Общи условия за ползване на News Suite (Socialife)
Дата на последното изменение: 1 октомври, 2016

[ Language : Bulgarian, Български ]

Тези Общи условия за ползване („Общи условия”) установяват условията за ползване на определена услуга, предоставяна от Sony Network Communications Inc. ("Sony"), с наименование “News Suite (Socialife)” ("Услугата"), която се предлага на регистрирани потребители (всеки наричан "Член" или "Вие").

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, КАКТО И ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА (“ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”) ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛСЯВАТЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Също така, използването на Услугата може да изисква използването на услуги, предоставяни от трети лица, към които се прилагат техни общи условия за ползване. Моля, преди да използвате Услугата, проверете общите условия, които се прилагат за използването на услуги на трети лица.

Услугата се предоставя на лица, пребиваващи в следните държави: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чешка Република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Естония, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Република Ирландия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Швеция, Сърбия, Турция, Украйна, Обединеното кралство (предмет на промяна) и които са на възраст над 13 години.

1. ЧЛЕНСТВО
(1) Общите условия се състоят от: (a) всички условия и изисквания, посочени тук; (b) всички действащи правила и политики, които се публикуват чрез Услугата; и (c) Политиката за защита на личните данни, като всяко от гореизброените може да бъде изменяно от Sony. Sony може да публикува уведомление чрез Услугата, или да разпространи съобщения чрез Услугата, за да Ви информира за промени в тези Общи условия, Политиката за защита на личните данни, Услугата, или други важни неща. Такова публикуване или разпространяване от страна на Sony ще представлява уведомление до Вас. Всяко изменение на тези Общи условия влиза в сила веднага след публикуването на уведомлението или разпространяването на съобщението. Продължаването на ползването на Услугата от Ваша страна след публикуването на уведомлението или разпространяването на съобщението ще потвърди Вашето съгласие да бъдете обвързани от и да спазвате тези Общи условия, както са изменени.
(2) За да ползвате Услугата, Вие трябва първо да създадете потребителски профил като предоставите на Sony пълна и точна информация, както е поискана от Sony. Също така, Услугата може да бъде ползвана с потребителските профили за услуги, предоставяни от трети лица, които услуги може да бъдат отделно определени от Sony. Всяко лице има право да има само едно (1) членство. Нямате право да използвате данни за идентификация на друго лице, когато използвате Услугата.
Трябва навременно да уведомите Sony, във форма определена отделно от Sony, ако има промени в информацията, която ни предоставяте. Нямате право да прехвърляте членството си на трето лице.


2. УСЛУГАТА
(1) Терминът “Услуга” включва всички функции, предоставяни от Sony на или чрез приложението с наименование “News Suite (Socialife)”. Sony може да добави към, изтрие от, или измени Услугата по своя преценка. Освен ако изрично не е посочено друго, всеки нов текст, съдържание, файл, данни, продукт, услуги, информация, софтуер, софтуерен инструмент или друга характеристика, която разширява или подобрява настоящата Услуга, ще бъде предмет на тези Общи условия. Специални правила може да бъдат прилагани по отношение на съхранение на снимки или аудиовизуални материали и/или ползването на услуги от трети лица. Като използвате Услугата, може да имате достъп до определени от Sony услуги на трети лица, свързани със социални мрежи („Услуги за социални мрежи на трети лица”) и съдържание на трети лица, доставяно чрез RSS механизъм за обмен на информация („RSS обмен на информация”). Също така, вие може да публикувате, показвате и споделяте с трети лица потребители Услуги за социални мрежи на трети лица, “Съдържание като член” като качите това Съдържание на член на Услуги за социални мрежи на трети лица чрез сървъра, който се използва за Услугата (“Сървър на услугата”). “Съдържанието на член” може да включва Вашите снимки, видео, данни, текст и/ или материали или такива на други лица, за които имате право да извършвате действията, планирани във връзка с Услугата. Всякакво друго Съдържание на член, което се състои от снимки и/или видео ще бъде качено на Сървъра на услугата и ще бъде предмет на условията, изложени в раздел 8(2) по-долу.
(2) Вие потвърждавате и се съгласявате, че носите индивидуална отговорност за подготовката на всякакво оборудване и поемате всички разходи във връзка с ползването на Услугата.
(3) Услугата не се предоставя на корпорации или други дружества, а само на физически лица.
(4) Услугата може да включва реклами и промоции на Sony, Sony Corporation, негови дъщерни дружества, свързани лица или трети лица.

