetí straně:
(i) za účelem splnění zákonného požadavku;
(ii) pokud Člen s takovým zpřístupněním třetí straně souhlasí;
(iii) za účelem vymáhání práv společnosti Sony podle těchto Podmínek;
(iv) v případě sporů vzniklých v souvislosti se Službou nebo s těmito Podmínkami; nebo
(v) za účelem ochrany práv, životů, majetku společnosti Sony, Člena nebo třetí strany, včetně jiných Členů.

5. POVINNOSTI ČLENA
(1) Odpovídáte za veškeré aktivity v rámci Služby, které probíhají pod vaším uživatelským identifikačním číslem.
(2) Jste povinni řídit se všemi podmínkami vztahujícími se na používání Propojených stránek a služeb, což výslovně zahrnuje SNS služby třetích stran.
(3) Souhlasíte s tím, že společnost Sony (i) sama neschvaluje žádný Členský obsah nebo názory v něm vyjádřené a (ii) není žádným způsobem odpovědná za jakékoliv jednání kteréhokoliv Člena ani za žádný Členský obsah.
(4) Jste výhradně odpovědni za Členský obsah, který nahráváte, zobrazujete nebo sdílíte za použití Služby. To zahrnuje zejména odpovědnost za jeho povahu, obsah, předmět a za názory, které vyjadřujete, zobrazujete nebo zveřejňujete ve svém Členském obsahu. Budete společnost Sony chránit a odškodníte ji za veškeré nároky a/nebo škody, které vzniknou v souvislosti s vaším používáním Služby, vaším Členským obsahem a/nebo vaším porušením těchto Podmínek.

6. NEKOMERČNÍ UŽITÍ
Služba je určena výhradně k použití pro osobní a nekomerční účely.

7. JINÉ POVINNOSTI ČLENŮ
(1) Zavazujete se, že prostřednictvím žádné součásti Služby nebudete zveřejňovat, nahrávat, zobrazovat ani sdílet s jinými osobami žádný Členský obsah, který:
(a) obsahuje materiály jiných osob, které jsou chráněné autorským právem, ochrannou známkou nebo obchodním tajemstvím, patenty či jinými zákony o duševním vlastnictví, bez výslovného svolení jeho autora nebo vlastníka, čímž byste porušili autorská práva, morální práva, práva k autorskému dílu, obchodní tajemství, ochrannou známku, patent nebo jiné právo duševního vlastnictví či jiná práva takové strany;
(b) obsahuje nepravdivá nebo zavádějící tvrzení skutečností nebo popis původu materiálu či sdělení;
(c) narušuje práva jakékoliv osoby na ochranu soukromí nebo který se vydává za nějakou osobu;
(d) obsahuje virus nebo může poškodit soubory, nebo jiný obsah, který může ohrozit či poškodit jakoukoliv třetí stranu;
(e) zakládá trestný čin, je příčinou vzniku občanskoprávní odpovědnosti nebo porušuje jakékoliv příslušné zákony nebo předpisy či kohokoliv podněcuje k tomu, aby porušil zákon, nebo propaguje nezákonnou činnost;
(f) obsahuje nebo zobrazuje jakýkoliv výraz náboženského fanatizmu, rasizmu nebo nenávisti nebo je etnicky urážlivý, nežádoucí či nevhodný;
(g) je nebo by mohl být společností Sony či třetími stranami považován za hanlivý, urážlivý, ponižující, obscénní, pornografický, znevažující, ohrožující, hrubý, podvodný, nepřístojný, vulgární, etnicky urážlivý, nežádoucí nebo nevhodný, včetně nahoty, obsahu určeného výhradně pro dospělé, nezákonného obsahu, obsahu sexuální povahy nebo nevhodného jazyka;
(h) narušuje používání Služby jakoukoliv jinou osobou; nebo
(i) obsahuje odkazy na jakýkoliv Členský obsah, který činí cokoliv z výše uvedeného.
(2) Souhlasíte s tím, že nebudete překládat, provádět reverzní inženýrství, reverzní kompilaci, disasemblovat nebo vytvářet odvozená díla od softwarových programů obsažených ve Službě.

