Vysvetlenie pre zákazníkov používajúcich aplikáciu News Suite

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA PRE APLIKÁCIU NEWS SUITE

(ďalej len „Zásady ochrany súkromia“)

Dátum poslednej revízie a účinnosti: 10.11.2017

[ Language : Slovak, Slovenčina ]

Tieto Zásady ochrany súkromia obsahujú vysvetlenie nasledujúcich záležitosti:

i. ako spoločnosť Sony Network Communications Inc. (ďalej len „Sony“, „my“, „náš“ alebo „nám/nás“) bude čítať, zhromažďovať, používať, zdieľať a/alebo uchovávať údaje o vašom používaní aplikácie News Suite a obsahu, ku ktorému prostredníctvom aplikácie získate prístup. Tieto Zásady ochrany súkromia sa týkajú informácií zhromaždených aplikáciou News Suite a netýkajú sa akýchkoľvek informácií zhromaždených inými aplikáciami alebo webovými lokalitami, alebo offline spoločnosťou Sony (ak to nie je výslovne uvedené inak),

ii. ako nás môžete kontaktovať.


1. O službe News Suite

Služba New Suite zhromažďuje informácie z mnohých online zdrojov (napr. cez kanál Really Simply Syndication (RSS)). Prístup k službe získate cez aplikáciu News Suite, ktorá je vopred nainštalovaná vo vašom zariadení, alebo ju môžete do zariadenia prevziať. Pomocou aplikácie môžete vybrať, ktoré online zdroje bude služba zhromažďovať. Používateľské rozhranie aplikácie potom na jednom mieste zobrazí kombinované informácie vo forme jedného kanála. Aplikácia má navyše funkciu, ktorá zobrazuje podrobné informácie o online zdrojoch, o ktorých si na základe obsahu, ku ktorému máte prístup cez aplikáciu News Suite, myslíme, že by ste chceli získavať informácie.


2. Údaje, ktoré aplikácia News Suite môže zhromažďovať a poskytovať spoločnosti Sony

Počas vášho používania aplikácie News Suite môže aplikácia čítať a poskytovať nám na naše zhromažďovanie, používanie a/alebo uchovávanie nasledovné typy údajov, a to na účely uvedené v Článku 3 nižšie. Väčšina týchto informácií sa zhromažďuje automaticky počas používania aplikácia News Suite.

i.  Nastavenia aplikácie News Suite

Napríklad krajina a jazyk, ktoré ste si vybrali počas nastavenia zariadenia, a aj to, či ste si aktivovali alebo neaktivovali určité informácie, a do ktorých kanálov noviniek ste sa zaregistrovali na účely prijímania informácií.

ii. Informácie o vašom zariadení (napríklad názov modelu, verzia, nastavenia operačného systému Android, inštalované aplikácie, identifikačné číslo Android Ad ID, identifikačné číslo inzerentov Identification For Advertisers od iOS)

iii.  Jedinečné ID, ktoré sa vytvorí automaticky pri prvom použití aplikácie News Suite (napríklad ID zariadenia, ID klienta).

iv.  Údaje o používaní aplikácie News Suite

Taktiež budeme získavať údaje o  histórii zobrazovaného obsahu a preferenciách pri používaní aplikácie News Suite vrátane údajov o tom, aké informačné kanály čítate, aké príspevky hodnotíte a aké príspevky zdieľate s ostatnými používateľmi.

v. Informácie o polohe

Keď používate aplikáciu News Suite, môžeme zhromažďovať informácie o vašej polohe. Zhromažďovanie informácií o vaše polohe môžete vypnúť v nastaveniach svojho mobilného zariadenia (bežne sa uvádza pod nastavením „Poloha“ alebo „GPS“, a pod.). Môžeme zhromažďovať aj informácie o predvolenej polohe poskytnutej v aplikácii News Suite. Predvolenú polohu môžete kedykoľvek aktualizovať v ponuke nastavení aplikácie News Suite. Polohu môžeme zdieľať s tretími stranami poskytujúcimi obsah alebo služby, pre ktoré je poloha relevantná, ale nebudeme tak robiť v súvislosti s informáciami, ktoré vás identifikujú bez vášho súhlasu.

vi. Odoslanie záznamu o histórii (smartfón, tablet so systémom Android, smartfón a tablet so systémom iOS)

Touto novou funkciou, zavedenou kvôli zlepšovaniu kvality a budúcemu vylepšovaniu funkcií, sa odošlú štatistické údaje o využívaní systémov a služieb News Suite na server Sony. Tieto údaje neobsahujú žiadne osobné informácie ani individuálne rozlíšiteľné znaky. Ak sa pripájate cez mobilného operátora, môžu sa vám účtovať poplatky za prenos údajov.

Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.

Nastavenia funkcie „Odoslať záznam o histórii“ sa dajú zmeniť.

Berte, prosím, na vedomie, že aplikácia News Suite môže čítať a poskytovať nám vyššie uvedené údaje, a to aj v prípade, ak sa aplikácia v zariadení v danom čase nezobrazuje.

 Vyššie uvedené zhromaždené údaje sa odošlú spolu s identifikačným číslom Android Ad ID a identifikačným číslom inzerenta Identification For Advertisers (IDFA) od iOS. Toto identifikačné číslo Android Ad ID alebo IDFA môžete obnoviť v nastaveniach zariadenia.


3. Akým spôsobom využíva spoločnosť Sony vaše údaje

Spoločnosť Sony môže údaje uvedené v Článku 2 vyššie uchovávať, používať a poskytovať za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi, a to na nasledovné účely:

i. Poskytovanie služby

S cieľom poskytovať vám vlastnosti a funkcie služby News Suite, o ktoré požiadate.

ii. S cieľom poskytovať vám informácie o informačných kanáloch s RSS a o inom obsahu

Tieto návrhy môžu byť personalizované najmä prostredníctvom informácií, týkajúcich sa vášho používania aplikácie News Suite uvedenom v Článku 2 (vi).

iii. Aktualizácie a vývoj

S cieľom zlepšovať fungovanie aplikácie a služby News Suite, poskytovať vám softvérové aktualizácie a vyvíjať a zavádzať nové vlastnosti a funkcie pre aplikáciu a službu News Suite.

iv. Budúci vývoj produktov/služieb

S cieľom podporiť nás pri vývoji úplne nových produktov a služieb.

v. Dodržiavanie a uplatňovanie

S cieľom uplatňovať a zabezpečovať súlad s podmienkami používania aplikácie a služby News Suite a týchto Zásad ochrany súkromia. 

vi. Reklama a analytika

S cieľom poskytovať cielenú a kontextovú reklamu a ponuky v rámci aplikácie News Suite a ďalších online. Taktiež na vykonávanie analytiky, výskumu, prieskumov, analýzy produktov a vývoja.

Používaním aplikácie News Suite vyjadrujete súhlas s používaním vašich údajov zhromaždených spôsobom uvedeným v Článku 2 na vyššie uvedené účely v súlade s týmito Zásadami ochrany súkromia. Ak nesúhlasíte s používaním vašich údajov na tieto účely, aplikáciu nepoužívajte.


4. Kto iný má prístup k vašim údajom

Informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Sony a ktoré spoločnosť Sony uchováva, sa môžu sprístupniť ostatným spoločnostiam v rámci skupiny Sony Corporation a tretím stranám, a to takto:

i. Spoločnosti v rámci skupiny Sony Corporation

Vaše informácie sa môžu zverejniť ostatným spoločnostiam v rámci skupiny Sony Corporation na účely vykonávania aktivít definovaných v časti 3 uvedenej vyššie.

ii. Nezávislí dodávatelia

(a) Funkcia vyhľadávania správ podľa kľúčových slov využíva vyhľadávač Bing od spoločnosti Microsoft Corporation. Zadané kľúčové slová sa odošlú na server vyhľadávača Bing. Prečítajte si dokument Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Funkcia zobrazovania správ pre smartfóny a tablety so systémom Android využíva službu Google Cloud Messaging (GCM) od spoločnosti Google Inc. Správy, ktoré dostanete, a denník používateľa sa odošle na server spoločnosti Google Inc. a tieto informácie sa môžu použiť pre službu GCM a/alebo v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Google (http://www.google.com/privacypolicy.html). Okrem toho môže prijatá správa obsahovať reklamu od spoločnosti Google Inc.