3. ЛИНКОВЕ КЪМ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ SONY
Уебсайтове и услуги на трети лица, свързани с или от Услугата, изрично включващи Услуги за социални мрежи на трети лица и RSS обмен на информация („Свързани сайтове и услуги”) са собственост на и се поддържат от тези трети лица и не са под контрола и/или надзора на Sony, включително всички приложими условия за ползване или изискване за плащане на такси във връзка с ползването на тези Свързани сайтове и услуги. Ползването на Свързани сайтове и услуги е предмет на общите условия, постановени от оператора на всеки от Свързаните сайтове и услуги. Вие се съгласявате, че ще спазвате всички такива общи условия. Sony не носи отговорност за загуби или вреди, причинени по какъвто и да е начин във връзка с ползването на Свързаните сайтове и услуги и Вашият достъп до Свързани сайтове и услуги ще бъде само на Ваш риск. Нищо съдържащо се в Услугата не може да бъде тълкувано като препоръка и/или приемане от страна на Sony на съдържанието на Свързаните сайтове и услуги и продукти и/или услуги, които се появяват на и/или се предоставят чрез Свързани сайтове и услуги. Нищо в тези Общи условия не може да се счита, че представлява партньорство или друго подобно между операторите на Свързаните сайтове и услуги и Sony.

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧЛЕН
(1) Вие декларирате и гарантирате, че: (a) имате право да се съгласите с тези Общи условия; (b) имате право да публикувате, качвате и показвате Съдържанието на член чрез Услугата; (c) имате право да предоставяте лицензиите, предоставени по тези Общи условия; и (d) ползването от страна на Sony на правата, които сте предоставили по тези Общи условия няма да наруши правата на трети лица, включително, без ограничение, права на интелектуална собственост на трети лица.
(2) Предвид предоставените Ви от Sony права на ползване по отношение на Услугата, и потенциалните ползи, свързани с нея, Вие давате на Sony, негови дружества-майки, дъщерни дружества, свързани лица, правоприемници, лицензианти и правоприемници, неизключителна, със световен обхват, непрекъсната, безвъзмездна лицензия за (a) съхранение, копиране, възпроизвеждане, публикуване и адаптиране на Вашето Съдържание на член за целите на споделяне, по Ваш избор, на Вашето Съдържание на член, с Услуги за социални мрежи на трети лица, и (b) използване на информацията, която Sony получава във връзка с Вашето ползване на Услугата, за целите на подобряване на Услугата.
В отношенията между Sony и Вас, Вие ще бъдете собственик на Вашето Съдържание на член, а Sony и неговите лицензодатели ще бъде собственик на всички права, собственост и интерес (включително права на интелектуална собственост) върху и за Услугата, технологията, информацията, документите, файловете, уебсайтовете и други продукти, развити във връзка с Услугата.
(3) Независимо от Политиката за защита на личните данни, Sony има изрично разрешение да разкрива Съдържанието на член, както и каквато и да е друга инфромация по отношение на Член, която Sony е получило във връзка с предоставянето на Услугата на трето лице:
(i) за да спази изискване на закона;
(ii) ако Членът се съгласи на такова разкриване на трето лице;
(iii) да упражни правата на Sony по тези Общи условия;
(iv) в случай на спорове във връзка с Услугата или тези Общи условия; или
(v) да защити правата, живота, собствеността на Sony, на Член или трето лице, включително други Членове.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕН
(1) Вие носите отговорност за всяко действие с Услугата, което се появява с Вашите идентификационни данни.
(2) Вие сте задължени да спазвате всички общи условия, прилагани към ползването на Свързаните сайтове и услуги, включително Услуги за социални мрежи на трети лица.
(3) Вие се съгласявате, че Sony (i) не потвърждава самото Съдържание на член или мнения, изразени в такова Съдържание на член и (ii) не носи отговорност по никакъв начин за поведението на Член или за което и да е Съдържание на член.
(4) Вие носите индивидуална отговорност за Съдържанието на член, което качвате, показвате или споделяте, използвайки Услугата. Това включва, без ограничение, отговорност за характера, съдържанието, предмета, мненията, които изразявате, показвате или публикувате във Вашето Съдържание на член. Вие се задължавате да защитите и обезщетите Sony от и за всички претенции и/или вреди, които възникват във връзка с Вашето ползване на Услугата, Вашето Съдържание на член и/или нарушение на тези Общи условия.

6. ПОЛЗВАНЕ С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ
Услугата е предназначена само за лично ползване с нетърговска цел.

7. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
(1) Вие се съгласявате да не публикувате, качвате, показвате или споделяте с други чрез която и да е част от Услугата, Съдържание на член, което:
(a) съдържа материали на други, които са защитени с авторско право, търговска марка или търговска тайна, патенти или друго право на интелектуална собственост, без изричното разрешение на неговия автор или собственик, с което нарушавате авторските права, неимуществените права, личните права, търговски тайни, права върху търговски марки, права върху патенти или други права на интелектуална собственост на това лице;
(b) съдържа неверни или подвеждащи изявления относно факти или описание на произхода на материала или комуникации;
(c) намесва се в личната сфера на което и да е лице или се представя за което и да е друго лице;
(d) съдържа вирус, може да повреди файлове или друго съдържание, което може да изложи на опасност или да навреди на трето лице;
(e) представлява престъпление, води до възникване на гражданска отговорност, или нарушава приложимите закони и подзаконови актове, или насърчава други да нарушат закона; или подтиква към незаконна дейност;
(f) съдържа или показва прояви на фанатизъм, расизъм или омраза, или е обидно, нежелателно или неподходящо на етническа основа;
(g) е или може да бъде прието от Sony или трети лица като клеветническо, презрително, нецензурно, порнографско, религиозно некоректно, заплашително, оскърбително, подвеждащо, обидно, вулгарно, етнически обидно, неприятно или неподходящо, включващо голота, съдържание предназначено за възрастни, незаконно съдържание, съдържание със сексуален характер или неприемливи език;
(h) вмешателства в ползването на Услугата от други; или
(i) съдържа линкове към Съдържание на член, което отговаря на някое от горепосочените.
(2) Вие се съгласявате да не превеждате, да изучаване технологичните принципи на действие, декомпилирате, разглобявате или да създавате производни от софтуера, съдържащ се в Услугата.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
(1) Вие потвърждавате и се съгласявате, че;
(i) Sony може да изтрие Вашето Съдържание на член, ако Sony установи по своя преценка, че размерът на Съдържанието на член (включително на други Членове), надвишава ограничението за съхранение, определено от Sony за Услугата, без уведомяване и без от това да възниква някаква отговорност към Вас;
(ii) Sony може да изтрие Вашето Съдържание на член до степен, необходима за поддържането на Услугата, без уведомяване и без от това да възниква някаква отговорност към Вас; и
(iii) може да се изисква определена техническа обработка или преформатиране на Вашето Съдържание на член, за да (a) се извършват функции за индексиране; (b) отговаря на техническите изискванията на свързващата мрежа; или (c) да отговаря на ограниченията на Услугата или други подобни изисквания.
(2) Също така, Вие потвърждавате и се съгласявате, че в резултат от изтриването на Съдържание на член от страна на Sony, както е посочено по-горе или прекратяване или преустановяване на Услугата, може вече да няма достъп до определено Съдържание на член, което сте качили на Услуги за социални мрежи на трети лица чрез Сървърите на услугата, или да не е налично за приложимите Услуги за социални мрежи на трети лица. Следователно, ако искате да избегнете подобна ситуация при която нямате достъп, ние Ви съветваме да качите Съдържанието на член директно на тези Услуги за социални мрежи на трети лица и да се въздържате от качване чрез Услугата.
(3) Вие носите лична отговорност за създаването на резервно копие на Съдържанието на член. Sony не носи отговорност за вреди, възникнали във връзка със загуба, повреждане или промяна на данните, които качвате чрез Услугата.

9. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
С изключение на Вашето собствено Съдържание на член, всички права по отношение на информация, софтуер, съдържание, на разположение чрез Услугата, принадлежат на Sony или на негови доставчици/лицензодатели.

10. ПРОМЯНА НА УСЛУГАТА
Sony може, по своя преценка, да избере да промени, изтрие, намали или преустанови Услугата или някоя характеристика или функция на Услугата. Sony не носи отговорност спрямо Вас или трето лице по отношение на такава промяна. Услугата не е създадена или предназначена да бъде ползвана за възстановяване или като способ за извънредно съхранение на информация. Вие носите отговорност да създадете и поддържате на Ваша отговорност и разноски резервни копия от Вашето Съдържание на член, преди да публикувате или да качите каквото и да е Съдържание на член. Наличието и размера на съдържанието което може да се съхранява онлайн, може да бъдат променяни от Sony.