8. OMEZENÍ UKLÁDÁNÍ
(1) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:
(i) společnost Sony může váš Členský obsah vymazat, pokud dojde na základě vlastního uvážení k závěru, že rozsah Členského obsahu (včetně obsahu jiných Členů) přesahuje limit pro ukládání stanovený pro Službu společností Sony, a to bez upozornění a aniž by jí vůči vám vznikla jakákoliv odpovědnost;
(ii) společnost Sony může váš Členský obsah vymazat v rozsahu nezbytném pro údržbu zařízení Služby, a to bez upozornění a aniž by jí vůči vám vznikla jakákoliv odpovědnost; a
(iii) může být nutné určité technické zpracování nebo přeformátování vašeho Členského obsahu k tomu, aby (a) bylo možné provádět funkce indexování, (b) byly splněny technické požadavky na připojení k síti nebo (c) byla dodržena omezení Služby nebo jiné obdobné požadavky.
(2) Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v důsledku vymazání Členského obsahu společností Sony tak, jak je uvedeno výše, nebo v důsledku ukončení či přerušení Služby již nemusí být určitý Členský obsah, který jste nahráli do SNS služeb třetích stran prostřednictvím Serverů služby, přístupný z daných SNS služeb třetích stran nebo v rámci nich již nemusí být k dispozici. Pokud se tedy chcete vyhnout situaci, kdy by došlo ke ztrátě takové dostupnosti, doporučujeme, abyste Členský obsah nahráli do příslušných SNS služeb třetích stran přímo, a nikoliv přes Službu.
(3) Jste výhradně odpovědni za vytvoření záložní kopie Členského obsahu. Společnost Sony neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti se ztrátou, poškozením nebo změnou dat, která nahráváte prostřednictvím Služby.

9. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
S výjimkou vašeho vlastního Členského obsahu náležejí veškerá práva k informacím, softwaru a obsahu dostupnému prostřednictvím Služby společnosti Sony nebo jejím dodavatelům/poskytovatelům licence.

10. ZMĚNA SLUŽBY
Společnost Sony se může na základě svého výhradního uvážení rozhodnout změnit, vymazat, omezit nebo ukončit Službu samotnou nebo jakoukoliv její součást či funkci. Za žádnou takovou změnu nenese společnost Sony vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědnost. Služba není určena ani zamýšlena pro použití jako zařízení pro potřeby obnovy dat po havárii nebo k uložení dat pro případ mimořádných okolností. Před zveřejněním nebo nahráním jakéhokoliv svého Členského obsahu jste odpovědni za vytvoření a uchovávání záložních kopií takového Členského obsahu, a to na vlastní odpovědnost a náklady. Dostupnost a objem ukládání obsahu online může společnost Sony během doby měnit.

11. PŘERUŠENÍ SLUŽBY
(1) Společnost Sony může Službu bez upozornění dočasně přerušit nebo ukončit v případě (i) údržby zařízení Služby, (ii) požáru, výpadku dodávky elektrické energie nebo zásahu vyšší moci, v jejichž důsledku není Služba schopná provozu, a/nebo (iii) jakýchkoliv jiných událostí, kdy společnost Sony rozhodne, že je nezbytné nebo vhodné poskytování Služby přerušit.
(2) Společnost Sony nebude v žádném případě odpovědná za žádnou ztrátu nebo škody vzniklé Členovi v důsledku přerušení Služby.

12. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK
Společnost Sony nečiní žádné prohlášení ani záruku jakéhokoliv druhu, že:
(a) Služba bude splňovat vaše požadavky;
(b) software Služby je bez vad nebo že případné vady budou odstraněny;
(c) Služba bude včasná, bezpečná, bezchybná nebo nepřerušovaná;
(d) Služba nebo jakýkoliv obsah, produkt nebo informace v rámci Služby jsou přesné, správné, spolehlivé nebo úplné;
(e) Členský obsah zveřejněný, zobrazovaný, uložený nebo sdílený prostřednictvím Služby nebude změněn, vymazán nebo nebude poškozen nebo že k němu za všech okolností nebo po neomezenou dobu bude možný přístup nebo bude k dispozici k nahrání či ke stažení;
(f) použitím Služby lze získat nějaký konkrétní výsledek; nebo
(g) Služba je prosta virů nebo jiných složek, které mohou infikovat, poškodit nebo způsobit škodu na počítačovém zařízení, datech, softwaru nebo jakémkoliv jiném majetku, když máte přístup ke Službě nebo k obsahu v rámci Služby, prohlížíte je, stahujete z nich, nahráváte nebo je jinak používáte.

SPOLEČNOST SONY SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZEJMÉNA JAKÉKOLIV ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ VE VZTAHU K JAKÝMKOLIV PRODUKTŮM, OBSAHU, INFORMACÍM NEBO SLUŽBĚ PUBLIKOVANÉ V RÁMCI SLUŽBY NEBO DANÉ K DISPOZICI JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM.