(c) Funkcia zobrazovania správ pre smartfóny alebo tablety s operačným systémom iOS využíva službu Apple Push Notification (APN) od spoločnosti Apple Inc. (ďalej len „Apple“). Správy, ktoré dostanete, a denník používateľa sa odošle na server spoločnosti Apple a tieto informácie sa môžu použiť pre službu APN a/alebo v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Vaše údaje môžu byť uchovávané a/alebo spracovávané nezávislými dodávateľmi spoločnosti Sony, ktorých spoločnosť Sony využíva na poskytovanie služieb podporujúcich poskytovanie a prevádzkovanie aplikácie a služby News Suite.

iii. Obchodný prevod

Vaše údaje môžeme previesť v rámci transakcie, prostredníctvom ktorej bude prevedený celý alebo časť nášho podniku, pričom v takom prípade by sa nami uchovávané údaje o našich zákazníkoch považovali za jednu zo súčastí prevádzaného majetku. 

iv. Súlad

Akékoľvek vaše údaje si môžeme ponechať, používať a/alebo poskytovať spôsobom, ktorý je vyžadovaný alebo povolený právnym poriadkom, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami súdov vrátane ich poskytovania orgánom polície alebo iným príslušným orgánom, a to na účely vyšetrovania sťažností, ktoré ste podali Vy alebo ktoré podali proti Vám, alebo na účely ochrany alebo obrany našej spoločnosti alebo iných osôb pred protiprávnymi, trestnými alebo škodlivými činnosťami. 


5. Poskytovatelia analytiky tretích strán, reklamné servery a podobné tretie strany

Spoločnosť Sony spolupracuje so sieťovými inzerentmi, reklamnými agentúrami, poskytovateľmi analytiky a ďalšími dodávateľmi, aby nám poskytovali informácie ohľadom prenosu údajov v aplikácii News Suite (vrátane zobrazených stránok a obsahu, a akcií vykonaných v aplikácii News Suite), na účely ponúkania reklám v rámci aplikácie News Suite a ponúkania reklám na iných lokalitách online, a aby nám poskytovali informácie ohľadom používania aplikácie News Suite a účinnosti našich reklám. Naši poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať určité informácie o vašich návštevách a aktivitách v aplikácii News Suite a ďalších webových lokalitách a službách, a tieto informácie môžu použiť na cielenú reklamu.

Títo poskytovatelia služieb môžu nastavovať a získavať prístup k vlastným technológiám sledovania vo vašom zariadení a môžu inak zhromažďovať alebo získavať prístup k informáciám o vás, ktoré sa môžu použiť na (okrem iného): cielené reklamy, zabránenie zobrazovania rovnakých reklám príliš veľa krát a vykonávanie výskumu užitočnosti určitých reklám pre vás. Informácie o návštevníkoch môžeme zdieľať s reklamnými spoločnosťami tretích strán, poskytovateľmi analytiky a ďalšími dodávateľmi za podobným účelom. Títo poskytovatelia služieb tretích strán môžu priebežne zhromažďovať osobné informácie, keď navštívite aplikáciu News Suite alebo ďalšie aplikácie tretích strán, online webové lokality a služby.

Informácie o našich poskytovateľoch služieb a ich zásadách ochrany súkromia platných pre zhromažďovanie a používanie informácií, nájdete na nasledujúcich adresách:

InMobi: http://www.inmobi.com/privacy-policy/

PubMatic, Inc.: http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Yahoo! Inc. : https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/

Gunosy Inc. (len v Japonsku): https://gunosy.com/about/privacy

AppVador Inc.: http://www.appvador.com/privacy_policy

Apps Flyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

MoPub Inc.: http://www.mopub.com/legal/privacy/

Google Inc.: https://www.google.com/policies/privacy/

Informácie o spôsobe zrušenia cielenej reklamy zmenou nastavení v mobilných zariadeniach nájdete na nasledujúcej stránke.