11. СПИРАНЕ НА УСЛУГАТА
(1) Sony може временно да спре или да прекрати Услугата, без уведомление в случай на (i) извършване на поддръжка на съоръженията на Услугата, (ii) пожар, прекъсване на захранването, природни бедствия, които водят до това Услугата да не оперира и/или (iii) всякакви други събития, за които Sony определи, че прекъсване на Услугата е необходимо или желателно.
(2) В никакъв случай Sony няма да бъде отговорно спрямо Член относно загуба или вреди за Член, възникнали от спиране на Услугата.

12. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИТЕ
Sony не гарантира и не декларира, че:
(a) Услугата ще отговоря на Вашите изисквания;
(b) няма дефекти в софтуера на Услугата или, че такива дефекти ще бъдат коригирани, ако съществуват;
(c) Услугата ще бъде навременна, безгрешна или непрекъсната;
(d) Услугата или което и да е съдържание, продукт или информация в рамките на Услугата са точни, правилни, надеждни или пълни;
(e) Съдържанието, което е публикувано, показано, съхранено или споделено чрез Услугата няма да бъде изменяно, изтрито или повредено, и ще бъде на разположение за достъп, качване и сваляне по всяко време или безсрочно;
(f) определен резултат може да бъде получен от ползването на Услугата; или
(g) Услугата не съдържа вируси или други компоненти, които може да заразят, навредят, причинят вреда на компютърното оборудване, данните, софтуер или друга собственост, когато влизате, разглеждате, сваляте от, качвате на или по друг начин ползвате Услугата или съдържанието на Услугата.

SONY ИЗРИЧНО ОГРАНИЧАВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГА, ПУБЛИКУВАНА ИЛИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ УСЛУГАТА.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции, така че някои от гореизброените изключение може да не се прилага спрямо Вас.

13. ИЗТРИВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧЛЕН/МАТЕРИАЛ С АВТОРСКИ ПРАВА
(1) Sony може да изтрие Вашето Съдържание на член без уведомяване и без това да води до възникване на отговорност спрямо Вас.
(2) Вие се съгласявате да не ползвате Услугата за незаконни цели.
(3) Sony води политика, при която при съмнение за незаконни действия докладва на правоприлагащите органи и съдейства напълно при техните разследвания. Вие потвърждавате и се съгласявате, че тази политика ще се прилага също във връзка с Услугата.
(4) Вашето ползване на Услугата е предмет на спазване на всички приложими закони, наредби, правила и правилници, включително, но не само, закони за прехвърляне на технически данни.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Sony си запазва правото, по своя преценка да спре и/или да прекрати цялата или част от Услугата временно или за постоянно, да прекрати Вашето членство, или да премахне Вашето Съдържание на член или да редактира, изтрие или премахне всякакво Съдържание на член от Услугата без да Ви уведоми предварително поради определена причина или без причина.

15. ГАРАНЦИЯ, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ
ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, УСЛУГАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКИВА, КАКВИТО СА" БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК И ПО ВАША ЛИЧНА ПРЕЦЕНКА. ЕДИНСТВЕНО ВИЕ ЩЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИЕ НА ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЛИ ДРУГИ ВРЕДИ, КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ ТОВА ПОЛЗВАНЕ.

16. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВРЕДИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Дори ако Sony или някой от неговите упълномощени представители или доставчици е информиран относно възможността за такива вреди, в никакъв случай (включително, но не само, тяхна небрежност) Sony, неговите упълномощени представители или доставчици няма да бъдат отговорни за преки, непреки, последващи, случайни, специални или наказателни вреди за претенция, загуба и/или причина(и) за действие, независими дали от договор, деликт (включително, но не само, небрежност) или друго, свързано с Вашето ползване на Услугата, включително, но не само :
(a) качество, надеждност, точност и пълнота на Услугата;
(b) всяко изменение, промяна, публикуване, показване, невъзможност за съхранение, невъзможност за индексиране, загуба, изтриване, липса на достъп или вреда на Вашето Съдържание на член, компютърно оборудване, софтуер, данни или текст, снимка, видео, музика, звук, аудио файл или други материали, които са резултат от Вашето ползване на Услугата;
(c) всяка вреда, грешки, пропуски, разходи, загуби или вреди, възникнали от ползването или невъзможността за ползване на (независимо дали заради прекъсване, спиране, прекратяване или друго) на Услугата, Съдържанието на член или каквото и да е съдържание, продукти, услуги или информация, предоставяни с Услугата;
(d) всякакви повреди, забавяния, грешки или прекъсвания на Услугата;
(e) всякаква вреда, която е резултат от сваляне или достъп до Съдържание на член;
(f) всеки неупълномощен достъп до или промяна на Съдържанието на член или нарушение на сигурността, свързани със Сървъра на услугата; или
(g) разходи за доставка на заместващи стоки и услуги.
Някои юрисдикции не позволяват изключване или ограничаване на последващи или случайни вреди, и следователно горепосоченото ограничение може да не се прилага за Вас. Някои членове може да имат допълнителни права.