V některých jurisdikcích není možné některé záruky vyloučit, a proto se na vás výše uvedená vyloučení odpovědnosti nemusejí vztahovat.

13. VYMAZÁNÍ ČLENSKÉHO OBSAHU/MATERIÁLU PODLÉHAJÍCÍHO AUTORSKÝM PRÁVŮM
(1) Společnost Sony může váš Členský obsah bez upozornění vymazat, aniž by jí vůči vám vznikla jakákoliv odpovědnost.
(2) Zavazujete se nepoužívat Službu pro nezákonné účely.
(3) Zásadou společnosti Sony je oznamovat podezření na nezákonnou činnost orgánům činným v trestním řízení a plně spolupracovat při jejich vyšetřování. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tato zásada bude uplatňována i v souvislosti se Službou.
(4) Při používání Služby jste povinni dodržovat příslušné zákony, nařízení, pravidla a předpisy, zejména zákony upravující předávání technických údajů.

14. UKONČENÍ ČLENSTVÍ
Společnost Sony si vyhrazuje právo na základě své výhradního uvážení bez upozornění pozastavit a/nebo ukončit celou Službu či kteroukoliv její část, ať již dočasně nebo trvale, ukončit vaše členství nebo odstranit váš Členský obsah či upravit, vymazat nebo odstranit jakýkoliv Členský obsah ze Služby, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.

15. ZÁRUKA, ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY
V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JE SLUŽBA, VČETNĚ VEŠKERÉHO OBSAHU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A INFORMACÍ DOSTUPNÝCH NEBO ZPŘÍSTUPŇOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY, POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU. SLUŽBU POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO A NA ZÁKLADĚ SVÉHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT ČI JAKÉKOLIV JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU TAKOVÉHO POUŽÍVÁNÍ.

16. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
I v případě, že byli společnost Sony nebo kterýkoliv její pověřený zástupce či dodavatel upozorněni na možnost vzniku takových škod, nebudou společnost Sony, její pověření zástupci nebo dodavatelé za žádných okolností (zejména v případě jejich nedbalosti) odpovědni za jakékoliv přímé, nepřímé, následné, nahodilé nebo zvláštní škody či náhradu škody s trestní funkcí ve vztahu k jakémukoliv nároku, ztrátě a/nebo žalobnímu důvodu (důvodům), ať již vyplývají ze smlouvy, občanskoprávního deliktu (zejména nedbalosti) či jinak, v souvislosti s vaším používáním Služby, zejména za:
(a) kvalitu, spolehlivost, přesnost nebo úplnost Služby;
(b) jakoukoliv změnu, úpravu, zveřejnění, zobrazení, neuložení, neindexování, ztrátu, vymazání, ztrátu přístupu nebo poškození vašeho Členského obsahu, počítačového vybavení, softwaru, dat nebo jakéhokoliv textu, obrázku, videa, hudby, zvukového nebo audio souboru či jiných materiálů v důsledku vašeho používání Služby;
(c) jakékoliv poškození, chyby, opomenutí, náklady, ztráty nebo škody vyplývající z používání nebo nemožnosti používat (ať již z důvodu přerušení, pozastavení, ukončení nebo jinak) Službu, Členský obsah nebo jakýkoliv obsah, produkty, služby či informace poskytované v rámci Služby;
(d) jakákoliv selhání, prodlevy, chybná dodání nebo přerušení Služby;
(e) jakékoliv poškození vzniklé v důsledku stahování nebo přístupu k jakémukoliv Členskému obsahu;
(f) jakýkoliv neoprávněný přístup nebo změnu Členského obsahu nebo za jakékoliv narušení zabezpečení v souvislosti se Serverem služby; nebo
(g) náklady na získání jakéhokoliv náhradního zboží nebo služeb.
V některých jurisdikcích není možné vyloučit či omezit následné nebo nahodilé škody, a proto se na vás výše uvedená vyloučení odpovědnosti nemusejí vztahovat. Někteří členové mohou mít navíc ještě další práva.

Pokud budou společnost Sony, její zástupci a/nebo dodavatelé i přes výše uvedená omezení shledáni z jakýchkoliv důvodů odpovědnými vůči Členovi, bez ohledu na kterákoliv jiná ustanovení obsažená v těchto Podmínkách nepřesáhne její celková odpovědnost vyplývající z těchto Podmínek a vašeho používání Služby částku jedno sto amerických dolarů (100,00 USD).

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zásadou společnosti Sony je respektovat soukromí všech jejích zákazníků. Podrobné informace viz úplné znění našeho Předpisu o ochraně osobních údajů.

18. ODŠKODNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že nesete výhradní odpovědnost za své používání Služby a jeho důsledky, zavazujete se bránit, odškodnit a ochránit společnost Sony, její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, spřízněné osoby, vedoucí pracovníky, zaměstnance, poskytovatele licence, smluvní dodavatele a další uživatele Služby před všemi nároky, požadavky, ztrátami, náklady a/nebo závazky, včetně nákladů právního zastupování nebo odměny znalcům, uplatněnými jakoukoliv třetí stranou z důvodu nebo v důsledku:
(a) vašeho používání Služby;
(b) vašeho porušení Podmínek nebo jakýchkoliv příslušných podmínek používání jakékoliv Propojené stránky nebo služby;
(c) vašeho porušení práv třetí strany na ochranu soukromí;
(d) vašeho porušení nebo zasahování do autorských práv, ochranné známky, obchodního tajemství, patentu nebo jiného práva třetí strany k duševnímu vlastnictví; nebo
(e) Členského obsahu.

19. VYŠŠÍ MOC
Společnost Sony není odpovědná za jakékoliv prodlení nebo neplnění vzniklé přímo či nepřímo z příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, zejména selhání internetu nebo přerušení provozu, výpadek dodávky elektrické energie, selhání počítačového, telekomunikačního nebo jiného vybavení, stávky, pracovní spory, demonstrace, povstání, občanské nepokoje, nedostatek pracovní síly nebo materiálu, požáry, záplavy, bouře, výbuchy, případy vyšší moci, válka, úkony státu, nařízení tuzemských nebo zahraničních soudů či neplnění závazků třetích stran.

20. UKONČENÍ SLUŽBY
Pokud máte námitky proti kterékoliv části těchto Podmínek nebo jakékoliv jejich následné úpravě nebo pokud jste se Službou nebo jakoukoliv transakcí uzavřenou jejím prostřednictvím nespokojeni, je jedinou možností postihu okamžitě ukončit používání Služby. Předcházející věta stanoví váš jediný a výhradní prostředek nápravy v případě jakýchkoliv námitek proti těmto Podmínkám nebo nespokojenosti se Službou.

Ukončení podle kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek může být provedeno bez předchozího upozornění a společnost Sony může okamžitě vymazat a znehodnotit veškerý váš Členský obsah a/nebo vám zakázat jakýkoliv další přístup ke Službě. Po ukončení těchto Podmínek vaše právo používat Službu okamžitě zaniká. Společnost Sony nebude mít poté žádnou povinnost zajišťovat hosting nebo poskytovat přístup k vašemu Členskému obsahu ani přeposílat jakékoliv materiály uložené v rámci Služby nebo jakékoliv nepřečtené či neodeslané zprávy. Společnost Sony si může některé materiály ponechat pro administrativní a jiné účely.

21. ZŘEKNUTÍ SE MOŽNOSTI ŘÍZENÍ PŘED POROTOU
STRANY SE TÍMTO VE VZTAHU K JAKÉMUKOLIV SPORU TÝKAJÍCÍMU SE TĚCHTO PODMÍNEK NEBO SLUŽBY ZŘÍKAJÍ MOŽNOSTI JEHO ŘEŠENÍ V ŘÍZENÍ PŘED POROTOU.

22. OBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností Sony ve vztahu ke Službě a nahrazují jakoukoliv jinou dohodu, návrhy nebo komunikaci, ať již písemnou nebo ústní, mezi vámi a společností Sony ve vztahu ke Službě.

Pokud soud příslušné jurisdikce shledá kterékoliv ustanovení těchto Podmínek nezákonným, nevynutitelným nebo odporujícím zákonu, bude takové ustanovení vykládáno tak, aby v maximální možné míře odráželo původní cíl těchto Podmínek, přičemž ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Neuplatnění nebo nevymáhání jakéhokoliv práva nebo ustanovení těchto Podmínek ze strany společnosti Sony nebude zakládat vzdání se takových práv nebo ustanovení, pokud to společnost Sony nepotvrdí a neodsouhlasí písemně.

Společnost Sony může na základě svého výhradního uvážení tyto Podmínky postoupit jakékoliv třetí straně. Práva udělená na základě těchto Podmínek nejste oprávněni postoupit ani sublicencovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sony.

Souhlasíte s tím, že jakákoliv soudní žaloba vyplývající ze Služby nebo vzniklá v souvislosti s ní musí být zahájena do jednoho (1) roku poté, co daný žalobní důvod vznikl, nebo bude taková žaloba již trvale promlčena.