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Upozorňujeme, že reklamné a analytické spoločnosti môžu od vás stále zhromažďovať informácie a odhlásenie odberu prostredníctvom týchto mechanizmov vás neodhlási z odberu reklám. Naďalej vám budú ponúkané generické reklamy, keď budete online alebo pracovať so svojím zariadením. Aplikácia News Suite je aplikácia podporujúca reklamy. Ak chcete úplne zabrániť poskytovateľom služieb, aby zhromažďovali údaje, alebo nechcete prijímať žiadne reklamy, aplikáciu News Suite je potrebné odinštalovať.


6. Správy na úvodnej obrazovke

Pri spustení aplikácie News Suite sa môže zobraziť úvodná obrazovka, ak sú pre vás k dispozícii nové informácie. Zobrazovať sa môžu napríklad správy od nás týkajúce sa nového obsahu, ktorý je dostupný prostredníctvom aplikácie, alebo o aktualizácií pre aplikačný softvér, ktorá zavádza nové funkcie a/alebo spôsob užívania. Prijímanie nového obsahu a správ o všeobecných aktualizáciách aplikácie na úvodnej obrazovke môžete zablokovať v nastaveniach aplikácie. Aj ak sa rozhodnete pre zablokovanie týchto správ, môžu sa naďalej zobrazovať dôležité systémové správy, napríklad podrobnosti o tom, kedy bude služba News Suite nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.


7. Medzinárodný prenos Vašich údajov

Aplikácia a služba News Suite sú dostupné používateľom na celom svete. Vaše údaje budú spracovávané, uchovávané a prenášané na účely uvedené v Článku 3 vyššie do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a/alebo mimo krajiny vášho bydliska. Vaše údaje budú spracovávať pracovníci mimo EHP a/alebo krajiny vášho bydliska, pracujúci pre nás alebo pre jedného z našich poskytovateľov služieb, a vaše údaje môžu takýto pracovníci v takýchto krajinách zobrazovať. Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov a ochranu súkromia v takýchto krajinách nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako poskytujú krajiny EHP a/alebo krajina vášho bydliska, pričom v súvislosti s vašimi údajmi môžete disponovať menším rozsahom zákonných práv.     

Používaním aplikácie News Suite dávate svoj súhlas na uskutočnenie uvedených prenosov. Ak nesúhlasíte s uskutočnením uvedených prenosov, aplikáciu nepoužívajte.


8. Bezpečnostné kontrolné opatrenia

Spoločnosť Sony sa usiluje dodržiavať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom pokúsiť sa ochrániť vaše údaje pred stratou, zneužitím alebo pozmenením. Aj napriek našej snahe chrániť vaše údaje, nemôžeme garantovať ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek údajov, ktoré sú nám zaslané prostredníctvom aplikácií News Suite alebo ktoré uchovávame v našich systémoch alebo ktoré sú uchovávané v systémoch našich nezávislých dodávateľov.


9. Aplikácie pre širokú verejnosť

Aplikácia a služba News Suite pre širokú verejnosť nie sú orientované na deti mladšie ako 13 rokov.


10. Zmeny týchto Zásad ochrany súkromia

Tieto Zásady ochrany súkromia sa môžu z času na čas aktualizovať. Novú verziu s aktualizovaným dátumom revízie zverejníme v ponuke aplikácie News Suite „Nastavenie >> Informácie >> Zásady ochrany súkromia“ (“Setting >> About >> Privacy Policy”) a/alebo na našej webovej lokalite, a zmeny sú platné ihneď po ich uverejnení (alebo od dátumu uvedeného v aktualizovaných zásadách). Pokračovaním v otváraní alebo používaní aplikácie News Suite po nadobudnutí platnosti týchto zmien súhlasíte, že budete viazaní revidovanými Zásadami ochrany súkromia. Ak sa rozhodneme aktualizovať tieto Zásady ochrany súkromia, môžeme sa podľa vlastného uváženia rozhodnúť, že vás upozorníme prostredníctvom aplikácie News Suite alebo iným spôsobom.


11. Kontaktné údaje

Ak chcete získať ďalšie informácie o našich Zásadách ochrany súkromia vrátate otázok, sťažností alebo sporov týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich informácií, odošlite svoju požiadavku prostredníctvom e-mailu na http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/