Ако, независимо от горните ограничения, Sony, неговите представители и/или доставчици бъдат намерени за отговорни спрямо Член поради каквито и да е причини, независимо от клаузите на тези Общи условия, неговата обща отговорност, възникнала от тези Общи условия и Вашето ползване на Услугата, няма да надхвърля сто щатски долара (US$100.00).

17. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Sony води политика на уважение на защитата на личните данни на всички свои клиенти. За повече информация, моля вижте нашата пълна Политика за защита на личните данни.

18. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Тъй като Вие единствено носите отговорност за ползването на Услугата и последиците от това, Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и да предпазите Sony, неговите дружества-майки, дъщерни дружества, свързани лица, служители, работници, лицензодатели, доставчици и други ползващи Услугата, от вреди или срещу претенции, искания, загуби, разходи и/или отговорности, включително разноски за адвокати и експерти, направени от трето лице, поради или от:
(a) Вашето ползване на Услугата;
(b) Ваше нарушаване на Общите условия или приложими условия за ползване на Свързаните сайтове и услуги;
(c) Ваше нарушаване на правото на неприкосновеност на трето лице;
(d) Ваше нарушаване на авторското право, право върху търговска марка, търговска тайна, патент или друго право на интелектуална собственост; или
(e) Съдържание на член.

19. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Sony не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение, пряко или непряко следствие на причини извън неговия контрол, включително, но не само, повреда или прекъсване на интернет, спиране на електрическото захранване, повреда на компютъра, телекомуникационно или друго оборудване, стачки, трудови спорове, бунтове, въстания, граждански размирици, недостиг на работна ръка или материали, пожари, наводнения, бури, експлозии, природни бедствия, война, правителствени действия, разпореждания на местни или чуждестранни съдилища, неизпълнение от трети лица.

20. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Ако възразите срещу част от тези Общи условия или срещу последващи изменения, или не сте удовлетворени от Услугата или от действие чрез Услугата, Вие единствено можете да преустановите ползването на Услугата. Предходното изречение предлага Вашето единствено средство при възражение срещу условията на тези Общи условия, или каквото и да е неудовлетворение от Услугата.

Прекратяване в съответствие с клауза от тези Общи условия може да бъзе извършено без предварително уведомяване и Sony може веднага да изтрие и да премахне цялото Ви Съдържание на член и/или да забрани достъпа Ви до Услугата. При прекратяване на тези Общи условия, Вашето право да ползвате Услугата ще бъде незабавно прекратено. Sony няма да има задължение да предоставя достъп до Вашето Съдържание на член, или да Ви препраща материали, съхранени чрез Услугата или непрочетени или неизпратени съобщения. Sony може да задържи определени материали за административни или други цели.

21. ОТКАЗ ОТ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
СТРАНИТЕ С НАСТОЯЩОТО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПОР ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ИЛИ УСЛУГАТА.

22. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Тези Общи условия представляват целия договор между Вас и Sony по отношение на Услугата, и отменят всеки предишен договор, предложение или комуникации, писмени или устни, между Вас и Sony по отношение на Услугата.

Ако компетентният съд постанови, че клауза от тези Общи условия е незаконна, неприложима или в противоречие със закона, такава клауза следва да се тълкува по начин възможно най-близко отчитащ първоначалното намерение в Общите условия, заедно с другите клаузи, които остават в сила.

При невъзможност на Sony да упражни или да упражни принудително свое право или клауза от тези Общи условия, това няма да доведе до отказ от тези права или клауза освен ако Sony потвърди и се съгласи с това писмено.

Sony може да прехвърли тези Общи условия на трето лице по своя преценка. Вие нямате право да прехвърлите или да предоставите правата дадени с тези Общи условия без предварителното разрешение на Sony.

Вие се съгласявате, че всяко основание възникнало от или във връзка с Услугата трябва да бъде упражнено в срок от една (1) година от възникването на основанието или в противен случай правото за упражняването му се прекратява.